ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــشــنـیـد نـوذر کـه قـارن بــرفـتدمـان از پـسـش روی بـنـهاد و تـفـت
هــمــی تــاخــت کــز روز بـــد بــگــذردســپــهـرش مـگـر زیـر پــی نـسـپــرد
چــو افــراســیـاب آگــهـی یـافــت زویکـه سـوی بــیـابــان نـهـادســت روی
سـپــاه انـجـمـن کـرد و پــویـان بــرفـتچو شیر از پـسش روی بـنهاد و تـفت
چــو تــنــگ انــدر آمــد بـــر شــهــریــارهـمـش تــاخــتــن دیـد و هـم کــارزار
بـدان سـان کـه آمـد همی جـسـت راهکـه تـا بــر سـر آرد سـری بــی کـلـاه
شــب تــیـره تــا شــد بــلــنـد آفــتــابهـمـی گـشـت بــا نـوذر افـراســیـاب
ز گـــرد ســـواران جـــهــان تـــار شـــدســـرانــجـــام نــوذر گــرفــتـــار شــد
خـــود و نــامــداران هــزار و دویــســتتو گفتی کشان بر زمین جای نیست
بــسـی راه جـسـتــنـد و بــگـریـخـتـنـدبـــه دام بـــلــا هــم بـــرآویــخــتــنــد
چــنـان لـشـکـری را گـرفـتــه بــه بــنـدبـــیـــاورد بـــا شـــهـــریــار بـــلـــنـــد
اگــر بــا تــو گــردون نـشــیـنــد بــه رازهــم از گـــردش او نـــیــابـــی جـــواز
هـمــو تــاج و تــخــت بــلــنــدی دهــدهــمــو تـــیــرگـــی و نــژنــدی دهــد
به دشمن همی ماند و هم به دوستگـهـی مـغـز یـابــی ازو گـاه پــوسـت
ســرت گــر بــســایـد بــه ابــر ســیــاهسـرانـجــام خـاک اسـت ازو جـایـگـاه
وزان پـــس بـــفـــرمــود افـــراســـیــابکــه از غــار و کــوه و بــیــابـــان و آب
بـــــجـــــویــــیــــد تـــــا قــــارن رزم زنرهــایــی نــیــابـــد ازیــن انــجـــمــن
چـو بـشـنـید کـاو پـیش ازان رفـتـه بـودز کـار شـبــسـتــان بــرآشـفـتـه بــود
غــمـی گـشــت ازان کـار افــراســیـابازو دور شـــد خـــورد و آرام و خـــواب
کـه قــارن رهـا یـافــت از وی بــه جــانبــران درد پــیـچــیـد و شـد بــدگـمـان
چــنــیــن گــفــت بــا ویــســه نــامــورکه دل سـخـت گردان بـه مرگ پـسـر
کــه چـــون قـــارن کـــاوه جـــنــگ آوردپـــلــنــگ از شــتــابـــش درنــگ آورد
تــرا رفــت بـــایــد بـــبـــســتــه کــمــریـکـی لـشـکـری ســاخــتــه پــرهـنـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.