ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو رسـتـم بـدید آنک قـارن چـه کردچــه گــونــه بــود ســاز نــنــگ و نــبـــرد
بـه پـیش پـدر شـد بـپـرسـیـد از ویکــه بــا مــن جــهـان پــهـلــوانـا بــگــوی
کـه افـراسـیـاب آن بـد انـدیـش مـردکـــجـــا جـــای گـــیـــرد بـــه روز نـــبـــرد
چـه پــوشـد کـجــا بــرافـرازد درفـشکـه پــیـداســت تــابــان درفـش بــنـفـش
مــن امــروز بـــنــد کـــمــرگـــاه اویبـــگــیــرم کــشـــانــش بـــیــارم بـــروی
بــدو گـفـت زال ای پـسـر گـوش داریـک امــروز بــا خــویــشــتــن هــوش دار
کـه آن تـرک در جـنگ نـر اژدهاسـتدر آهــنــگ و در کــیـنــه ابــر بــلــاســت
درفشش سیاهست و خفتان سیاهز آهـــنـــش ســــاعـــد ز آهـــن کـــلـــاه
هــمــه روی آهــن گــرفــتــه بـــه زرنـشـانـی ســیـه بــســتــه بــر خــود بــر
ازو خـویـشـتــن را نـگـه دار سـخــتکــه مـردی دلـیـرســت و پــیـروز بــخــت
بــدو گـفـت رسـتـم کـه ای پـهـلـوانتــــو از مـــن مـــدار ایـــچ رنـــجــــه روان
جــهـان آفــریـنــنــده یـار مــنــســتدل و تـــیــغ و بـــازو حـــصــار مــنــســت
بـرانـگـیـخـت آن رخـش رویینـه سـمبـــــرآمــــد خـــــروشـــــیــــدن گــــاو دم
چـو افـراسـیـابـش بـه هـامـون بـدیدشـــگــفــتـــیــد ازان کــودک نــارســـیــد
ز تــرکــان بــپــرســیـد کــیـن اژدهـابـــدیــن گــونــه از بــنــد گــشــتــه رهــا
کـدامـسـت کـیـن را نـدانـم بــه نـامیـکـی گـفـت کـایـن پــور دسـتــان ســام
نـبـینـی کـه بـا گـرز سـام آمـدسـتجــوانــســت و جــویـای نــام آمــدســت
بــه پــیـش سـپــاه آمـد افـراسـیـابچــو کـشـتــی کـه مـوجــش بــرآرد ز آب
چــو رسـتــم ورا دیـد بــفـشـارد رانبــــــگــــــردن بــــــرآورد گــــــرز گــــــران
چــو تــنــگ انــدر آورد بــا او زمــیــنفــــرو کــــرد گــــرز گـــران را بــــه زیـــن
بــه بــنـد کــمـرش انـدر آورد چــنـگجــدا کــردش از پـــشــت زیــن پــلــنــگ
همی خـواسـت بـردنش پـیش قبـاددهــد روز جــنــگ نــخــســتــیــنــش داد
ز هـنـگ ســپــهـدار و چــنـگ سـوارنــــیــــامـــــد دوال کـــــمــــر پـــــایــــدار
گسست و بـه خاک اندر آمد سرشســـواران گـــرفـــتــــنـــد گـــرد انـــدرش
سپـهبـد چو از جنگ رستم بـجستبــخـائیـد رسـتـم هـمـی پــشـت دسـت
چــرا گـفــت نـگـرفـتــمـش زیـرکـشهـمـی بــر کـمـر سـاخـتــم بــنـد خـوش
چـو آوای زنـگ آمـد از پــشـت پــیـلخــروشــیــدن کــوس بـــر چــنــد مــیــل
یـکــی مــژده بــردنـد نـزدیـک شــاهکــه رســتـــم بـــدریــد قــلــب ســـپـــاه
چــنـان تــا بــر شـاه تــرکـان رسـیـددرفـــش ســـپـــهـــدار شـــد نـــاپـــدیــد
گـرفـتـش کـمـربـنـد و بـفـگـنـد خـوارخـــروشـــی ز تـــرکـــان بــــرآمـــد بـــزار
ز جــای انـدر آمـد چــو آتــش قــبــادبــجــنــبــیــد لــشــگــر چــو دریــا ز بـــاد
بـــرآمــد خـــروشـــیــدن دار و کــوبدرخــشــیــدن خــنــجـــر و زخــم چـــوب
بـــران تـــرگ زریــن و زریــن ســپـــرغــمـی شــد ســر از چــاک چــاک تــبــر
تـو گـفـتـی کـه ابـری بـرآمـد ز کـنـجز شـــنــگـــرف نــیــرنــگ زد بـــر تـــرنــج
ز گـرد ســواران در آن پــهـن دشــتزمین شش شد و آسمان گشت هشت
هـزار و صــد و شــصــت گــرد دلــیـربـه یک زخـم شـد کشـتـه چـون نره شیر
بــرفــتــنـد تــرکــان ز پــیـش مـغــانکــشــیـدنـد لــشــگــر ســوی دامــغــان
وزانـجــا بــه جــیـحـون نـهـادنـد رویخــلـیـده دل و بــا غــم و گــفــت وگــوی
شـکسـتـه سـلیح و گسـسـتـه کمرنـه بـوق و نـه کـوس و نـه پـای و نه سـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.