ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـس جـهانجـوی خـستـه جـگربــرون کـرد مـردی چــو مـرغــی بــه پــر
سـوی زابــلـســتــان فـرسـتــاد زودبــه نــزدیــک دســتــان و رســتــم درود
کنون چـشم شد تـیره و تـیره بـختبــه خــاک انـدر آمـد سـر تــاج و تــخـت
جـگـر خـسـتــه در چـنـگ آهـرمـنـمهــمــی بــگــســلــد زار جــان از تــنــم
چـــو از پـــنـــدهـــای تـــو یـــادآورمهـــمـــی از جــــگـــر ســـرد بــــاد آورم
نـرفـتـم بــه گـفـتـار تـو هـوشـمـنـدز کــم دانــشــی بـــر مــن آمــد گــزنــد
اگـر تــو نـبــنـدی بــدیـن بــد مـیـانهــمــه ســود را مــایــه بـــاشــد زیــان
چـو پـوینـده نـزدیک دسـتـان رسـیدبــگـفـت آنـچ دانـســت و دیـد و شـنـیـد
هـم آن گـنـج و هم لـشـکـر نـامـداربـــیــاراســتــه چــون گــل انــدر بـــهــار
همـه چـرخ گـردان بـه دیوان سـپـردتــو گــویــی کــه بــاد انــدر آمــد بــبــرد
چـو بـشـنـید بـر تـن بـدرید پـوسـتز دشمن نهان داشت این هم ز دوست
بــه روشـن دل از دور بــدهـا بــدیـدکـه زیـن بـر زمـانـه چـه خـواهـد رسـیـد
بـه رستم چنین گفت دستـان سامکـه شـمـشـیـر کـوتــه شــد انـدر نـیـام
نـشـاید کـزین پـس چـمـیم و چـریموگــر تــخــت را خــویــشــتــن پــروریــم
کـه شـاه جـهـان در دم اژدهـاسـتبــه ایـرانـیـان بــر چــه مـایـه بــلـاســت
کـنـون کــرد بــایـد تــرا رخــش زیـنبـخـواهـی بـه تـیـغ جـهـان بـخـش کـین
هــمــانــا کــه از بــهــر ایـن روزگــارتـــــرا پــــــرورانـــــیـــــد پــــــروردگـــــار
نــشــایــد بــدیـن کــار آهــرمــنــیکـــه آســــایـــش آری و گـــر دم زنـــی
بــرت را بـه بــبـر بـیـان سـخـت کـنسـر از خـواب و انـدیـشـه پــردخـت کـن
هران تن که چشمش سنان تو دیدکــــه گـــویـــد کــــه او را روان آرمـــیـــد
اگـر جــنـگ دریـا کـنـی خــون شـوداز آوای تــــو کــــوه هــــامــــون شــــود
نــبــایـد کــه ارژنـگ و دیـو ســپــیـدبـــه جــان از تـــو دارنــد هــرگــز امــیــد
کـــنــون گـــردن شـــاه مـــازنــدرانهــمــه خــرد بـــشــکــن بـــگــرز گــران
چـنین پـاسخـش داد رستـم که راهدرازسـت و مـن چـون شـوم کـینه خـواه
ازیـن پــادشـاهـی بــدان گـفـت زالدو راهـســت و هـر دو بــه رنـج و وبــال
یـکـی از دو راه آنـک کــاووس رفــتدگــر کــوه و بــالــا و مــنــزل دو هـفــت
پـر از دیو و شـیرسـت و پـر تـیرگـیبــمــانـد بــدو چــشــمـت از خــیـرگــی
تـو کـوتـاه بـگـزین شـگـفـتـی بـبـینکــه یــار تـــو بـــاشــد جــهــان آفــریــن
اگـرچـه بـه رنـجـسـت هـم بــگـذردپـــی رخــش فــرخ زمــیــن بـــســپـــرد
شـب تـیـره تــا بــرکـشـد روز چـاکنــیــایــش کــنــم پــیــش یــزدان پـــاک
مــگــر بـــاز بــیــنــم بـــر و یــال تــوهـمـان پــهـلــوی چــنـگ و گــوپــال تــو
و گـر هـوش تـو نـیـز بـر دسـت دیـوبـــرآیــد بــه فــرمــان گــیــهــان خــدیــو
تـواند کسـی این سـخـن بـازداشتچــنــان کــاو گــذارد بــبــایـد گــذاشــت
نـخـواهـد همـی مـانـد ایدر کـسـیبــخــوانـنــد اگــرچــه بــمــانـد بــســی
کـسـی کـاو جـهـان را بـنـام بــلـنـدگــذارد بـــه رفــتـــن نــبـــاشـــد نــژنــد
چـنـیـن گـفـت رسـتـم بـه فـرخ پـدرکـه مـن بــسـتـه دارم بـه فـرمـان کـمـر
ولـیـکـن بــدوزخ چـمـیـدن بــه پــایبـــزرگـــان پـــیــشـــیــن نــدیــدنــد رای
هـمـان از تـن خـویش نـابـوده سـیرنــیــایـد کــســی پــیـش درنــده شــیـر
کـنون من کـمربـسـتـه و رفـتـه گـیرنــخــواهــم جــز از دادگــر دســتــگــیــر
تــن و جـان فـدای سـپــهـبــد کـنـمطــلــســـم دل جـــادوان بـــشـــکــنــم
هرانکـس کـه زنـده اسـت ز ایرانیانبـــیــارم بـــبـــنــدم کـــمــر بـــر مــیــان
نـه ارژنــگ مــانـم نـه دیـو ســپــیـدنـه سـنـجـه نـه پـولـاد غـنـدی نـه بــیـد
بــه نـام جــهـان آفـریـن یـک خـدایکــه رســتــم نـگــردانـد از رخــش پــای
مگر دست ارژنگ بـستـه چـو سنگفــگــنــده بــه گــردنــش در پــالــهـنــگ
ســر و مــغــز پـــولــاد را زیــر پـــایپـــی رخــش بـــرده زمــیــن را ز جـــای
بـــپــوشــیــد بـــبـــر و بــرآورد یــالبـــرو آفـــریــن خـــوانــد بـــســـیــار زال
چـو رسـتـم بــرخـش انـدر آورد پـایرخـش رنگ بـر جـای و دل هم بـه جـای
بـــیـــامـــد پـــر از آب رودابــــه رویهـمـی زار بــگـریـسـت دسـتــان بــروی
بــدو گـفــت کـای مـادر نـیـکـخــوینــــه بــــگــــزیـــدم ایـــن راه بــــرآرزوی
مــرا در غــم خــود گــذاری هـمــیبـــه یــزدان چـــه امـــیــدداری هــمــی
چــنـیـن آمــدم بــخــشــش روزگــارتـــو جـــان و تـــن مــن بـــه زنــهــار دار
بــه پــدرود کـردنـش رفـتـنـد پــیـشکـه دانـسـت کـش بــاز بــیـنـنـد بــیـش
زمـانـه بــدیـن سـان هـمـی بـگـذرددمــش مــرد دانــا هــمــی بـــشــمــرد
هـران روز بــد کـز تــو انـدر گـذشـتبــر آنــی کــزو گــیــتــی آبــاد گــشــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.