ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز دشـــت انـــدر آمـــد یــکـــی اژدهـــاکــزو پـــیــل گــفــتــی نــیــابـــد رهــا
بـــدان جـــایــگـــه بـــودش آرامـــگـــاهنــکـــردی ز بـــیــمـــش بـــرو دیــو راه
بــیـامـد جــهـانـجــوی را خــفـتــه دیـدبــر او یــکــی اســپ آشــفــتــه دیــد
پــر انـدیـشـه شـد تــا چـه آمـد پــدیـدکــه یــارد بـــدیــن جــایــگــاه آرمــیــد
نــیــارســت کــردن کــس آنــجــا گــذرز دیــوان و پـــیــلـــان و شـــیــران نــر
هــمــان نــیــز کـــامــد نــیــابـــد رهــاز چـــنـــگ بـــدانـــدیــش نـــر اژدهـــا
سـوی رخـش رخـشـنـده بــنـهـاد رویدوان اسـپ شـد سـوی دیهـیم جـوی
هـمـی کـوفـت بـر خـاک رویـیـنـه سـمچــو تــنـدر خــروشـیـد و افـشـانـد دم
تــهـمـتــن چــو از خــواب بــیـدار شــدســر پـــر خـــرد پـــر ز پـــیــکــار شــد
بــه گــرد بــیــابــان یـکــی بــنــگــریــدشــــد آن اژدهـــای دژم نــــاپــــدیـــد
ابــا رخــش بــر خــیــره پــیــکــار کــردازان کــاو ســرخــفــتــه بـــیــدار کــرد
دگـر بـاره چـون شـد بـه خـواب انـدرونز تـــاریــکـــی آن اژدهــا شـــد بـــرون
بــه بــالـیـن رسـتــم تــگ آورد رخــشهمی کـند خـاک و همی کـرد پـخـش
دگــربــاره بــیـدار شــد خــفــتــه مــردبــرآشــفــت و رخــســارگـان کـرد زرد
بـیـابــان هـمـه سـر بـه سـر بــنـگـریـدبــجـز تــیـرگـی شـب بــه دیـده نـدیـد
بــدان مـهـربــان رخــش بــیـدار گـفــتکـه تـاریکـی شـب بـخـواهی نـهـفـت
ســرم را هــمــی بـــاز داری ز خـــواببــه بــیـداری مـن گـرفــتــت شــتــاب
گـر ایـن بـار سـازی چـنـیـن رسـتـخـیـزسـرت را بــبــرم بــه شـمـشـیـر تــیـز
پــــیـــاده شـــوم ســـوی مـــازنـــدرانکـشـم بـبـر و شـمشـمیر و گـرز گران
سـیـم ره بــه خـواب انـدر آمـد سـرشز بــبــر بـیـان داشـت پـوشـش بــرش
بــــــغـــــریـــــد بــــــاز اژدهـــــای دژمهـمـی آتــش افـروخـت گـفـتـی بــدم
چــراگــاه بــگــذاشــت رخــش آنـزمـاننــیــارســـت رفــتـــن بـــر پـــهــلــوان
دلـش زان شـگـفـتـی بـه دو نـیـم بـودکــش از رســتــم و اژدهــا بــیـم بــود
هـم از بــهـر رســتــم دلــش نـارمــیـدچــو بـــاد دمــان نــزد رســتـــم دویــد
خـروشـیـد و جـوشـیـد و بـرکـنـد خـاکز نعـلـش زمین شـد همه چـاک چـاک
چـو بـیدار شد رسـتـم از خـواب خـوشبـــرآشــفــت بـــا بـــاره دســتـــکــش
چـنـان سـاخـت روشـن جـهـان آفـریـنکــه پــنــهـان نــکــرد اژدهـا را زمــیـن
بــرآن تــیــرگــی رســتــم او را بــدیــدسـبـک تـیـغ تـیـز از مـیـان بــرکـشـیـد
بــــغـــریـــد بــــرســـان ابــــر بــــهـــارزمـــیـــن کـــرد پــــر آتـــش از کـــارزار
بـــدان اژدهــا گــفـــت بـــر گــوی نــامکـزین پـس تـو گـیتـی نبـینی بـه کـام
نـبــایـد کــه بــی نـام بــر دســت مــنروانــــت بــــرآیــــد ز تــــاریــــک تــــن
چــنــیــن گــفــت دژخــیــم نــر اژدهــاکــه از چــنـگ مـن کــس نـیـابــد رهـا
صـدانـدرصـد از دشـت جــای مـنـسـتبــلــنـد آســمـانـش هـوای مـنـســت
نـیـارد گـذشـتــن بــه ســر بــر عـقـابسـتـاره نـبــیـنـد زمـیـنـش بــه خـواب
بــدو اژدهـا گـفــت نـام تــو چــیـســتکـه زایـنـده را بــر تـو بــایـد گـریـسـت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه مـن رسـتـمـمز دســتـــان و از ســام و از نــیــرمــم
بــه تــنـهـا یـکـی کـیـنـه ور لـشــکــرمبــه رخــش دلــاور زمــیــن بــســپــرم
بــرآویــخــت بـــا او بــه جــنــگ اژدهــانــیــامــد بـــه فــرجـــام هــم زو رهــا
چــــو زور تــــن اژدهـــا دیـــد رخــــشکـزان سـان بـرآویـخـت بـا تـاجـبـخـش
بــمـالـیـد گــوش انـدر آمـد شــگــفــتبــلــنــد اژدهـا را بــه دنــدان گــرفــت
بــدریـد کـتــفـش بــدنـدان چــو شــیـربـــرو خــیــره شــد پـــهــلــوان دلــیــر
بــزد تــیـغ و بــنـداخــت از بــر ســرشفـرو ریـخــت چــون رود خـون از بــرش
زمــیـن شــد بــه زیـر تــنـش نــاپــدیـدیکـی چـشـمـه خـون از بـرش بـردمید
چــــو رســـتــــم بــــرآن اژدهـــای دژمنــگــه کـــرد بـــرزد یــکـــی تـــیــز دم
بـــیــابـــان هــمــه زیــر او بـــود پـــاکروان خــون گــرم از بـــر تــیــره خــاک
تــهـمـتــن ازو در شــگـفـتــی بــمـانـدهـمـی پــهـلـوی نـام یـزدان بــخـوانـد
بـه آب انـدر آمـد سـر و تـن بــشـسـتجـهان جـز بـه زور جـهانـبـان نجـسـت
بــه یـزدان چــنـیـن گـفــت کـای دادگـرتــــو دادی مـــرا دانـــش و زور و فــــر
که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیلبـــیـــابـــان بـــی آب و دریــای نـــیــل
بـدانـدیـش بـسـیـار و گـر انـدکـیـسـتچو خشم آورم پیش چشمم یکیستپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.