ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــرفــت از لــب رود نــزد پــشــنــگزبــان پــر ز گـفـتــار و کـوتــاه چـنـگ
بــدو گـفــت کــای نـامـبــردار شــاهتـرا بـود ازیـن جـنـگ جـسـتـن گـنـاه
یکی آنکه پـیمان شکسـتـن ز شـاهبــزرگــان پــیــشــیــن نــدیــدنــد راه
نـه از تـخـم ایـرج جـهـان پــاک شـدنــه زهــر گــزایــنــده تـــریــاک شــد
یـکـی کـم شـود دیگـر آیـد بـه جـایجــهـان را نـمـانـنـد بــی کــدخــدای
قــبــاد آمــد و تــاج بــر ســر نــهــادبــه کـیـنـه یـکـی نـو در انـدر گـشـاد
سـواری پــدیـد آمـد از تــخــم سـامکه دسـتـانش رسـتـم نهادسـت نام
بـــیــامـــد بـــســـان نــهــنـــگ دژمکـه گـفـتـی زمـیـن را بــسـوزد بــدم
هـمـی تـاخـت انـدر فـراز و نـشـیـبهمـی زد بـه گـرز و بـه تـیغ و رکـیب
ز گـرزش هوا شـد پـر از چـاک چـاکنـیرزیـد جـانـم بـه یک مـشـت خـاک
هـمـه لـشـکـر مـا بـه هـم بــر دریـدکس اندر جـهان این شـگفـتـی ندید
درفـــش مــرا دیــد بـــر یــک کـــرانبــــه زیـــن انـــدر آورد گــــرز گــــران
چــنـان بــرگـرفــتــم ز زیـن خــدنـگکه گفتـی ندارم بـه یک پـشه سنگ
کـمـربـنـد بـگـسـسـت و بـند قـبـایز چــنـگـش فــتــادم نـگـون زیـرپــای
بــدان زور هــرگــز نــبــاشــد هـژبــردو پـایش بـه خاک اندر و سر بـه ابـر
ســواران جــنـگـی هـمـه هـمـگـروهکـشـیـدنـدم از پـیش آن لـخـت کـوه
تـو دانی که شاهی دل و چـنگ منبــه جـنـگ انـدرون زور و آهـنـگ مـن
بـه دسـت وی انـدر یـکـی پـشـه اموزان آفــریــنــش پـــر انــدیــشــه ام
یـکـی پـیـلـتـن دیـدم و شـیـرچـنـگنه هوش و نه دانـش نه رای و درنگ
عـنان را سـپـرده بـران پـیل مـسـتیـکــی گــرزه گــاو پــیـکــر بــدســت
هـمـانـا کـه کــوپــال ســیـصــدهـزارزدنــــدش بــــران تــــارک تــــرگ دار
تـو گـفـتـی کـه از آهنـش کـرده انـدز ســنــگ و ز رویــش بـــرآورده انــد
چـه دریـاش پـیش و چـه بـبـر بـیـانچــه درنـده شـیـر و چــه پــیـل ژیـان
همی تـاخـت یکسان چـو روز شکاربـــبـــازی هــمـــی آمـــدش کـــارزار
چــنـو گـر بــدی سـام را دسـتــبــردبــه تــرکـان نـمـانـدی سـرافـراز گـرد
جـز از آشتـی جستـنت رای نیستکـه بــا او سـپــاه تـرا پــای نـیـسـت
زمــیــنــی کـــجـــا آفـــریــدون گــردبـــدانــگــه بـــه تــور دلــاور ســپــرد
به من داده بودند و بخشیده راستتـرا کین پـیشین نبـایسـت خـواست
تـو دانی که دیدن نه چون آگهیستمـیان شـنـیدن هـمـیشـه تـهـیسـت
گـلـسـتـان کـه امـروز بــاشـد بــبــارتــو فــردا چــنـی گــل نـیـایـد بــکــار
از امـــروز کـــاری بـــفـــردا مــمـــانکـه دانـد کـه فــردا چــه گـردد زمـان
تــرا جــنـگ ایـران چــو بــازی نـمـودز بــــازی ســــپــــه را درازی فــــزود
نــگــر تــا چــه مــایــه ســتــام بــزرهــم از تــرگ زریــن و زریــن ســپــر
هـمـان تــازی اســپــان زریـن لـگـامهـمـان تـیـغ هـنـدی بــه زریـن نـیـام
ازیــن بـــیــشــتـــر نــامــداران گــردقــبــاد انـدر آمـد بــه خــواری بــبــرد
چــو کـلـبــاد و چــون بــارمـان دلـیـرکـه بـودی شـکـارش همـه نره شـیر
خـزروان کـجـا زال بـشـکـسـت خـردنـمــودش بــگــرز گــران دســتــبــرد
شـماسـاس کـین تـوز لـشـکـر پـناهکـه قـارن بــکـشــتــش بــه آوردگـاه
جــزیـن نــامــدران کــیـن صــدهــزارفــزون کــشـــتـــه آمــد گــه کــارزار
بـتـر زین همه نام و ننگ شـکـسـتشکستی که هرگز نشایدش بست
گـر از مـن سـر نـامـور گـشـتـه شـدکـه اغـریـرث پــر خـرد کـشـتـه شـد
جـــوانــی بـــد و نــیــکـــی روزگـــارمـن امـروز را دی گــرفــتــم شــمــار
که پـیش آمدندم همان سـرکـشـانپـس پـشت هر یک درفشی کشـان
بــــســـی یـــاد دادنـــدم از روزگـــاردمـان از پـس و مـن دوان زار و خـوار
کـنـون از گـذشـتـه مـکـن هـیـچ یـادســوی آشــتــی یـاز بــا کــیـقــبــاد
گـــرت دیــگـــر آیـــد یـــکـــی آرزویبــه گـرد انـدر آیـد سـپــه چـارسـوی
بـه یک دست رستم که تابـنده هورگـــه رزم بــــا او نـــتـــابــــد بـــه زور
بـــــــروی دگـــــــر قـــــــارن رزم زنکه چـشمش ندیدسـت هرگز شکن
سـه دیـگـر چـو کـشـواد زرین کـلـاهکـه آمـد بــه آمـل بــبــرد آن ســپــاه
چـهـارم چــو مـهـراب کـابــل خـدایکه دستـور شاهست و زابـل خـدایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.