ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
درخــت بــرومـنـد چــون شــد بــلــنـدگــر آیــد ز گــردون بـــرو بــر گــزنــد
شـود بــرگ پــژمـرده و بــیـخ مـســتسرش سوی پـستی گراید نخست
چـو از جـایگـه بـگـسـلـد پـای خـویـشبـه شاخ نو آیین دهد جـای خـویش
مــراو را ســپــارد گــل و بــرگ و بـــاغبــهــاری بــه کــردار روشــن چــراغ
اگــر شــاخ بــد خــیـزد از بــیـخ نــیـکتــو بــا شــاخ تــنـدی مـیـاغـاز ریـک
پــدر چــون بــه فــرزنـد مــانـد جــهـانکــنــد آشـــکـــارا بـــرو بـــر نــهــان
گـــر از بـــفـــگـــنــد فـــر و نــام پـــدرتـو بـیگانه خـوانش مخـوانش پـسـر
کـــــرا گــــم شـــــود راه آمــــوزگــــارســزد گــر جــفــا بــیـنــد از روزگــار
چــنـیـن اســت رســم ســرای کـهـنسـرش هـیـچ پـیـدا نـبــیـنـی ز بــن
چــو رســم بــدش بــازدانــد کــســینخـواهد کـه ماند بـه گیتـی بـسـی
چـــو کـــاووس بـــگــرفـــت گــاه پـــدرمرا او را جهان بنده شد سر به سر
همان تخت و هم طوق و هم گوشوارهــمــان تــاج زریـن زبــرجــد نــگــار
هــمــان تــازی اســپــان آگــنــده یـالبـه گـیتـی ندانسـت کـس را همـال
چــنـان بــد کــه در گــلـشــن زرنـگــارهمـی خـورد روزی می خـوشـگـوار
یـکـی تــخـت زریـن بــلـوریـنـش پــاینـشـسـتـه بـروبـر جـهـان کـدخـدای
ابـــا پـــهـــلـــوانـــان ایــران بـــه هــمهمـی رای زد شـاه بـر بـیش و کـم
چــو رامــشــگــری دیــو زی پــرده داربــیـامـد کـه خــواهـد بــر شــاه بــار
چــنـیـن گـفــت کــز شــهـر مـازنـدرانیـکـی خــوشــنـوازم ز رامـشــگـران
اگـــر در خـــورم بـــنــدگـــی شـــاه راگـــشـــایـــد بــــر تـــخـــت او راه را
بـــرفـــت از بـــر پـــرده ســـالــار بـــارخــرامــان بــیــامــد بـــر شــهــریــار
بــگـفـتــا کـه رامـشـگـری بــر درسـتابــا بــربــط و نـغـز رامـشــگـرســت
بـــفــرمــود تــا پــیــش او خــوانــدنــدبــر رود ســازانــش بــنــشــانــدنــد
بـه بـربـط چـو بـایست بـر ساخـت رودبــــرآورد مــــازنــــدرانــــی ســــرود
کــه مــازنــدران شــهــر مــا یــاد بـــادهـمـیـشـه بــر و بــومـش آبــاد بــاد
کـه در بـوسـتـانش همیشـه گـلسـتبـه کـوه اندرون لـاله و سـنبـلـسـت
هـوا خــوشــگــوار و زمــیـن پــرنــگــارنه گـرم و نه سـرد و همـیشـه بـهار
نــوازنــده بـــلــبـــل بــه بـــاغ انــدرونگـــرازنـــده آهـــو بــــه راغ انـــدرون
هـمـیشـه بـیاسـاید از خـفـت و خـویهمه ساله هرجـای رنگست و بـوی
گـلـابــسـت گـویـی بــه جـویـش روانهـمـی شــاد گــردد ز بــویـش روان
دی و بــــهـــمـــن و آذر و فــــرودیـــنهـمـیـشـه پـر از لـالـه بـینـی زمـین
هـمـه ســالـه خــنـدان لـب جــویـبــاربـه هـر جـای بــاز شـکـاری بـه کـار
ســراســر هــمــه کــشــور آراســتــهز دیــبـــا و دیــنــار وز خـــواســـتـــه
بـــتـــان پـــرســـتـــنـــده بـــا تـــاج زرهـمــه نــامــداران بــه زریـن کــمــر
چـو کـاووس بـشـنید از او این سـخـنیـکـی تــازه انـدیـشــه افــگـنـد بــن
دل رزمــجــویــش بـــبـــســت انــدرانکـه لـشـکـر کـشـد سـوی مازندران
چــنــیــن گــفــت بــا ســرفــرازان رزمکـه مـا سـر نـهادیم یکـسـر بـه بـزم
اگــر کــاهـلــی پــیـشــه گــیـرد دلـیـرنــگــردد ز آســایـش و کــام ســیــر
مـن از جــم و ضــحــاک و از کـیـقـبــادفـزونـم بـه بـخـت و بـه فـر و بـه داد
فـــزون بـــایــدم زان ایــشـــان هــنـــرجــهــانــجــوی بــایــد ســر تــاجــور
سـخـن چـون بـه گوش بـزرگان رسـیدازیـشــان کـس ایـن رای فـرخ نـدیـد
هـمـه زرد گـشـتـنـد و پـرچـیـن بـرویکـســی جــنـگ دیـوان نـکـرد آرزوی
کـسـی راسـت پـاسـخ نیارسـت کـردنـهـانـی روان شـان پـر از بــاد سـرد
چـو طـوس و چـو گودرز کـشـواد و گیوچــو خــراد و گــرگــیـن و رهـام نـیـو
بـــه آواز گــفــتـــنــد مــا کــهــتـــریــمزمـین جـز بـه فـرمـان تـو نـسـپـریـم
ازان پــس یـکـی انـجـمـن سـاخـتــنـدز گــفــتـــار او دل بـــپـــرداخــتـــنــد
نـشــســتــنـد و گـفـتــنـد بــا یـکـدگـرکـه از بـخـت مـا را چـه آمد بـه سـر
اگـر شـهریار این سـخـنـهـا کـه گـفـتبـه می خـوردن اندر نخـواهد نهفـت
ز مـــا و ز ایـــران بــــرآمـــد هـــلــــاگنـمـانـد بــریـن بـوم و بـر آب و خـاک
کـه جــمـشـیـد بــا فـر و انـگـشـتــریبــه فــرمــان او دیـو و مــرغ و پــری
ز مـــازنـــدران یـــاد هـــرگـــز نـــکـــردنـجــســت از دلــیـران دیـوان نــبــرد
فـــریــدون پـــردانــش و پـــرفــســـونهـمـیـن را روانـش نـبــد رهـنـمــون
اگــر شــایـدی بــردن ایـن بــد بــســربــه مـردی و گـنـج و بـه نـام و هـنـر
مـنـوچـهـر کـردی بـدیـن پـیـشـدسـتنکـردی بـرین بـر دل خـویش پـسـت
یــکــی چــاره بــایــد کــنــون انــدریـنکـه ایـن بــد بــگـردد ز ایـران زمـیـن
چـنین گـفـت پـس طـوس بـا مـهتـرانکـــه ای رزم دیـــده دلـــاور ســـران
مـراین بـنـد را چـاره اکـنـون یکـیـسـتبـسـازیم و این کـار دشـوار نـیسـت
هـــیــونـــی تـــکـــاور بـــر زال ســـامبــبـــایــد فــرســتــاد و دادن پــیــام
که گر سر بـه گل داری اکنون مشوییکـی تـیـز کـن مـغـز و بـنـمـای روی
مــگــر کــاو گــشــایـد لــب پــنـدمـنـدســخــن بــر دل شــهـریـار بــلــنــد
بــگــویــد کــه ایــن اهــرمــن داد یــاددر دیــو هــرگــز نــبـــایــد گــشـــاد
مــگــر زالــش آرد ازیــن گــفــتــه بــازوگـــرنــه ســـرآمــد نــشـــان فـــراز
سـخـنـهـا ز هـر گـونـه بــرسـاخــتــنـدهـیـونـی تــکــاور بــرون تــاخــتــنـد
رونــده هـمــی تــاخــت تــا نــیـمــروزچـــو آمــد بـــر زال گــیــتـــی فــروز
چـــنـــیــن داد از نـــامـــداران پـــیـــامکــه ای نـامـور بــا گـهـر پــور ســام
یکـی کـار پـیش آمـد اکـنون شـگـفـتکـه آسـانـش انـدازه نـتــوان گـرفـت
بــریـن کــار گــر تــو نــبــنــدی کــمــرنـه تـن مـانـد ایـدر نـه بـوم و نـه بــر
یکی شـاه را بـر دل اندیشـه خـاسـتبــپـیـچـیـدش آهـرمـن از راه راسـت
بــه رنــج نــیــاگــانــش از بـــاســتــاننـخـواهـد هـمـی بـود همـداسـتـان
هـمــی گــنــج بــی رنـج بــگــزایـدشچـــراگـــاه مـــازنـــدران بــــایـــدش
اگـــر هـــیـــچ ســـرخـــاری از آمـــدنسـپـهـبـد همـی زود خـواهد شـدن
هـمـی رنـج تــو داد خــواهـد بــه بــادکــه بـــردی ز آغــاز بـــاکــیــقــبـــاد
تــو بــا رسـتــم شـیـر نـاخـورده سـیـرمـیـان را بـبـسـتـی چـو شـیـر دلـیر
کـنـون آن هـمـه بــاد شـد پـیـش اویبــپــیـچــیـد جــان بــدانــدیـش اوی
چـو بـشنید دسـتـان بـپـیچـید سخـتتـنش گـشـت لـرزان بـسـان درخـت
همی گـفـت کـاووس خـودکـامـه مـردنـه گـرم آزمـوده ز گـیـتـی نـه سـرد
کـسـی کـاو بـود در جـهـان پـیش گـاهبـرو بـگـذرد سـال و خـورشـید و ماه
کــه مــانــد کــه از تــیـغ او در جــهـانبــلــرزنـد یـکــســر کــهـان و مـهـان
نـبــاشــد شــگـفــت ار بــمـن نـگـرودشـوم خـسـتـه گـر پـند من نشـنود
وریــن رنــج آســـان کـــنــم بـــر دلــماز انـدیـشــه شــاه دل بــگــســلـم
نـه از مــن پــســنـدد جــهـان آفــریـننـه شــاه و نـه گــردان ایـران زمـیـن
شــوم گــویـمــش هــرچ آیــد ز پــنــدز مــن گــر پــذیـرد بــود ســودمــنـد
وگــر تـــیــز گــردد گــشــادســـت راهتـهـمـتـن هـم ایـدر بــود بــا سـپــاه
پــر انــدیـشــه بــود آن شــب دیـربــازچـو خـورشـیـد بــنـمـود تـاج از فـراز
کمر بـسـت و بـنهاد سـر سـوی شـاهبــزرگــان بــرفــتــنــد بـــا او بــه راه
خـبـر شـد بـه طوس و بـه گودرز و گیوبــه رهـام و گــرگـیـن و گــردان نـیـو
کـه دسـتـان بـه نـزدیـک ایـران رسـیـددرفــش هــمــایـونــش آمــد پــدیــد
پـــذیــره شــدنــدش ســران ســپـــاهسـری کـاو کـشـد پـهـلـوانـی کـلـاه
چـو دسـتـان سـام انـدر آمـد بـه تـنگپـذیره شـدنـدنـش همـه بـی درنـگ
بــرو ســرکــشــان آفــریـن خــوانـدنـدســوی شــاه بــا او هـمـی رانـدنـد
بــدو گـفــت طــوس ای گـو ســرفــرازکــشــیــدی چــنــیــن رنــج راه دراز
ز بــــهـــر بــــزرگـــان ایـــران زمـــیـــنبــرآرامـش ایـن رنـج کــردی گــزیـن
هـمـه سـر بـه سـر نـیـک خـواه تـوایمســتـــوده بـــه فــر کــلــاه تـــوایــم
ابـــا نــامــداران چــنــیــن گــفــت زالکه هر کس که او را نفرسـود سـال
هــمــه پــنــد پــیـرانــش آیـد بــه یــادازان پــس دهـد چــرخ گـردانـش داد
نــشــایــد کــه گــیـریـم ازو پــنــد بــازکـزین پـند مـا نیسـت خـود بـی نیاز
ز پــنــد و خــرد گــر بـــگــردد ســرشپــشـیـمـانـی آیـد ز گـیـتــی بــرش
بـــه آواز گــفــتـــنــد مــا بـــا تـــوایــمز تـو بــگـذرد پــنـد کـس نـشـنـویـم
هـمــه یـکــســره نــزد شــاه آمــدنــدبـــر نــامــور تـــخـــت گــاه آمــدنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.