ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســپــهــدار تــرکــان دو دیـده پــرآبشـگـفـتـی فـرو مـانـد ز افـراسـیـاب
یـکــی مــرد بــا هـوش را بــرگــزیـدفرسـتـه بـه ایران چـنان چـون سزید
یـکـی نـامـه بــنـوشــت ارتــنـگ واربــرو کــرده صــد گـونـه رنـگ و نـگـار
بــه نـام خــداونـد خــورشـیـد و مـاهکــه او داد بـــر آفــریــن دســتــگــاه
وزو بـــــــر روان فــــــریــــــدون درودکـزو دارد ایـن تــخــم مـا تــار و پــود
گــر از تــور بــر ایــرج نــیـک بــخــتبــد آمـد پــدیـد از پــی تـاج و تـخـت
بـران بـر هـمـی رانـد بــایـد سـخـنبــبــایـد کــه پــیـونـد مـانـد بــه بــن
گــر ایـن کــیـنـه از ایـرج آمـد پــدیـدمنوچـهر سـرتـاسـر آن کـین کـشـید
بـران هم که کـرد آفـریدون نخـسـتکجا راستی را به بـخشش بـجست
ســزد گــر بــرانــیـم دل هــم بــراننـــگـــردیــم از آیــیــن و راه ســـران
ز جــیـحــون و تــا مــاورالــنــهـر بــرکـه جـیحـون مـیانچـیسـت اندر گـذر
بــر و بــوم مــا بــود هـنـگــام شــاهنــکـــردی بـــران مــرز ایــرج نــگـــاه
هـمـان بــخـش ایـرج ز ایـران زمـیـنبـــداد آفـــریـــدون و کـــرد آفـــریـــن
ازان گــر بــگــردیـم و جــنــگ آوریـمجـهـان بــر دل خـویـش تـنـگ آوریـم
بـود زخـم شمشیر و خـشم خـدایبــیـابــیـم بــهـره بــه هـر دو سـرای
و گـر هـمـچـنـان چـون فـریدون گـردبـه تـور و بـه سلم و بـه ایرج سپـرد
بـبـخـشـیم و زان پـس نجـوییم کینکـه چـنـدیـن بـلـا خـود نـیـرزد زمـین
سراینده از سـال چـون بـرف گشتز خـون کـیان خـاک شـنگرف گشـت
سرانجـام هم جـز بـه بـالای خویشنیابـد کـسـی بـهره از جـای خـویش
بــمــانــیـم روز پــســیـن زیـر خــاکسـراپــای کـربــاس و جــای مـغـاک
و گــر آزمــنـدیـســت و انـدوه و رنـجشـدن تـنـگ دل در سـرای سـپــنـج
مــگــر رام گــردد بــریـن کــیـقــبــادســـر مـــرد بـــخـــرد نــگـــردد ز داد
کـس از مـا نبـینند جـیحـون بـخـوابوز ایــران نـــیــایــنـــد ازیــن روی آب
مــگــر بـــا درود و ســلــام و پــیــامدو کشور شود زین سـخـن شادکام
چـو نـامـه بــه مـهـر انـدر آورد شـاهفــرســتــاد نــزدیـک ایــران ســپــاه
بـــبـــردنــد نــامــه بــر کــیــقــبـــادسـخـن نـیـز ازیـن گـونـه کـردنـد یـاد
چـنین داد پـاسـخ کـه دانی درسـتکه از ما نبـد پـیشدسـتـی نخـسـت
ز تـور انـدر آمـد نـخـسـتـیـن سـتــمکه شاهی چو ایرج شد از تخت کم
بـــدیــن روزگــار انــدر افــراســیــاببـیـامـد بــه تـیـزی و بــگـذاشـت آب
شـنیدی کـه بـا شـاه نوذر چـه کـرددل دام و دد شـــد پــــر از داغ و درد
ز کــیــنــه بـــه اغــریــرث پـــرخـــردنـه آن کــرد کــز مــردمـی در خــورد
ز کـردار بــد گـر پــشـیـمـان شـویـدبــنـوی ز ســر بــاز پــیـمـان شــویـد
مــرا نــیـســت از کــیـنــه و آز رنــجبــسـیـچـیـده ام در سـرای سـپـنـج
شـــمـــا را ســـپـــردم ازان روی آبمــگــر یــابــد آرامــش افــراســیـاب
بــنـوی یـکـی بــاز پــیـمـان نـوشـتبـه بــاغ بــزرگـی درخـتـی بـکـشـت
فــرســتــاده آمـد بــســان پــلــنـگرســانـیـد نـامــه بــه نـزد پــشــنـگ
بــنــه بــرنــهـاد و ســپــه را بــرانــدهـمـی گـرد بـر آسـمـان بـرفـشـانـد
ز جــیـحــون گــذر کــرد مـانـنـد بــادوزان آگــهــی شــد بــر کــیــقــبـــاد
که دشمن شـد از پـیش بـی کارزاربــدان گـشـت شـادان دل شـهـریـار
بـدو گـفـت رسـتـم کـه ای شـهریارمـــجــــو آشـــتــــی درگـــه کـــارزار
نـبــد پــیـشـتــر آشـتــی را نـشـانبـــدیـــن روز گـــرز مـــن آوردشـــان
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـور کـیـقـبــادکــه چــیـزی نــدیـدم نــکــوتــر ز داد
نــبــیـره فــریــدون فــرخ پــشــنــگبـه سیری همی سر بـپیچد ز جنگ
سـزد گـر هـر آنـکـس کـه دارد خـردبـــکـــژی و نــاراســـتـــی نــنــگــرد
ز زاولــســتــان تــا بــدریـای ســنـدنـوشــتــیـم عــهـدی تــرا بــر پــرنـد
ســر تــخــت بــا افــســر نــیـمــروزبــدار و هـمـی بــاش گـیـتــی فـروز
وزیـن روی کــابــل بــه مــهــراب دهســراســر ســنـانـت بــه زهـراب ده
کجا پادشاهیست بی جنگ نیستوگـر چـنـد روی زمـین تـنـگ نیسـت
ســرش را بــیــاراســت بـــا تــاج زرهـمـان گـردگـاهـش بــه زریـن کـمـر
ز یـک روی گـیـتــی مـرو را ســپــردبــبــوســیـد روی زمــیـن مــرد گــرد
ازان پـس چـنـیـن گـفـت فـرخ قـبـادکـه بــی زال تــخـت بــزرگـی مـبــاد
بـه یک مـوی دسـتـان نـیرزد جـهـانکــه او مــانـدمــان یـادگــار از مـهـان
یـکــی جــامــه شــهــریـاری بــه زرز یــاقــوت و پـــیــروزه تــاج و کــمــر
نــهــادنــد مــهـد از بــر پــنــج پــیـلز پــیـروزه رخــشــان بــکــردار نــیـل
بــگـسـتــرد زر بــفـت بــر مـهـد بــریکـی گـنج کـش کـس ندانسـت مـر
فـرســتــاد نـزدیـک دسـتــان ســامکـه خـلـعـت مرا زین فـزون بـود کـام
اگـــر بـــاشـــدم زنـــدگـــانـــی درازتــرا دارم انــدر جــهــان بـــی نــیــاز
هــمــان قــارن نــیــو و کــشـــواد راچـــو بــــرزیـــن و خـــراد پـــولـــاد را
بـرافگند خـلعـت چـنان چـون سـزیدکـسـی را کـه خـلـعـت سـزاوار دیـد
درم داد و دیــنــار و تــیــغ و ســپـــرکـــرا در خـــور آمــد کــلــاه و کــمــرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.