ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه شـاهی نشـسـت از بـرش کیقبـادهـمـان تــاج گـوهـر بــه سـر بــرنـهـاد
هـمــه نــامــداران شــدنــد انــجــمــنچــو دســتـــان و چــون قــارن رزم زن
چــو کــشــواد و خــراد و بـــرزیــن گــوفــشــانــدنــد گــوهــر بــران تــاج نــو
قـبــاد از بــزرگـان ســخــن بــشـنـویـدپــس افـراســیـاب و ســپــه را بــدیـد
دگــر روز بــرداشــت لـشــکــر ز جــایخـــروشــیــدن آمــد ز پـــرده ســرای
بــپــوشــیـد رســتــم ســلــیـح نــبــردچـو پـیل ژیان شد که بـرخـاسـت گرد
رده بـــر کـــشـــیـــدنـــد ایـــرانـــیـــانبــبــسـتــنـد خـون ریـخــتــن را مـیـان
بــه یـک دسـت مـهـراب کـابــل خـدایدگـر دسـت گـژدهم جـنگـی بـه پـای
بــــه قــــلـــب انـــدرون قــــارن رزم زنابــا گــرد کــشــواد لـشــگـر شــکــن
پــس پــشـت شــان زال بــا کـیـقـبــادبـه یک دست آتش بـه یک دست بـاد
بــه پــیـش انـدرون کــاویـانـی درفــشجـهان زو شـده سـرخ و زرد و بـنفـش
ز لشـکـر چـو کـشـتـی سـراسـر زمینکــجــا مــوج خــیــزد ز دریــای چــیـن
سـپــر در سـپــر بــافـتــه دشـت و راغدرفــشــیــدن تــیـغــهــا چــون چــراغ
جـهان سـر بـه سـر گـشـت دریای قـاربــرافــروخــتــه شــمــع ازو صــدهـزار
ز نــالــیــدن بـــوق و بـــانــگ ســپـــاهتـو گفـتـی کـه خـورشـید گم کـرد راه
ســـبـــک قـــارن رزم زن کــان بـــدیــدچـو رعـد از مـیان نـعـره ای بـرکـشـید
مـــیـــان ســـپـــاه انـــدر آمـــد دلـــیــرســپــهــدار قــارن بــه کــردار شــیــر
گهی سوی چپ و گهی سوی راستبران گونه از هر سویی کینه خواست
بـــه گــرز و بـــه تـــیــغ و ســنــان درازهمی کـشـت از ایشـان گـو سـرفـراز
ز کــشــتــه زمـیـن کــرد مــانـنـد کــوهشــدنـد آن دلــیـران تــرکــان ســتــوه
شـــمـــاســـاس را دیــد گـــرد دلـــیــرکـه می بـر خـروشـید چـون نره شـیر
بـــیــامـــد دمـــان تـــا بـــر او رســـیــدسـبـک تـیـغ تـیـز از مـیـان بـرکـشـیـد
بـــزد بـــر ســـرش تـــیــغ زهــر آبـــداربـــگـــفـــتـــا مـــنــم قـــارن نــامـــدار
نـگــون انـدر آمــد شــمــاســاس گــردچـو دیـد او ز قـارن چـنـان دسـت بــرد
چــنــیــن اســت کــردار گــردون پــیــرگهی چـون کمانست و گاهی چو تـیرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.