ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـرسـتــاده نـزدیـک دسـتـان رسـیـدبـــه کـــردار آتـــش دلـــش بـــردمــیــد
ســوی گــرد مــهـراب بــنــهــاد رویهمی تـاخـت بـا لـشـکـری جـنگـجـوی
چــو مـهـراب را پــای بــر جــای دیـدبــه ســرش انــدرون دانـش و رای دیـد
به دل گفت کاکنون ز لشکر چه باکچه پیشم خزروان چه یک مشت خاک
پـس آنـگـه سـوی شـهر بـنـهاد رویچـو آمـد بــه شـهـر انـدرون نـامـجــوی
بـه مـهـراب گـفـت ای هشـیوار مـردپـــســنــدیــده انــدر هــمــه کــارکــرد
کـنون من شـوم در شـب تـیره گـونیـکـی دسـت یـازم بـریـشـان بـه خـون
شــونـد آگــه از مــن کــه بــازآمــدمدل آگـــنـــده و کـــیــنــه ســـاز آمـــدم
کـمـانی بـه بـازو در افـگـنـد سـخـتیــکــی تــیــر بــرســان شــاخ درخــت
نگـه کـرد تـا جـای گـردان کـجـاسـتخـدنگـی بـه چـرخ انـدرون رانـد راسـت
بـینداخـت سه جـای سه چـوبـه تـیربـــرآمـــد خـــروشـــیـــدن دار و گـــیــر
چو شب روز شد انجـمن شد سپـاهبــران تــیـر کــردنــد هــر کــس نــگــاه
بـگـفـتـنـد کـاین تـیر زالـسـت و بـسنـرانــد چــنـیـن در کــمــان تــیـر کــس
چـو خـورشـید تـابـان ز بـالا بـگشـتخـــروش تـــبـــیــره بـــرآمــد ز دشــت
بـه شـهـر انـدرون کـوس بــا کـرنـایخـــروشـــیــدن زنــگ و هــنــدی درای
بـرآمـد سـپـه را بـه هـامـون کـشـیدســراپــرده و پــیـل بــیــرون کــشــیــد
ســپـــاه انــدرآورد پـــیــش ســپـــاهچــو هـامـون شــد از گـرد کـوه ســیـاه
خــزروان دمـان بــا عــمـود و ســپــریـــکـــی تـــاخـــتـــن کـــرد بـــر زال زر
عــمــودی بــزد بـــر بـــر روشــنــشگـسـسـتـه شـد آن نـامـور جـوشـنش
چـو شـد تــافـتـه شـاه زابــلـسـتـانبـــرفــتـــنــد گــردان کــابـــلــســتـــان
یــکـــی درع پـــوشـــیــد زال دلــیــربــه جــنـگ انـدر آمـد بــه کـردار شــیـر
بــدســت انـدرون داشــت گــرز پــدرسرش گشته پـر خشم و پـر خون جگر
بـــزد بـــر ســـرش گــرزه گـــاورنــگزمین شـد ز خـونش چـو پـشـت پـلنگ
بـیفـگـنـد و بـسـپـرد و زو درگـذشـتز پــیـش ســپــاه انـدر آمـد بــه دشـت
شـماسـاس را خـواسـت کـاید بـروننـیـامـد بــرون کـش بــخــوشـیـد خـون
بــه گــرد انـدرون یـافــت کــلــبــاد رابـــــه گـــــردن بــــــرآورد پـــــولـــــاد را
چـو شـمشـیرزن گـرز دسـتـان بـدیدهـمـی کـرد ازو خــویـشــتــن نـاپــدیـد
کــمــان را بـــه زه کـــرد زال ســـوارخـــدنــگــی بـــدو انــدرون رانــد خــوار
بــزد بـــر کــمــربــنــد کــلــبـــاد بـــربـــران بـــنـــد زنـــجـــیــر پـــولـــاد بـــر
مـیـانـش ابــا کـوهـه زیـن بــدوخــتسـپـه را بـه کـلـبــاد بـر دل بـسـوخـت
چـو این دو سـرافـگنده شـد در نبـردشـمـاســاس شـد بــی دل و روی زرد
شـمـاسـاس و آن لـشـکـر رزم سـازپـــراگـــنــده از رزم گـــشـــتـــنــد بـــاز
پـــس انــدر دلــیــران زاولــســـتـــانبــرفــتــنــد بـــا شــاه کــابــلــســتــان
چـنان شـد ز بـس کشـتـه در رزمگاهکه گفتـی جـهان تـنگ شـد بـر سـپـاه
ســوی شــاه تــرکـان نـهـادنـد ســرگـشـاده سـلـیـح و گـسـســتــه کـمـر
شـمـاسـاس چـون در بـیابـان رسـیدز ره قـــــارن کـــــاوه آمـــــد پـــــدیــــد
کـه از لشـکـر ویسـه بـرگشـتـه بـودبــه خـواری گـرامـیـش را کـشـتـه بــود
بــه هـم بــازخـوردنـد هـر دو سـپــاهشــمـاســاس بــا قــارن کــیـنـه خــواه
بـدانـسـت قـارن کـه ایـشـان کـیـنـدز زاولــســتــان ســاخــتــه بــر چــیـنـد
بـــزد نــای رویــیــن و بــگــرفــت راهبــه پــیـش ســپــاه انـدر آمــد ســپــاه
ازان لـشـکـر خـسـتـه و بـسـتـه مردبــه خــورشــیــد تــابـــان بــرآورد گــرد
گـریـزان شـمـاسـاس بــا چـنـد مـردبـــرفــتـــنــد ازان تـــیــره گــرد نــبـــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.