ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزانـجـا سـوی پـارس انـدر کـشـیـدکـه در پـارس بـد گـنـجـها را کـلـید
نشسـتـنگه آن گه بـه اسطخـر بـودکـیـان را بــدان جـایـگـه فـخـر بــود
جــهـانـی ســوی او نــهـادنــد رویکـه او بــود سـالـار دیـهـیـم جــوی
بــه تــخــت کــیــان انــدر آورد پــایبــه داد و بــه آیـیـن فـرخـنـده رای
چــنـیـن گـفـت بــا نـامـور مـهـتــرانکـه گـیـتــی مـرا از کـران تــا کـران
اگــر پــیــل بـــا پــشــه کــیــن آوردهــمــه رخــنــه در داد و دیـن آورد
نخـواهم بـه گـیتـی جـز از راسـتـیکـه خــشـم خــدا آورد کـاســتــی
تـن آسـانـی از درد و رنـج مـنـسـتکجـا خـاک و آبـسـت گنج منسـت
سـپـاهی و شـهری همه یکـسـرندهـمـه پـادشـاهی مـرا لـشـکـرنـد
هــمــه در پــنــاه جــهــانــدار بــیــدخــردمــنــد بــیــد و بــی آزار بــیـد
هـر آنـکـس کـه دارد خـورید و دهیدسپـاسی ز خوردن بـه من بـرنهید
هـرآنـکـس کـجــا بــازمـانـد ز خــوردنــدارد هــمــی تــوشــه کــارکــرد
چــراگــاهـشــان بــارگـاه مـنـســتهرآنکـس کـه اندر سـپـاه منسـت
وزان رفـــتـــه نـــام آوران یــاد کـــردبـه داد و دهـش گـیـتـی آبـاد کـرد
بـرین گونه صدسال شادان بـزیستنگر تا چنین در جهان شاه کیست
پــسـر بــد مـر او را خــردمـنـد چــارکــه بــودنـد زو در جــهـان یـادگــار
نـخـسـتــیـن چـو کـاووس بــاآفـریـنکـی آرش دوم و دگر کـی پـشـین
چــهــارم کــجــا آرشــش بــود نــامسـپــردنـد گـیـتـی بــه آرام و کـام
چو صد سال بگذشت با تاج و تختسـرانجـام تـاب اندر آمد بـه بـخـت
چـو دانسـت کـامـد بـه نزدیک مرگبـپـژمرد خـواهد همی سـبـز بـرگ
سـر مـاه کـاووس کـی را بــخــوانـدز داد و دهـش چــنـد بــا او بــرانـد
بــدو گـفــت مـا بــر نـهـادیـم رخــتتـو بـسـپـار تـابـوت و بــردار تـخـت
چــنـانـم کــه گــویـی ز الـبــرز کــوهکــنـون آمـدم شــادمـان بــا گــروه
چـو بـخـتـی کـه بـی آگـهی بـگـذردپــــرســـتــــنـــده او نـــدارد خـــرد
تــو گـر دادگـر بــاشـی و پــاک دیـنز هـر کـس نـیـابــی بــجــز آفـریـن
و گـــر آز گــیــرد ســـرت را بـــه دامبــرآری یـکــی تــیـغ تــیـز از نــیـام
بـگـفـت این و شـد زین جـهان فـراخگـزین کـرد صـنـدوق بـر جـای کـاخ
بــسـر شـد کـنـون قـصـه کـیـقـبــادز کـاووس بــایـد ســخــن کـرد یـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.