ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:48 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یکی مغـفری خـسـروی بـر سـرشخـوی آلـوده بــبــر بـیـان در بــرش
بــه ارژنــگ ســالــار بــنــهــاد رویچــو آمـد بــر لــشــکــر نـامـجــوی
یــکــی نــعــره زد در مــیــان گــروهتــو گــفــتــی بــدریـد دریـا و کــوه
بــرون آمــد از خــیـمــه ارژنــگ دیـوچـو آمد بـه گـوش اندرش آن غـریو
چو رستم بـدیدش برانگیخت اسپبـیـامـد بــر وی چـو آذر گـشـسـپ
سـر و گـوش بـگـرفـت و یالش دلیرسـر از تـن بـکندش بـه کردار شیر
پــر از خــون ســر دیـو کـنـده ز تــنبـینداخـت ز آنسـو که بـود انجـمن
چــو دیـوان بــدیـدنــد گــوپــال اویبــدریـدشــان دل ز چــنــگــال اوی
نــکــردنــد یـاد بــر و بــوم و رســتپـدر بـر پـسر بـر همی راه جـست
بـرآهیخـت شـمـشـیر کـین پـیلـتـنبــپــردخـت یـکـبــاره زان انـجــمـن
چـو بـرگـشـت پـیـروز گـیـتـی فـروزبـیـامـد دمـان تـا بـه کـوه اسـپـروز
ز اولــاد بـــگــشــاد خـــم کــمــنــدنـشـسـتــنـد زیـر درخـتــی بــلـنـد
تــهــمــتــن ز اولــاد پـــرســیــد راهبـه شهری کجـا بـود کاووس شـاه
چـو بــشـنـیـد ازو تـیـز بـنـهـاد رویپــیــاده دوان پــیـش او راهــجــوی
چو آمد بـه شهر اندرون تـاجـبـخشخـروشی بـرآورد چـون رعد رخـش
بـه ایـرانـیـان گـفـت پـس شـهـریـارکــه بــر مــا ســرآمــد بــد روزگــار
خـروشـیدن رخـشـم آمد بـه گـوشروان و دلـم تــازه شـد زان خـروش
بـه گـاه قـبـاد این خـروشـش نکـردکـجـا کـرد بــا شـاه تــرکـان نـبــرد
بـیـامـد هـم انـدر زمـان پـیـش اوییـل دانـش افـروز پــرخــاشــجــوی
بــه نـزدیـک کـاووس شـد پــیـلـتـنهمـه سـرفـرازان شـدنـد انـجـمـن
غــریـویـد بــســیـار و بــردش نـمـازبــپــرســیـدش از رنــجــهــای دراز
گـرفـتـش بـه آغـوش کـاووس شـاهز زالــش بــپــرســیـد و از رنــج راه
بــدو گـفـت پــنـهـان ازیـن جــادوانهـمـی رخــش را کــرد بــایـد روان
چــو آیـد بــه دیـو ســپــیـد آگــهـیکـز ارژنـگ شـد روی گـیتـی تـهی
کـه نـزدیـک کـاووس شـد پــیـلـتـنهـمـه نـره دیـوان شـونـد انـجـمـن
هـمـه رنـجـهـای تـو بــی بــر شـودز دیوان جـهـان پـر ز لـشـکـر شـود
تـــو اکــنــون ره خــانــه دیــو گــیــربــه رنـج انـدرآور تــن و تـیـغ و تـیـر
مــگــر یــار بــاشــدت یــزدان پــاکسـر جــادوان انـدر آری بــه خــاک
گــذر کــرد بــایـد بــر هــفــت کــوهز دیـوان بــه هـر جـای کـرده گـروه
یـکـی غــار پــیـش آیـدت هـولـنـاکچنان چون شنیدم پر از بیم و بـاک
گــذارت بـــران نــره دیــوان جــنــگهمه رزم را سـاخـتـه چـون پـلـنگ
بــه غـار انـدرون گـاه دیـو ســپــیـدکـزویـنـد لـشـکـر بـه بـیـم و امـیـد
تــوانــی مــگــر کــردن او را تــبـــاهکه اویست سـالار و پـشت سـپـاه
سـپـه را ز غم چـشـمها تـیره شـدمرا چـشـم در تـیرگـی خـیره شـد
پـزشـکـان بـه درمـانش کـردند امیدبــه خـون دل و مـغـز دیـو سـپــیـد
چـنین گفـت فـرزانه مردی پـزشـککه چون خون او را بسان سرشک
چکانی سه قطره به چشم اندرونشـود تـیرگـی پـاک بـا خـون بـرون
گـو پــیـلـتــن جــنـگ را ســاز کــردازان جــایــگــه رفــتــن آغــاز کــرد
بــه ایـرانــیـان گــفــت بــیـدار بــیـدکـه مـن کـردم آهـنـگ دیو سـپـیـد
یکـی پـیل جـنگی و چـاره گـرسـتفـراوان بـه گرداندرش لشـکرسـت
گـر ایدونک پـشـت مـن آرد بـه خـمشــمــا دیـر مــانــیــد خــوار و دژم
وگــر یــار بـــاشــد خـــداونــد هــوردهــد مــر مــرا اخــتـــر نــیــک زور
هـمـان بـوم و بـر بـاز یابـید و تـخـتبـه بـار آیـد آن خـسـروانـی درخـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.