ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
پــسـر بــود زو را یـکـی خــویـش کـامپــدر کـرده بــودیـش گـرشـاســپ نـام
بـیـامـد نـشـسـت از بــر تـخـت و گـاهبــه ســر بــر نـهـاد آن کـیـانـی کــلـاه
چـو بـنـشـسـت بــر تـخـت و گـاه پـدرجـهـان را هـمـی داشـت بـا زیب و فـر
چــنــیــن تــا بـــرآمــد بــریــن روزگــاردرخــــت بــــلـــا کـــیـــنـــه آورد بــــار
بـه تـرکان خـبـر شد که زو درگذشـتبـران سان که بـد تخت بی کار گشت
بــیــامــد بــه خــوار ری افــراســیــاببــبــخـشـیـد گـیـتـی و بـگـذاشـت آب
نــیــاورد یــک تـــن درود پـــشـــنـــگسـرش پـر ز کین بـود و دل پـر ز جـنگ
دلش خـود ز تـخـت و کله گشتـه بـودبــه تــیـمـار اغــریـرث آغــشــتــه بــود
بــدو روی نـنـمــود هـرگــز پــشــنــگشـد آن تـیـغ روشـن پــر از تـیـره زنـگ
فـرســتــاده رفــتــی بــه نـزدیـک اویبــدو ســال و مـه هـیـچ نـنـمــود روی
همـی گـفـت اگـر تـخـت را سـر بـدیچــو اغــریــرثـــش یــار درخــور بـــدی
تـــو خـــون بـــرادر بـــریــزی هــمـــیز پـــرورده مــرغــی گــریــزی هــمــی
مـرا بــا تــو تــا جــاودان کـار نـیـسـتبــه نــزد مــنــت راه دیــدار نــیــســت
پـــرآواز شـــد گـــوش ازیــن آگـــهــیکه بـی کار شـد تـخـت شـاهنشـهی
پــیـامـی بــیـامــد بــه کــردار ســنـگبــه افــراســیــاب از دلــاور پــشــنــگ
کـه بـگـذار جـیـحـون و بـرکـش سـپـاهمـمـان تـا کـسـی بـرنـشـینـد بـه گـاه
یکـی لـشـکـری سـاخـت افـراسـیـابز دشـــت ســـپـــنــجـــاب تـــا رود آب
کـه گـفـتـی زمـین شـد سـپـهـر روانهــمــی بـــارد از تــیــغ هــنــدی روان
یـکــایـک بــه ایــران رســیــد آگــهــیکــه آمــد خـــریــدار تـــخـــت مــهــی
ســوی زابــلــســتــان نــهـادنــد رویجـهان شد سـراسـر پـر از گفت وگوی
بــگــفــتــنـد بــا زال چــنـدی درشــتکه گیتی بس آسان گرفتی به مشت
پــس از سـام تـا تـو شـدی پــهـلـواننــــبــــودیـــم یـــک روز روشــــن روان
سپـاهی ز جـیحـون بـدین سو کشیدکــه شــد آفــتــاب از جــهـان نـاپــدیـد
اگــر چــاره دانــی مــرایــن را بــســازکـه آمـد سـپــهـبــد بــه تــنـگـی فـراز
چــنــیـن گــفــت پــس نــامــور زال زرکـه تـا مـن بـبـسـتـم بـه مـردی کـمـر
سـواری چـو من پـای بـر زین نگاشتکـســی تــیـغ و گـرز مـرا بــرنـداشـت
بــه جـایـی کـه مـن پـای بــفـشـاردمعــــنـــان ســــواران شــــدی پــــاردم
شـب و روز در جــنـگ یـکـسـان بــدمز پــیـری هـمـه سـالـه تــرسـان بــدم
کــنـون چــنـبــری گـشــت یـال یـلـینــتــابــد هــمــی خــنــجــر کــابــلــی
کنون گشت رسـتـم چـو سـرو سهیبـــزیــبـــد بـــرو بـــر کـــلـــاه مـــهــی
یـکـی اسـپ جـنـگـیـش بـایـد هـمـیکـزیـن تـازی اسـپــان نـشـایـد هـمـی
بـــجــویــم یــکــی بـــاره پـــیــلــتـــنبـخـواهم ز هر سو که هسـت انجـمن
بـخـوانـم بـه رسـتـم بـر این داسـتـانکـه هـسـتـی بـرین کـار همـداسـتـان
کــه بـــر کــیــنــه تـــخــمــه زادشــمبـــبـــنــدی مــیــان و نــبـــاشــی دژم
هــمــه شــهــر ایـران ز گــفــتــار اویبـــبـــودنـــد شـــادان دل و تـــازه روی
ز هـر سـو هـیـونـی تــکـاور بــتــاخـتسـلـیـح سـواران جــنـگـی بــسـاخـت
بـه رسـتـم چـنین گـفـت کـای پـیلتـنبــه بــالــا ســرت بــرتــر از انــجــمــن
یـکـی کـار پــیـشـسـت و رنـجـی درازکــزو بــگــســلــد خــواب و آرام و نــاز
تـــرا نـــوز پـــورا گـــه رزم نــیــســـتچـه سـازم کـه هنـگـامـه بـزم نیسـت
هـنـوز از لــبــت شــیـر بــویـد هـمـیدلــت نـاز و شــادی بــجــویـد هـمــی
چــگـونـه فـرسـتــم بــه دشـت نـبــردتــرا پــیــش تــرکــان پــر کــیــن و درد
چه گویی چه سازی چه پاسخ دهیکـه جــفــت تــو بــادا مـهـی و بــهـی
چـنین گفت رستـم بـه دستـان سـامکــه مـن نـیـســتــم مــرد آرام و جــام
چــنــیـن یـال و ایـن چــنــگــهـای درازنـــه والـــا بـــود پـــروریـــدن بـــه نـــاز
اگـر دشـت کـیـن آیـد و رزم ســخــتبــــود یـــار یـــزدان پــــیـــروزبــــخـــت
بـبـینی کـه در جـنگ مـن چـون شـومچـــو انــدر پـــی ریــزش خــون شــوم
یــکــی ابــر دارم بــه چــنــگ انــدرونکـه همـرنـگ آبـسـت و بـارانـش خـون
هــمــی آتـــش افــروزد از گــوهــرشهـمـی مـغـز پـیـلـان بــسـایـد سـرش
یـکــی بــاره بــایـد چــو کــوه بــلــنــدچــنـان چـون مـن آرم بــه خـم کـمـنـد
یکـی گـرز خـواهم چـو یک لخـت کـوهگــرآیــنــد پـــیــشـــم ز تـــوران گــروه
ســرانـشـان بــکـوبــم بــدان گـرز بــرنــیــایــد بـــرم هــیــچ پـــرخــاشــخــر
کـه روی زمـیـن را کـنـم بــی ســپــاهکـــه خـــون بـــارد ابـــر انــدر آوردگــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.