ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:45 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز تـرکـان طـلـایـه بــسـی بــد بــراهرسـیـد انـدر ایـشـان یل صـف پـنـاه
بــرآویــخــت بــا نــامــداران جــنــگیـکـی گـرزه گـاو پــیـکـر بــه چــنـگ
دلـــیــران تـــوران بـــرآویــخـــتـــنــدســرانــجــام از رزم بــگــریـخــتــنـد
نـهـادنـد ســر ســوی افــراســیـابهـمـه دل پـر از خـون و دیـده پـر آب
بـگـفـتـنـد وی را هـمـه بـیش و کـمسـپـهـبــد شـد از کـار ایـشـان دژم
بــفــرمــود تــا نـزد او شــد قــلــونز تــرکـان دلـیـری گـوی پــرفـســون
بـدو گـفـت بـگـزین ز لـشـکـر سـواروز ایــدر بـــرو تـــا در کـــوهـــســـار
دلـیـر و خـردمـنـد و هـشـیـار بــاشبــه پـاس انـدرون نـیـز بـیـدار بــاش
کــه ایـرانـیـان مــردمــی ریـمــنـنــدهـمـی نـاگــهـان بــر طــلـایـه زنـنـد
بــرون آمـد از نـزد خــســرو قــلــونبــه پـیـش انـدرون مـردم رهـنـمـون
ســر راه بــر نــامــداران بــبــســتبـه مـردان جـنگـی و پـیلـان مسـت
وزان روی رســتــم دلــیــر و گــزیـنبــپــیـمــود زی شــاه ایـران زمــیـن
یـکـی مـیـل ره تــا بــه الـبــرز کــوهیـکـی جــایـگـه دیـد بــرنـا شــکــوه
درخـــتــــان بــــســـیـــار و آب رواننــشــســتــنــگــه مــردم نـوجــوان
یـکـی تــخــت بــنـهـاده نـزدیـک آببــرو ریـخـتــه مـشـک نـاب و گـلـاب
جــوانـی بــه کــردار تــابــنـده مــاهنشستـه بـران تـخـت بـر سـایه گاه
رده بــرکـشـیـده بــسـی پــهـلـوانبــه رسـم بــزرگـان کـمـر بــر مـیـان
بــیـاراسـتــه مـجــلـسـی شـاهـواربـسـان بـهـشـتـی بـه رنـگ و نـگـار
چــو دیـدنـد مـر پــهـلـوان را بــه راهپــذیـره شـدنـدش ازان ســایـه گـاه
کــه مـا مـیـزبــانـیـم و مـهـمـان مـافـــرود آی ایــدر بـــه فـــرمـــان مــا
بـدان تـا همـه دسـت شـادی بـریمبــه یــاد رخ نــامــور مــی خــوریــم
تـهمتـن بـدیشـان چـنین گـفـت بـازکـــه ای نـــامـــداران گـــردن فـــراز
مــرا رفــت بــایــد بــه الــبــرز کــوهبـه کـاری کـه بـسـیـار دارد شـکـوه
نـبـایـد بـه بـالـین سـر و دسـت نـازکـه پــیـشـسـت بــسـیـار رنـج دراز
ســر تــخــت ایـران ابــی شـهـریـارمــرا بــاده خــوردن نـیـایـد بــه کــار
نـشـانـی دهـیـدم سـوی کـیـقـبـادکـسـی کـز شـمـا دارد او را بـه یـاد
ســر آن دلــیـران زبــان بــرگــشــادکـه دارم نـشـانـی مـن از کـیـقـبــاد
گــر آیــی فــرود و خــوری نــان مــابــیــفــروزی از روی خــود جــان مــا
بــگـویـیـم یـکــســر نـشــان قــبــادکـه او را چـگـونسـت رسـتـم و نهاد
تـهمـتـن ز رخـش اندر آمـد چـو بـادچــو بــشـنـیـد از وی نـشـان قـبــاد
بـــیــامــد دمــان تـــا لـــب رودبـــارنـشـســتــنـد در زیـر آن ســایـه دار
جـوان از بـر تـخـت خـود بـرنشستگرفته یکی دست رستم بـه دست
بــه دسـت دگـر جـام پـر بــاده کـردوزو یــــــاد مـــــــردان آزاده کـــــــرد
دگر جـام بـر دسـت رسـتـم سـپـردبــدو گـفــت کـای نـامـبــردار و گـرد
بــپــرسـیـدی از مـن نـشـان قـبــادتــو ایـن نـام را از کــه داری بــه یـاد
بــدو گـفـت رسـتـم کـه از پـهـلـوانپـــیـــام آوریــدم بـــه روشـــن روان
ســر تــخــت ایـران بــیـاراســتــنــدبـزرگـان بـه شـاهی ورا خـواسـتـند
پـدرم آن گـزیـن یـلـان سـر بـه سـرکــه خــوانــنــد او را هــمــی زال زر
مـرا گــفــت رو تــا بــه الـبــرز کــوهقـــبـــاد دلــاور بـــبـــیــن بـــا گــروه
بـه شـاهـی بـرو آفـریـن کـن یـکـینـبــایـد کــه ســازی درنـگ انـدکـی
بـگـویش کـه گـردان تـرا خـواسـتـندبــه شـادی جـهـانـی بــیـاراسـتـنـد
نــشـــان ار تـــوانــی و دانــی مــرادهـی و بــه شـاهـی رســانـی ورا
ز گــفــتـــار رســتــم دلــیــر جــوانبـخـندید و گـفـتـش کـه ای پـهلـوان
ز تــخــم فــریـدون مـنـم کـیـقــبــادپـــدر بـــر پـــدر نـــام دارم بـــه یــاد
چـو بـشـنـیـد رسـتـم فـرو بـرد سـربــه خـدمـت فـرود آمـد از تــخـت زر
کـه ای خــسـرو خـسـروان جــهـانپــنــاه بــزرگــان و پــشــت مــهــان
سـر تــخـت ایـران بــه کـام تـو بــادتــن ژنـده پــیـلــان بــه دام تــو بــاد
نشست تـو بـر تـخـت شاهنشهیهمت سـرکشـی بـاد و هم فـرهی
درودی رســانـم بــه شــاه جــهـانز زال گـــزیــن آن یـــل پـــهـــلـــوان
اگــر شــاه فــرمــان دهـد بــنـده راکـه بــگـشــایـم از بــنـد گـویـنـده را
قـــبــــاد دلـــاور بــــرآمـــد ز جـــایز گـفـتـار رسـتـم دل و هوش و رای
تـهـمـتـن همـانـگـه زبـان بـرگـشـادپـــیـــام ســـپـــهـــدار ایــران بـــداد
سخن چون به گوش سپهبد رسیدز شـادی دل انـدر بــرش بــرطـپـیـد
بــیـازیـد جــامــی لــبــالــب نـبــیـدبــیـاد تــهـمـتــن بــه دم درکـشـیـد
تـهـمـتـن همـیدون یکـی جـام مـیبــخـورد آفـریـن کـرد بــر جــان کـی
بـــرآمــد خــروش از دل زیــر و بـــمفــراوان شــده شــادی انــدوه کــم
شـهنشـه چـنین گـفـت بـا پـهلـوانکـه خـوابـی بـدیدم بـه روشـن روان
کـه از سـوی ایـران دو بــاز سـپـیـدیکـی تـاج رخـشـان بـه کـردار شـید
خــرامــان و نــازان شــدنــدی بــرمنــهــادنــدی آن تـــاج را بـــر ســـرم
چـو بــیـدار گـشـتـم شـدم پـرامـیـدازان تــاج رخــشـان و بــاز ســپــیـد
بــیـاراسـتــم مـجـلـسـی شـاهـواربـرین سـان که بـینی بـدین مرغـزار
تـهـمـتـن مـرا شـد چـو بـاز سـپـیـدز تـــاج بـــزرگــان رســـیــدم نــویــد
تـهمتـن چـو بـشنید از خـواب شـاهز بـــاز و ز تـــاج فـــروزان چـــو مــاه
چــنـیـن گـفـت بــا شــاه کـنـداوراننـشـانـسـت خـوابـت ز پـیـغـمـبـران
کـنـون خـیز تـا سـوی ایـران شـویمبــه یـاری بــه نـزد دلـیـران شــویـم
قـبــاد انـدر آمـد چـو آتــش ز جــایبــــبــــور نـــبــــرد انـــدر آورد پـــای
کمر بـرمیان بـسـت رستـم چـو بـادبــیــامــد گــرازان پــس کــیــقــبــاد
شــب و روز از تــاخــتــن نــغــنـویـدچـنـیـن تــا بــه نـزد طـلـایـه رسـیـد
قـــلــون دلـــاور شـــد آگـــه ز کـــارچــو آتــش بــیـامــد ســوی کــارزار
شـهنـشـاه ایران چـو زان گـونه دیدبـرابـر همی خواست صف بـرکشید
تـهمـتـن بـدو گـفـت کـای شـهـریارتــرا رزم جــســتــن نــیــایـد بــکــار
من و رخـش و کوپـال و بـرگستـوانهــمـــانــا نــدارنــد بـــا مــن تـــوان
بـگفـت این و از جـای بـرکرد رخـشبه زخمی سواری همی کرد پخش
قـلـون دیـد دیـوی بـجـسـتـه ز بـنـدبـه دست اندرون گرز و بـرزین کمند
بـــرو حـــمــلــه آورد مــانــنــد بـــادبــزد نـیـزه و بــنـد جــوشـن گـشـاد
تـهمـتـن بـزد دسـت و نـیزه گـرفـتقـلـون از دلـیریش مـانـده شـگـفـت
ســتــد نـیـزه از دســت او نــامــداربــغــریـد چــون تــنـدر از کـوهـســار
بــزد نــیــزه و بــرگــرفــتــش ز زیـننــهــاد آن بــن نــیــزه را بــر زمــیـن
قـلـون گـشـت چـون مرغ بـا بـابـزنبـدیـدنـد لـشـکـر هـمـه تـن بـه تـن
هـزیـمـت شـد از وی سـپـاه قـلـونبـه یـکـبــارگـی بــخـت بــد را زبـون
تـهـمـتـن گـذشـت از طـلـایه سـواربـیـامـد شـتـابـان سـوی کـوهـسـار
کـــجـــا بـــد عـــلــفـــزار و آب روانفــرود آمــد آن جــایـگــه پــهــلــوان
چــنـیـن تــا شــب تــیـره آمـد فــرازتـهمـتـن همـی کـرد هرگـونـه سـاز
از آرایـــش جــــامـــه پــــهـــلــــویهـمـان تــاج و هـم بــاره خـسـروی
چو شب تـیره شد پـهلو پـیش بـینبــرآراســت بــاشــاه ایــران زمــیـن
بــه نـزدیـک زال آوریـدش بــه شـببــه آمـد شـدن هـیـچ نـگـشـاد لـب
نـشـسـتـنـد یک هـفـتـه بـا رای زنشــدنـد انـدران مـوبــدان انـجــمــن
بـهشتـم بـیاراست پـس تـخت عاجبـــرآویــخــتـــنــد از بـــر عــاج تـــاجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.