ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــنــان شــد ز گــفــتــار او پــهــلــوانکـه گـفـتـی بـرافـشـانـد خـواهـد روان
گــلـه هـرچ بــودش بــه زابــلــســتــانبــیـاورد لـخــتــی بــه کــابــلـســتــان
هـمـه پــیـش رســتــم هـمـی رانـدنـدبــرو داغ شــاهـان هـمــی خــوانـدنـد
هر اسپـی که رستم کشیدیش پـیشبـه پشتش بـیفشاردی دست خویش
ز نــیـروی او پــشــت کــردی بــه خــمنــهـادی بــه روی زمــیـن بــر شــکــم
چــنــیـن تــا ز کــابــل بــیــامــد زرنــگفـسـیلـه هـمـی تـاخـت از رنـگ رنـگ
یـکـی مـادیـان تــیـز بــگـذشـت خـنـگبــرش چـون بــر شـیـر و کـوتــاه لـنـگ
دو گــوشــش چــو دو خــنــجــر آبـــداربـــر و یــال فـــربـــه مـــیــانــش نـــزار
یــکــی کــره از پـــس بـــه بـــالــای اوســریـن و بــرش هـم بــه پــهـنـای او
ســیـه چــشــم و بــورابــرش و گـاودمســیـه خــایـه و تــنــد و پــولــادســم
تـــنــش پـــرنــگــار از کــران تـــا کــرانچـــو داغ گــل ســـرخ بـــر زعـــفـــران
چــو رســتــم بــران مـادیـان بــنـگـریـدمـــر آن کـــره پـــیــلـــتـــن را بـــدیـــد
کــمــنــد کــیــانــی هــمــی داد خـــمکــــه آن کــــره را بــــازگــــیــــرد ز رم
بـه رسـتـم چـنـیـن گـفـت چـوپـان پـیـرکـه ای مـهتـر اسـپ کـسـان را مـگـیر
بـپـرسید رستـم که این اسـپ کیستکـه دو رانـش از داغ آتــش تـهـیـسـت
چـنـین داد پـاسـخ کـه داغـش مـجـویکزین هسـت هر گونه ای گفت وگوی
همی رخـش خـوانیم بـورابـرش اسـتبـه خـو آتـشی و بـه رنگ آتـش است
خـــداونـــد ایــن را نـــدانـــیـــم کـــسهمی رخش رستـمش خوانیم و بـس
سـه سـالـسـت تـا این بـزین آمدسـتبــه چـشـم بــزرگـان گـزیـن آمـدسـت
چــو مــادرش بــیـنــد کــمــنــد ســوارچـــو شـــیــر انــدرآیــد کــنــد کـــارزار
بــیـنـداخــت رســتــم کـیـانـی کـمـنـدســـر ابـــرش آورد نـــاگـــه بـــبـــنـــد
بـــیــامــد چـــو شــیــر ژیــان مــادرشهمی خواست کندن به دندان سرش
بـــغــریــد رســتـــم چــو شــیــر ژیــاناز آواز او خــــیـــره شــــد مــــادیــــان
یـکــی مــشــت زد نـیـز بــر گــردنــشکـزان مـشـت بـرگـشـت لـرزان تـنـش
بـیفتـاد و بـرخـاسـت و بـرگشت از ویبـــســوی گــلــه تــیــز بــنــهــاد روی
بـــیــفــشــارد ران رســـتـــم زورمــنــدبـــرو تـــنــگــتـــر کــرد خــم کــمــنــد
بـــیـــازیــد چـــنـــگـــال گـــردی بـــزوربـیـفـشـارد یک دسـت بـر پـشـت بـور
نـکـرد ایـچ پــشــت از فـشـردن تــهـیتــو گــفــتــی نــدارد هـمــی آگــهـی
بـدل گفـت کـاین بـرنشـسـت منسـتکـنون کـار کـردن بـه دسـت مـنـسـت
ز چــوپــان بــپــرســیــد کــایــن اژدهــابـه چـندسـت و این را که خـواهد بـها
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه گـر رسـتـمـیبـــرو راســـت کــن روی ایــران زمــی
مـر ایـن را بــر و بــوم ایـران بــهـاسـتبـدین بـر تـو خواهی جهان کرد راست
لـب رسـتـم از خـنده شـد چـون بـسـدهـمـی گـفــت نـیـکـی ز یـزدان ســزد
بــــه زیـــن انـــدر آورد گــــلــــرنـــگ راســرش تــیـز شـد کـیـنـه و جــنـگ را
گـــشـــاده زنــخ دیــدش و تـــیــزتـــگبـــدیـــدش کـــه دارد دل و تـــاو و رگ
کـشــد جــوشــن و خــود و کـوپــال اوتــــن پـــــیــــلــــوار و بـــــر و یــــال او
چنان گشت ابـرش که هر شب سپـندهـمـی سـوخــتــنـدش ز بــیـم گـزنـد
چپ و راست گفتی که جادو شدستبـــه آورد تـــا زنــده آهــو شـــدســـت
دل زال زر شـــد چــــو خـــرم بــــهـــارز رخـــش نـــوآیــیـــن و فـــرخ ســـوار
در گـــنـــج بـــگـــشـــاد و دیـــنـــار داداز امـــروز و فـــردا نـــیـــامـــدش یـــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.