ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـوی شـاه تـرکـان رسـید آگـهـیکــزان نــامــداران جـــهــان شــد تـــهــی
دلش گشـت پـر آتـش از درد و غمدو رخ را بـــــه خــــون جــــگــــر داد نــــم
بـرآشفت و گفتـا که نوذر کجـاستکـزو ویسـه خـواهد همی کینه خـواسـت
چه چاره است جـز خون او ریختـنیــکـــی کـــیــنــه نــو بـــرانــگــیــخـــتـــن
بــه دژخـیـم فـرمـود کـو را کـشـانبـــبـــر تـــا بـــیــامــوزد او ســـرفـــشـــان
ســپــهــدار نــوذر چــو آگــاه شــدبـــدانـــســـت کـــش روز کـــوتـــاه شـــد
سپاهی پر از غلغل و گفت و گویســــوی شــــاه نــــوذر نـــهـــادنــــد روی
بــبـسـتـنـد بــازوش بــا بـنـد تـنـگکــشــیـدنــدش از جــای پــیـش نـهـنــگ
بـه دشت آوریدندش از خیمه خـواربــرهـنـه ســر و پــای و بــرگـشــتــه کــار
چـو از دور دیـدش زبــان بــرگـشـادز کـــیــن نـــیــاگـــان هــمـــی کـــرد یــاد
ز تـور و ز سـلـم اندر آمـد نخـسـتدل و دیـده از شـرم شـاهـان بــشـســت
بـدو گفت هر بـد که آید سـزاسـتبـگفت و بـرآشـفت و شـمشـیر خـواسـت
بـــزد گـــردن خـــســـرو تـــاجـــدارتــنــش را بـــخــاک انــدر افــگــنــد خــوار
شــد آن یـادگــار مـنـوچــهـر شــاهتــهــی مــانــد ایــران ز تـــخــت و کــلــاه
ایـا دانـشـی مـرد بــسـیـار هـوشهـــمـــه چــــادر آزمــــنـــدی مــــپــــوش
که تـخت و کله چون تو بـسیار دیدچـنـیـن داسـتــان چـنـد خـواهـی شـنـیـد
رسیدی بـه جـایی که بـشتـافتـیســـــرآمـــــد کـــــزو آرزو یـــــافـــــتـــــی
چـه جـویی از این تـیره خـاک نژنـدکــه هــم بـــازگــردانــدت مــســتــمــنــد
کـه گـر چـرخ گردان کـشـد زین تـوســرانــجـــام خــاکــســت بـــالــیــن تـــو
پـس آن بـستـگان را کشیدند خواربــه جــان خــواســتــنـد آنـگـهـی زیـنـهـار
چــو اغــریـرث پــرهــنــر آن بــدیــددل او بــــبــــر در چــــو آتــــش دمــــیــــد
همی گفـت چـندین سـر بـی گناهز تـــن دور مـــانـــد بـــه فـــرمـــان شـــاه
بـیامد خـروشـان بـه خـواهشـگریبـــــیــــاراســـــت بـــــا نــــامـــــور داوری
کـه چـندین سـرافـراز گـرد و سـوارنــه بـــا تـــرگ و جــوشــن نــه در کــارزار
گــرفــتــار کــشــتــن نـه والـا بــودنــشــیــبــســت جــایــی کــه بــالــا بــود
سـزد گـر نیاید بـه جـانشـان گـزنـدسـپـاری هـمـیـدون بـه مـن شـان بــبـنـد
بــریـشــان یـکـی غـار زنـدان کـنـمنــگــهــدارشـــان هــوشــمــنــدان کــنــم
بـه سـاری بـه زاری بـرآرنـد هـوشتو از خون به کش دست و چندین مکوش
بـبـخشید جان شان بـه گفتار اویچـــو بـــشـــنــیــد بـــا درد پـــیــکــار اوی
بـفـرمـودشـان تـا بـه سـاری بـرنـدبــه غـل و بــه مـسـمـار و خــواری بــرنـد
چو این کرده شد ساز رفتـن گرفتزمــیـن زیـر اســپــان نــهـفــتــن گــرفــت
ز پـیش دهستان سوی ری کشیداز اسـپـان بـه رنج و بـه تـک خـوی کشـید
کــلـاه کـیـانـی بــه ســر بــر نـهـادبــــه دیــــنــــار دادن در انــــدرگــــشــــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.