ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه گستـهم و طوس آمد این آگهیکــه تــیـره شــد آن فــر شــاهـنــشــهـی
بـه شـمـشـیـر تـیـز آن سـر تـاجـداربـــه زاری بـــریــدنــد و بـــرگــشـــت کـــار
بــکــنـدنـد مـوی و شــخــودنـد رویاز ایــران بـــرآمـــد یــکـــی هـــای وهــوی
سر سرکشان گشت پـرگرد و خاکهـمـه دیـده پــر خـون هـمـه جــامـه چـاک
ســوی زابــلـســتــان نـهـادنـد رویزبـــان شـــاه گـــوی و روان شـــاه جـــوی
بـــر زال رفــتــنــد بـــا ســوگ و دردرخـــان پـــر ز خـــون و ســـران پـــر ز گــرد
کــــه زارا دلـــیـــرا شــــهـــا نـــوذراگــــوا تـــــاجــــدارا مــــهــــا مــــهــــتـــــرا
نــگــهــبــان ایـران و شــاه جــهــانســـر تــــاجــــداران و پــــشـــت مـــهـــان
سـرت افـسـر از خـاک جـوید همـیزمــیـن خــون شــاهــان بــبــویـد هــمــی
گـیـایـی کــه رویـد بــران بــوم و بــرنــگــون دارد از شـــرم خـــورشــیــد ســـر
هـمـی داد خـواهـیـم و زاری کـنـیمبـــه خـــون پـــدر ســـوگـــواری کـــنـــیــم
نــشــان فــریــدون بــدو زنــده بــودزمـــیــن نــعـــل اســـپ ورا بـــنـــده بـــود
بــه زاری و خـواری سـرش را ز تــنبــــریـــدنـــد بــــا نـــامــــدار انـــجــــمــــن
هـمـه تـیـغ زهـرآبــگـون بــرکـشـیـدبـه کـین جـسـتـن آییـد و دشـمـن کـشـید
هـمـانـا بـرین سـوگ بـا مـا سـپـهـرز دیــده فـــرو بـــاردی خـــون بـــه مـــهـــر
شـمـا نـیـز دیـده پـر از خـون کـنـیـدهــمـــه جـــامـــه نـــاز بـــیــرون کـــنـــیــد
که با کین شاهان نشاید که چشمنــبـــاشــد پـــر از آب و دل پـــر ز خــشــم
هـمـه انـجـمـن زار و گـریـان شـدنـدچـــو بـــر آتـــش تـــیــز بـــریــان شـــدنــد
زبـان داد دسـتـان کـه تـا رسـتـخـیـزنـــبــــیـــنـــد نـــیـــام مـــرا تـــیـــغ تـــیـــز
چـمـان چـرمه در زیر تـخـت منسـتســـنـــان دار نــیــزه درخـــت مـــنــســـت
رکــابـــســت پـــای مــرا جــایــگــاهیـــکـــی تـــرگ تـــیـــره ســـرم را کـــلـــاه
بـرین کـینه آرامش و خـواب نیسـتهمی چون دو چشمم به جوی آب نیست
روان چـــنــان شـــهــریــار جـــهــاندرخــــشـــنـــده بــــادا مـــیـــان مـــهـــان
شــمــا را بــه داد جــهــان آفــریــندل ارمـــیـــده بــــادا بـــه آیـــیـــن و دیـــن
ز مـــادر هــمــه مـــرگ را زاده ایــمبـــــریــــنــــیــــم و گــــردن ورا داده ایــــم
چـو گردان سـوی کینه بـشـتـافـتـندبـــه ســـاری ســران آگــهــی یــافــتـــنــد
ازیشـان بـشد خـورد و آرام و خـوابپــر از بـــیــم گــشــتــنــد از افــراســیــاب
ازان پــس بــه اغــریـرث آمــد پــیـامکــه ای پـــرمــنــش مــهــتـــر نــیــک نــام
بـه گـیـتـی بـه گـفـتـار تـو زنـده ایـمهــمــه یــک بــه یـک مــر تــرا بــنــده ایـم
تـو دانی که دسـتـان بـه زابـلستـانبــه جــایـســت بــا شــاه کــابــلــســتــان
چــو بـــرزیــن و چــون قــارن رزم زنچـــو خــراد و کــشــواد لــشــکــرشــکــن
یــلـــانــنــد بـــا چـــنــگـــهــای درازنـــدارنــد از ایــران چـــنــیــن دســـت بـــاز
چـو تـابـنـد گـردان ازیـن سـو عـنـانبـــه چـــشـــم انــدر آرنــد نــوک ســـنــان
ازان تـــیــز گــردد رد افـــراســـیــابدلــش گــردد از بــســتــگــان پــرشــتــاب
پـس آنـگـه سـر یک رمـه بـی گـنـاهبــــه خــــاک انـــدر آرد ز بــــهـــر کــــلـــاه
اگــر بــیـنــد اغــریـرث هـوشــمــنـدمـر ایـن بــســتــگــان را گــشــایـد ز بــنـد
پـــراگــنــده گــردیــم گــرد جــهــانزبـــان بـــرگـــشـــایــیــم پـــیــش مــهــان
بـه پـیـش بـزرگـان سـتـایـش کـنـیمهــمــان پــیـش یــزدان نــیــایـش کــنــیـم
چــنــیـن گــفــت اغــریـرث پــرخــردکـــزیــن گــونــه گــفـــتـــار کــی درخـــورد
ز مــن آشــکــارا شــود دشــمــنـیبــــجــــوشـــد ســــر مـــرد آهـــرمـــنـــی
یـکـی چــاره ســازم دگـرگـونـه زیـنکـــه بـــا مــن نــگــردد بـــرادر بـــه کــیــن
گر ایدون که دستـان شود تـیزچـنگیــکــی لــشــکــر آرد بـــر مــا بــه جــنــگ
چــو آرد بــه نــزدیــک ســاری رمــهبــه دســتــان ســپــارم شــمــا را هــمــه
بــپــردازم آمــل نـیـایـم بــه جــنــگســــرم را ز نــــام انــــدرآرم بــــه نـــنـــگ
بـــزرگـــان ایـــران ز گـــفـــتـــار اویبــــروی زمــــیــــن بــــرنــــهــــادنــــد روی
چــو از آفــریــنــش بـــپــرداخــتــنــدنــونـــدی ز ســـاری بـــرون تـــاخـــتـــنـــد
بــپــویـیـد نــزدیـک دســتــان ســامبـــــیـــــاورد ازان نـــــامـــــداران پـــــیــــام
کـه بــخـشـود بــر مـا جــهـانـدار مـاشــــد اغــــریـــرث پــــر خــــرد یــــار مــــا
یکـی سـخـت پـیمـان فـگـنـدیم بـنبـــران بـــرنــهــادیــم یــکــســر ســـخـــن
کــز ایــران چـــو دســتـــان آزادمــردبـــیــایــنـــد و جـــویــنـــد بـــا وی نـــبـــرد
گــرانــمــایـه اغــریــرث نــیــک پــیز آمـــــل گـــــذارد ســـــپـــــه را بـــــه ری
مــگــر زنــده از چــنــگ ایــن اژدهــاتــــن یـــک جــــهــــان مــــردم آیـــد رهـــا
چـو پـویـنـده در زابـلـسـتـان رسـیـدســرایـنــده در پــیــش دســتــان رســیــد
بــزرگـان و جــنـگ آوران را بــخـوانـدپـــیــام یــلــان پـــیــش ایــشـــان بـــرانــد
ازان پـس چـنین گفت کای سرورانپــــلـــنـــگــــان جــــنـــگـــی و نـــام آوران
کــدامــســت مــردی کــنــارنـگ دلبـــه مــردی ســیــه کــرده در جـــنــگ دل
خـریـدار ایـن جـنـگ و ایـن تــاخـتــنبـــه خـــورشــیــد گــردن بـــرافــراخـــتـــن
بــبــر زد بــران کـار کـشـواد دســتمــنــم گــفــت یــازان بـــدیــن داد دســت
بـــرو آفــریــن کــرد فــرخـــنــده زالکــه خـــرم بـــدی تـــا بـــود مــاه و ســـال
سـپــاهـی ز گـردان پــرخـاشـجـویز زابـــــل بـــــه آمـــــل نــــهــــادنــــد روی
چو از پیش دستان بـرون شد سپاهخــبـــر شــد بـــه اغــریــرث نــیــک خــواه
همه بـسـتـگان را بـه سـاری بـماندبـــزد نــای رویــیــن و لـــشـــکـــر بـــرانــد
چـو گشـواد فـرخ بـه سـاری رسـیدپـــدیـــد آمـــد آن بـــنـــدهـــا را کـــلـــیـــد
یکی اسپ مر هر یکی را بـساخـتز ســاری سـوی زابــلـســتــان بــتــاخــت
چـو آمـد بــه دسـتـان سـام آگـهـیکــه بـــرگــشـــت گــشـــواد بـــا فــرهــی
یـکــی گــنــج ویـژه بــه درویـش دادســـرایـــنـــده را جــــامـــه خـــویـــش داد
چــو گـشـواد نـزدیـک زابــل رســیـدپـــذیـــره شـــدش زال زر چـــون ســـزیـــد
بـران بـسـتـگـان زار بـگـریسـت دیـرکــجــا مــانــده بــودنــد در چــنــگ شــیــر
پـــس از نــامـــور نــوذر شـــهــریــاربــه سـر خــاک بــر کـرد و بــگـریـســت زار
بــه شـهـر انـدر آوردشـان ارجـمـنـدبــــیـــاراســــت ایـــوانـــهـــای بــــلــــنـــد
چـنـان هـم کـه هـنـگـام نـوذر بـدنـدکـه بــا تــاج و بــا تــخــت و افـســر بــدنـد
بـیاراسـت دسـتـان همـه دسـتـگـاهشـد از خــواســتــه بــی نـیـاز آن ســپــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.