ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـزد مـهـره در جـام بـر پـشـت پـیـلازو بــرشــد آواز تــا چــنــد مــیــل
خـــروشــیــدن کــوس بـــا کــرنــایهمـان ژنـده پـیلـان و هنـدی درای
بــرآمـد ز زاولـســتــان رســتــخــیـززمین خـفتـه را بـانگ بـرزد که خیز
بــه پـیـش انـدرون رسـتـم پـهـلـوانپـس پـشـت او سـالـخـورده گـوان
چنان شد ز لشکر در و دشت و راغکـه بــر سـر نـیـارســت پــریـد زاغ
تـبـیره زدندی همی شـسـت جـایجـهان را نه سـر بـود پـیدا نه پـای
بـه هـنـگـام بــشـکـوفـه گـلـسـتـانبــیـاورد لـشــکــر ز زابــلــســتــان
ز زال آگــهــی یــافــت افــراســیـاببــرآمــد ز آرام و از خــورد و خــواب
بــیـاورد لـشــکــر ســوی خــوار ریبـران مـرغـزاری کـه بــد آب و نـی
ز ایــران بـــیــامــد دمــادم ســپـــاهز راه بـــیــابـــان ســـوی رزمــگــاه
ز لشـکر بـه لشکر دو فرسـنگ ماندسـپـهبـد جـهانـدیدگـان را بـخـواند
بـدیشـان چـنین گفت کای بـخـردانجـــهــانــدیــده و کـــارکـــرده ردان
هـم ایـدر مـن این لـشـکـر آراسـتـمبـسی سروری و مهی خـواسـتـم
پـراگـنده شـد رای بـی تـخـت شـاههمه کار بی روی و بی سر سپاه
چـو بـر تـخـت بـنشست فرخـنده زوز گـیتـی یکـی آفـرین خـاسـت نـو
شـهـی بـایـد اکـنـون ز تـخـم کـیـانبـه تـخـت کـیی بـر کـمـر بـر مـیان
شــهـی کــاو بــاورنــگ دارد ز مــیکـه بـی سـر نـبــاشـد تـن آدمـی
نــشــان داد مــوبـــد مــرا در زمــانیـکـی شـاه بــا فـر و بـخـت جـوان
ز تــخــم فــریــدون یــل کــیــقــبــادکه بـا فر و بـرزست و بـا رای و دادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.