ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هــمــی رفـــت پـــیــش انــدرون زال زرپــــس او بــــزرگــــان زریــــن کــــمــــر
چـــو کــاووس را دیــد دســتـــان ســامنـشــســتــه بــر اورنـگ بــر شــادکــام
به کش کرده دست و سرافگنده پستهـمـی رفـت تــا جــایـگـاه نـشــســت
چــنـیـن گـفـت کـای کـدخـدای جــهـانســـرافـــراز بـــر مــهــتـــران و مــهــان
چـو تـخـت تـو نـشـنـیـد و افـسـر نـدیـدنـه چـون بـخـت تـو چـرخ گـردان شـنید
هــمــه ســالــه پــیــروز بــادی و شــادســـرت پـــر ز دانــش دلـــت پـــر ز داد
شـــه نـــامـــبــــردار بــــنـــواخـــتـــشبــر خـویـش بــر تــخـت بــنـشـاخـتـش
بـــــپـــــرســــیــــدش از رنــــج راه درازز گـــردان و از رســــتــــم ســــرفــــراز
چـــنــیــن گــفـــت مــر شـــاه را زال زرکــه نــوشــه بــدی شــاه و پــیـروزگــر
هـمـه شـاد و روشـن بـه بــخـت تـوانـدبــرافـراخــتــه ســر بــه تــخــت تــوانـد
ازان پــس یــکــی داســتــان کــرد یــادسـخــنـهـای شـایـسـتــه را در گـشـاد
چــنـیـن گـفـت کـای پــادشــاه جــهـانســـزاوار تـــخـــتـــی و تــــاج مـــهـــان
ز تــو پــیــشــتــر پـــادشــه بـــوده انــدکــه ایـن راه هــرگــز نــپــیــمــوده انــد
کـه بــر ســر مـرا روز چــنـدی گـذشـتسـپـهـر از بــر خـاک چـنـدی بــگـشـت
مــنــوچــهــر شــد زیــن جــهــان فــراخازو مــانــد ایـدر بــســی گــنــج و کــاخ
هــمــان زو و بـــا نــوذر و کـــیــقـــبـــادچــه مــایــه بـــزرگــان کــه داریــم یــاد
ابـــا لــشـــکـــر گــشـــن و گــرز گــراننــــکــــردنــــد آهـــنـــگ مــــازنــــدران
کــه آن خــانـه دیـو افــســونــگــرســتطـلـسـمـسـت و ز بــنـد جـادو درسـت
مران را بـه شـمشـیر نتـوان شـکـسـتبـه گـنـج و بـه دانـش نـیـاید بـه دسـت
هـم آن را بــه نـیـرنـگ نـتــوان گــشــادمــده رنــج و گــنــج و درم را بـــه بـــاد
هــمــایـون نــدارد کــس آنــجــا شــدنوزایــــدر کــــنــــون رای رفــــتــــن زدن
ســپــه را بــران ســو نـبــایـد کـشــیـدز شـاهـان کـس ایـن رای هـرگـز نـدیـد
گـــریــن نــامـــداران تـــرا کـــهــتـــرنــدچــــنـــیـــن بــــنـــده دادگــــر داورنـــد
تـــو از خـــون چـــنــدیــن ســرنــامــدارز بـــهــر فـــزونــی درخـــتـــی مــکـــار
کــه بــار و بــلــنــدیــش نــفــریــن بــودنــه آیـیــن شــاهــان پــیــشــیـن بــود
چـــنــیــن پـــاســـخ آورد کــاووس بـــازکــز انــدیــشــه تــو نــیــم بـــی نــیــاز
ولـــیــکـــن مـــن از آفـــریـــدون و جـــمفــــزونــــم بــــه مــــردی و فــــر و درم
هـمــان از مــنــوچــهــر و از کــیـقــبــادکـــه مـــازنـــدران را نـــکــــردنـــد یـــاد
ســپــاه و دل و گـنـجــم افـزونـتــرسـتجـهـان زیـر شـمـشـیـر تــیـز انـدرسـت
چـو بــردانـشـی شـد گـشـاده جــهـانبــه آهــن چــه داریـم گــیـتــی نــهــان
شـــوم شـــان یــکـــایــک بـــه راه آورمگــر آیــیــن شـــمــشـــیــر و گــاه آورم
اگـــر کـــس نــمـــانــم بـــه مــازنــدرانوگـــر بـــر نـــهــم بـــاژ و ســـاو گـــران
چــنـان زار و خــوارنـد بــر چــشــم مـنچــه جـــادو چــه دیــوان آن انــجــمــن
بــه گــوش تــو آیــد خــود ایـن آگــهــیکـزیـشــان شــود روی گـیـتــی تــهـی
تــو بــا رســتــم ایـدر جــهـانــدار بــاشنـــگـــهـــبـــان ایــران و بـــیــدار بـــاش
جـــهــان آفــریــنــنــده یــار مــنــســـتســر نــره دیــوان شــکــار مــنــســـت
گـرایـدونـک یـارم نـبــاشـی بــه جــنـگمــفـــرمـــای مـــا را بـــدیــن در درنــگ
چـو از شـاه بـنـشـنـیـد زال این سـخـننـــدیــد ایــچ پـــیــدا ســـرش را ز بـــن
بــدو گـفــت شــاهـی و مـا بــنـده ایـمبــه دلـســوزگـی بــا تــو گــویـنـده ایـم
اگــر داد فـــرمــان دهــی گــر ســـتـــمبــــرای تــــو بــــایــــد زدن گــــام و دم
از انـــدیـــشـــه دل را بـــپـــرداخـــتـــمســخــن آنــچ دانــســتــم انــداخــتــم
نه مرگ از تـن خویش بـتـوان سپـوخـتنه چشم جهان کس به سوزن بدوخت
بـه پـرهـیز هـم کـس نـجـسـت از نـیـازجــهـانـجــوی ازیـن سـه نـیـابــد جــواز
هـمـیـشـه جـهـان بـر تـو فـرخـنـده بـادمـــبـــادا کـــه پـــنـــد مـــن آیــدت یــاد
پــشــیـمـان مـبــادی ز کــردار خــویـشبـه تـو بــاد روشـن دل و دیـن و کـیـش
ســــبــــک شـــاه را زال پــــدرود کـــرددل از رفـــــتـــــن او پـــــر از دود کــــرد
بـــرون آمــد از پـــیــش کــاووس شـــاهشـده تــیـره بــر چــشـم او هـور و مـاه
بـــرفـــتـــنـــد بــــا او بـــزرگـــان نـــیـــوچـو طـوس و چـو گـودرز و رهـام و گـیـو
بــه زال آنـگـهـی گـفـت گـیـو از خــدایهـمـی خـواهـم آنـک او بـود رهـنـمـای
بــه جــایـی کـه کــاووس را دســتــرسنــبـــاشــد نــدارم مــر او را بـــه کــس
ز تــــو دور بــــاد آز و چـــشـــم نـــیـــازمــبـــادا بــه تــو دســت دشــمــن دراز
بــه هـر ســو کـه آیـیـم و انـدر شــویـمجــز او آفــریـنــت ســخــن نـشــنـویـم
پـــس از کـــردگـــار جـــهـــان آفـــریـــنبـــه تـــو دارد امـــیـــد ایـــران زمـــیــن
ز بـــهـــر گـــوان رنـــج بــــرداشـــتـــیچـــنــیــن راه دشــوار بـــگــذاشــتـــی
پــس آنـگــه گــرفــتــنـدش انـدر کــنــارره ســیــســـتـــان را بـــرآراســت کــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.