ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــرون رفــت پـــس پـــهــلــو نــیــمــروزز پـــیـــش پـــدر گـــرد گـــیـــتـــی فـــروز
دو روزه بـــیـــک روزه بــــگـــذاشـــتـــیشـــب تــــیـــره را روز پــــنـــداشـــتــــی
بــدیـن سـان هـمـی رخـش بــبـریـد راهبـــتـــابـــنـــده روز و شـــبــــان ســـیـــاه
تنش چون خورش جست و آمد به شوریـکــی دشــت پــیـش آمـدش پــر ز گــور
یــکــی رخـــش را تـــیــز بـــنــمــود رانتـــــگ گــــور شـــــد از تـــــگ او گـــــران
کـمـنـد و پــی رخــش و رســتــم سـوارنـــــیــــابـــــد ازو دام و دد زیــــنـــــهـــــار
کــمــنــد کــیـانــی بــیـنــداخــت شــیـربــــه حــــلــــقــــه درآورد گــــور دلــــیـــر
کــشــیـد و بــیـفــگــنــد گــور آن زمــانبـــیــامـــد بـــرش چـــون هــژبـــر دمـــان
ز پــیــکــان تــیــرآتــشــی بــرفــروخــتبـدو خـاک و خـاشـاک و هیزم بـسـوخـت
بـــران آتـــش تـــیــز بـــریـــانـــش کـــردازان پس که بی پوست و بی جانش کرد
بــخــورد و بــیـنـداخــت زو اســتــخــوانهـمـیـن بــود دیـگ و هـمـیـن بــود خـوان
لـگـام از ســر رخــش بــرداشــت خــوارچـــرا دیــد و بـــگـــذاشـــت در مــرغـــزار
بــر نـیـسـتــان بــسـتـر خـواب سـاخـتدر بـــیــم را جـــای ایــمــن شـــنــاخـــت
دران نــیـســتــان بــیـشــه شــیــر بــودکــه پـــیــلــی نــیــارســت ازو نــی درود
چـو یـک پــاس بــگـذشـت درنـده شـیـربـــه ســـوی کـــنــام خـــود آمــد دلـــیــر
بــر نــی یـکــی پــیـل را خــفــتــه دیــدبـــر او یــکــی اســـپ آشـــفـــتـــه دیــد
نخـسـت اسـپ را گفت بـاید شـکسـتچـو خـواهـم سـوارم خـود آیـد بـه دسـت
ســوی رخــش رخــشـان بــرآمـد دمـانچــو آتــش بــجــوشــیـد رخــش آن زمـان
دو دســـت انــدر آورد و زد بـــر ســـرشهـمـان تــیـز دنـدان بــه پــشــت انـدرش
هــمــی زد بـــران خــاک تــا پــاره کــردددی را بــــران چـــاره بــــیـــچـــاره کـــرد
چــو بــیـدار شــد رســتــم تــیـزچــنــگجــهــان دیـد بــر شــیـر تــاریـک و تــنــگ
چـنـین گـفـت بـا رخـش کـای هـوشـیـارکــه گـفــتــت کـه بــا شــیـر کــن کــارزار
اگـر تــو شـدی کـشـتــه در چــنـگ اویمـن ایـن گـرز و ایـن مـغـفـر جــنـگـجــوی
چــگــونــه کــشــیــدی بـــه مــازنــدرانکــــمـــنـــد کــــیـــانـــی و گــــرز گــــران
چـــرا نــامـــدی نــزد مــن بـــا خـــروشخـروش تــوام چــون رسـیـدی بــه گـوش
ســرم گـر ز خــواب خــوش آگـه شـدیتـــرا جــنــگ بـــا شــیــر کــوتـــه شــدی
چـو خـورشـیـد بــرزد سـر از تــیـره کـوهتــهـمـتــن ز خــواب خــوش آمـد ســتــوه
تــن رخــش بــســتــرد و زیـن بــرنــهـادز یـــزدان نـــیـــکـــی دهـــش کـــرد یـــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.