ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو زال سـپــهـبــد ز پــهـلـو بــرفـتدمـادم سـپــه روی بــنـهـاد و تــفـت
بــه طـوس و بــه گـودرز فـرمـود شـاهکـشـیدن سـپـه سـر نـهـادن بـه راه
چـو شب روز شد شـاه و جـنگ آوراننــهــادنــد ســـر ســوی مــازنــدران
بــه مــیـلــاد بــســپــرد ایـران زمـیـنکــلــیــد در گــنــج و تــاج و نــگــیـن
بــدو گـفــت گــر دشــمـن آیـد پــدیـدتــرا تــیـغ کــیـنـه بــبــایـد کــشــیـد
ز هـر بــد بــه زال و بــه رسـتـم پـنـاهکـه پـشـت سـپـاهـنـد و زیبـای گـاه
دگــر روز بـــرخـــاســـت آوای کــوسسـپـه را همـی راند گـودرز و طـوس
هـمـی رفــت کـاووس لـشــکـر فـروزبــه زدگـاه بــر پــیـش کـوه اسـپــروز
بــه جـایـی کـه پـنـهـان شـود آفـتـاببـدان جـایـگـه سـاخـت آرام و خـواب
کــجـــا جـــای دیــوان دژخــیــم بـــودبــدان جــایــگــه پــیـل را بــیـم بــود
بــگـسـتـرد زربــفـت بــر مـیـش سـارهـوا پــر ز بــوی از مـی خــوشـگـوار
هـمــه پــهـلــوانــان فــرخــنــده پــینـشـسـتـنـد بـر تـخـت کـاووس کـی
همه شـب می و مـجـلـس آراسـتـندبـه شـبـگـیر کـز خـواب بـرخـاسـتـند
پـــراگــنــده نــزدیــک شـــاه آمــدنــدکــمـر بــســتــه و بــا کــلـاه آمـدنـد
بــفــرمــود پــس گــیـو را شــهــریــاردوبـــاره ز لــشــکــر گــزیــدن هــزار
کــســی کــاو گــرایـد بــه گــرز گـرانگـــشـــایــنــده شـــهــر مــازنــدران
هـر آنـکـس کـه بـینـی ز پـیر و جـوانتــنـی کـن کـه بــا او نـبــاشــد روان
وزو هـــرچ آبـــاد بـــیــنـــی بـــســـوزشب آور بـه جایی که بـاشی به روز
چــنـیـن تــا بــه دیـوان رســد آگـهـیجـهـان کـن سـراسـر ز دیـوان تـهـی
کـمـر بـسـت و رفـت از بـر شـاه گـیـوز لـشــکــر گـزیـن کــرد گــردان نـیـو
بـــشـــد تـــا در شـــهــر مـــازنــدرانبــبــاریـد شــمــشــیـر و گــرز گــران
زن و کـــودک و مـــرد بـــا دســـتـــوارنــیــافــت از ســر تــیــغ او زیـنــهــار
همی کرد غارت همی سوخت شهربـــپــالــود بـــر جــای تــریــاک زهــر
یکـی چـون بـهشـت بـرین شـهـر دیدپــر از خــرمــی بــر درش بــهــر دیـد
بــه هــر بــرزنــی بــر فــزون از هــزارپــرســتــار بــا طـوق و بــا گـوشــوار
پــرسـتـنـده زیـن بــیـشـتـر بــا کـلـاهبــه چـهـره بــه کـردار تــابــنـده مـاه
بــه هـر جــای گـنـجــی پــراگـنـده زربــه یـک جــای دیـنـار ســرخ و گـهـر
بــی انــدازه گــرد انــدرش چــارپــایبهشتیست گفتی همیدون به جای
بـــه کـــاووس بـــردنــد از او آگــهــیازان خــرمــی جـــای و آن فــرهــی
هـمـی گـفـت خـرم زیـاد آنـک گـفـتکه مازندران را بـهشـتـیسـت جـفت
همه شـهر گویی مگـر بـتـکـده سـتز دیـبـای چـین بـر گـل آذین زدسـت
بــتــان بــهـشــتــنـد گـویـی درســتبـه گلنارشـان روی رضوان بـشسـت
چـو یـک هـفـتـه بـگـذشـت ایـرانـیـانز غــارت گـشــادنـد یـکــســر مـیـان
خــبــر شــد ســوی شــاه مـازنـدراندلش گشت پـر درد و سـر شد گران
ز دیوان بـه پـیش اندرون سـنجـه بـودکه جان و تنش زان سخن رنجه بـود
بـــدو گــفــت رو نــزد دیــو ســپـــیــدچـنان رو کـه بـر چـرخ گـردنده شـید
بــگــویــش کــه آمــد بــه مــازنــدرانبــغــارت از ایـران ســپــاهــی گــران
جـهـانـجـوی کـاووس شـان پـیـش رویـکـی لـشـگـری جــنـگ ســازان نـو
کــنـون گـر نـبــاشــی تــو فــریـادرسنــبــیـنـی بــمــازنــدران زنـده کــس
چـو بـشـنـید پـیغـام سـنـجـه نـهفـتبــر دیــو پــیــغــام شــه بــازگــفــت
چـنـیـن پــاسـخـش داد دیـو سـپــیـدکــه از روزگــاران مــشـــو نــاامــیــد
بــیـایـم کــنـون بــا ســپــاهـی گـرانبـــــبـــــرم پـــــی او ز مــــازنــــدران
شـب آمـد یـکـی ابـر شـد بــا سـپـاهجـهان کـرد چـون روی زنـگـی سـیاه
چـو دریـای قـارسـت گـفـتــی جـهـانهـمـه روشـنـایـیـش گـشـتـه نـهـان
یکـی خـیمـه زد بـر سـر او دود و قـیرسیه شد جـهان چـشمها خیره خیر
چـو بـگـذشـت شـب روز نـزدیک شـدجـهـانـجـوی را چـشـم تــاریـک شـد
ز لشـکر دو بـهره شـده تـیره چـشـمســر نــامــداران ازو پـــر ز خـــشــم
از ایـشــان فــراوان تــبــه کــرد نــیــزنــبــود از بــدبــخــت مــانـنـده چــیـز
چـو تـاریک شـد چـشم کاووس شـاهبـــد آمــد ز کـــردار او بـــر ســـپـــاه
هـمـه گـنـج تــاراج و لـشـکـر اســیـرجـوان دولـت و بـخـت بـرگـشـت پـیر
هـمــه داســتــان یـاد بــایـد گــرفــتکه خـیره نماید شـگفـت از شـگفـت
سـپـهبـد چـنین گـفـت چـون دید رنجکـه دســتــور بــیـدار بــهـتــر ز گـنـج
بـه سختی چو یک هفتـه اندر کشیدبــه دیــده ز ایـرانــیــان کــس نــدیـد
بــهــشــتــم بــغــریــد دیـو ســپــیــدکـه ای شـاه بـی بـر بـه کـردار بـیـد
هــمــی بـــرتــری را بـــیــاراســتــیچـــراگــاه مــازنــدران خــواســتـــی
همی نیروی خویش چون پـیل مستبـدیـدی و کـس را نـدادی تـو دسـت
چـو بـا تـاج و بـا تـخـت نـشـکـیفـتـیخــرد را بــدیـن گـونـه بــفـریـفــتــی
کــنـون آنــچ انـدر خــور کــار تــســتدلـت یـافـت آن آرزوهـا کـه جــسـت
ازان نـــره دیـــوان خــــنـــجــــرگـــذارگــزیـن کــرد جــنـگــی ده و دوهـزار
بـــر ایــرانــیــان بـــر نــگــهــدار کـــردســر سـرکـشـان پــر ز تــیـمـار کـرد
سـران را هـمـه بــنـدهـا سـاخــتــنـدچـو از بـنـد و بــسـتـن بــپـرداخـتـنـد
خـورش دادشـان اندکی جـان سـپـوزبـــدان تـــا گـــذارنـــد روزی بـــه روز
ازان پــس هـمـه گـنـج شــاه جــهـانچـــه از تـــاج یــاقــوت و گــرز گــران
ســپــرد آنــچ دیـد از کــران تــا کــرانبــــه ارژنـــگ ســـالـــار مـــازنـــدران
بـــر شــاه رو گــفــت و او را بـــگــویکـه ز آهرمـن اکـنـون بـهانـه مـجـوی
هــمــه پـــهــلــوانــان ایــران و شــاهنـه خـورشـید بـینـنـد روشـن نه مـاه
بـه کـشـتـن نـکـردم بــرو بــر نـهـیـببــدان تــا بــدانــد فــراز و نــشــیــب
بـه زاری و سـخـتـی بـرآیدش هـوشکـسـی نـیز نـنـهـد بـرین کـار گـوش
چــو ارژنـگ بــشــنـیـد گــفــتــار اویســوی شــاه مــازنــدران کــرد روی
هـمـی رفـت بـا لـشـکـر و خـواسـتـهاســـیـــران و اســـپـــان آراســـتـــه
سپـرد او بـه شاه و سبـک بـازگشتبــدان بــرز کـوه آمـد از پـهـن دشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.