ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی راه پــیـش آمــدش نــاگــزیــرهـمـی رفـت بـایسـت بـر خـیـره خـیر
پـــی اســـپ و گــویــا زبـــان ســوارز گــرمـا و از تــشــنـگـی شــد ز کــار
پیاده شد از اسپ و ژوپین به دستهـمـی رفـت پـویان بـه کـردار مـسـت
همی جست بـر چاره جستـن رهیســوی آســمـان کــرد روی آنـگــهـی
چـــنــیــن گــفــت کــای داور دادگــرهمه رنج و سـخـتـی تـو آری بـه سـر
گـرایـدونـک خــشـنـودی از رنـج مـنبــدان گـیـتــی آگـنـده کــن گـنـج مـن
بــپــویـم هـمـی تــا مـگــر کــردگــاردهـــد شـــاه کـــاووس را زیـــنـــهـــار
هــم ایــرانــیــان را ز چــنــگــال دیـوگــشــایــد بــی آزار گــیـهــان خــدیـو
گــنــهــکــار و افــگــنــدگــان تــوانــدپـــرســتـــنــده و بـــنــدگــان تـــوانــد
تــن پــیـلـوارش چـنـان تــفـتــه شـدکه از تـشنگی سست و آشفتـه شد
بــیـفـتــاد رسـتـم بــر آن گـرم خـاکزبـان گشـتـه از تـشنگی چـاک چـاک
هـمـانـگـه یکـی مـیش نـیکـوسـرینبــپــیـمــود پــیـش تــهـمــتــن زمـیـن
ازان رفـتـن مـیش اندیشـه خـاسـتبـدل گفـت کابـشـخـور این کجـاسـت
هـمـانـا کــه بــخــشــایـش کــردگـارفـــراز آمـــدســـت انـــدریــن روزگـــار
بـیفشارد شمشیر بـر دسـت راستبــه زور جــهـانـدار بــر پــای خــاسـت
بـشد بـر پی میش و تیغش به چنگگــرفــتــه بــه دســت دگـر پــالـهـنـگ
بــره بــر یـکـی چـشـمـه آمـد پــدیـدچــو مـیـش ســراور بــدانـجــا رسـیـد
تـهـمـتــن سـوی آسـمـان کـرد رویچـنـیـن گـفـت کـای داور راسـتــگـوی
هـرانـکـس کـه از دادگـر یـک خــدایبــپــیـچــد نــیــارد خــرد را بــه جــای
بـرین چشمه آبـشخور میش نیستهمان غرم دشتی مرا خویش نیست
بـه جـایی کـه تـنگ انـدر آید سـخـنپــنــاهــت بــجــز پــاک یـزدان مــکــن
بــران غــرم بــر آفــریـن کــرد چــنــدکــه از چــرخ گــردان مــبــادت گــزنــد
گـیـابــر در و دشـت تــو ســبــز بــادمــبـــاد از تـــو هــرگــز دل یــوز شــاد
تــرا هــرک یـازد بــه تــیـر و کــمــانشـکـسـتـه کـمـان بـاد و تـیره گـمـان
کــه زنـده شــد از تــو گــو پــیـلـتــنوگــرنـه پــرانــدیـشــه بــود از کــفــن
کـــه در ســـیــنـــه اژدهــای بـــزرگنـگـنـجــد بــمـانـد بــه چــنـگـال گـرگ
شــده پــاره پــاره کــنـان و کــشــانز رسـتـم بـه دشـمـن رسـیده نشـان
روانـش چـو پــردخـتـه شـد ز آفـریـنز رخـــش تـــگـــاور جـــدا کـــرد زیــن
همه تـن بـشسـتـش بـران آب پـاکبــه کـردار خــورشـیـد شـد تــابــنـاک
چـو سـیراب شـد سـاز نخـچـیر کـردکـمـر بـسـت و تـرکـش پـر از تـیر کـرد
بــیـفــگــنــد گــوری چــو پــیـل ژیـانجـــدا کــرد ازو چـــرم پـــای و مــیــان
چـو خـورشید تـیز آتـشی بـرفروخـتبــرآورد ز آب انــدر آتــش بــســوخــت
بــپـردخـت ز آتـش بــخـوردن گـرفـتبـه خـاک استـخـوانش سپـردن گرفت
سـوی چـشـمـه روشـن آمـد بــر آبچـو سـیـراب شـد کـرد آهـنـگ خـواب
تـهمـتـن بـه رخـش سـراینده گـفـتکه بـا کس مکوش و مشـو نیز جـفـت
اگـر دشـمـن آیـد سـوی مـن بــپـویتـو بـا دیو و شـیران مشـو جـنگـجـوی
بــخـفـت و بـر آسـود و نـگـشـاد لـبچـمـان و چـران رخـش تــا نـیـم شـبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.