ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو از آفـریـن گـشـت پــرداخــتــهبـــیــاورد گــلــرنــگ را ســاخــتــه
نشـسـت از بـر زین و ره بـرگـرفـتخــم مــنـزل جــادو انــدر گــرفــت
هــمــی رفــت پــویـان بــه راه درازچو خورشید تـابـان بـگشت از فراز
درخــــت و گـــیـــا دیـــد و آب روانچـنان چـون بـود جـای مـرد جـوان
چو چشم تذروان یکی چشمه دیدیـکـی جــام زریـن بــرو پــر نـبــیـد
یـکـی غـرم بــریـان و نـان از بــرشنـمـکــدان و ریـچــال گــرد انـدرش
خـور جـادوان بـد چـو رستـم رسیداز آواز او دیـــو شــــد نـــاپــــدیـــد
فــرود آمـد از بــاره زیـن بــرگـرفــتبـه غـرم و بـنان اندر آمد شـگفـت
نشست از بـر چشمه فرخنده پـییـکـی جـام زر دیـد پــر کـرده مـی
ابـا مـی یـکـی نـیـز طـنـبـور یـافـتبـیـابـان چـنـان خـانـه سـور یـافـت
تـهمـتـن مـر آن را بـه بـر در گـرفـتبــزد رود و گـفــتــارهـا بــرگـرفــت
که آواره و بـد نشان رسـتـم اسـتکه از روز شادیش بـهره غم است
همـه جـای جـنگـسـت میدان اویبـیابـان و کـوهسـت بـسـتـان اوی
همه جـنگ بـا شیر و نر اژدهاستکـجـا اژدها از کـفـش نـا رهاسـت
مـی و جـام و بـویا گـل و میگـسـارنـکـردسـت بـخـشـش ورا کـردگـار
همیشه بـه جنگ نهنگ اندر استو گر بـا پلنگان به جنگ اندر است
بـــه گــوش زن جــادو آمــد ســرودهـمـان نـالـه رسـتــم و زخــم رود
بــیــاراســت رخ را بــســان بــهــاروگــر چــنـد زیـبــا نـبــودش نـگــار
بــر رسـتـم آمـد پـر از رنـگ و بــویبـپـرسید و بـنشسـت نزدیک اوی
تـهـمـتـن بـه یزدان نـیـایش گـرفـتابــر آفــریـنــهــا فــزایـش گــرفــت
که در دشـت مازندران یافـت خـوانمـی و جـام، بــا مـیـگـسـار جـوان
نـدانـسـت کـاو جـادوی ریمـنـسـتنهفـتـه بـه رنگ اندر اهریمـنسـت
یکی طـاس می بـر کـفـش بـرنهادز دادار نــیـکــی دهــش کــرد یـاد
چـــو آواز داد از خـــداونـــد مـــهـــردگرگونه تـر گشت جـادو بـه چـهر
روانـش گــمـان نـیـایـش نـداشــتزبـانـش تـوان سـتـایـش نـداشـت
سـیه گشت چـون نام یزدان شنیدتـهمتـن سـبـک چـون درو بـنگـرید
بــیـنــداخــت از بــاد خــم کــمــنـدســر جــادو آورد نــاگــه بـــبـــنــد
بـپرسید و گفتش چه چیزی بـگویبدان گونه کت هست بنمای روی
یکـی گـنده پـیری شـد اندر کـمـندپـر آژنـگ و نـیرنـگ و بـنـد و گـزنـد
مـیانش بـه خـنـجـر بـه دو نیم کـرددل جــادوان زو پــر از بـــیــم کــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.