ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جـایـگـه تــنـگ بــسـتــه کـمـربــیـامـد پــر از کـیـنـه و جــنـگ ســر
چـو رخـش اندر آمد بـران هفـت کوهبـــران نــره دیــوان گــشــتـــه گــروه
بــه نـزدیـکـی غـار بـی بــن رسـیـدبــه گــرد انـدرون لــشــکــر دیـو دیـد
بــه اولـاد گـفـت آنـچ پــرســیـدمـتهــمــه بـــر ره راســتـــی دیــدمــت
کـنـون چــون گـه رفــتــن آمـد فــرازمــرا راه بــنــمــای و بـــگــشــای راز
بـــدو گــفــت اولــاد چــون آفــتـــابشـود گـرم و دیـو انـدر آیـد بـه خـواب
بـریشان تـو پـیروز بـاشی بـه جـنگکــنـون یـک زمــان کــرد بــایـد درنـگ
ز دیـوان نـبـیـنـی نـشـسـتـه یـکـیجــز از جــادوان پــاســبــان انـدکــی
بــدانـگـه تــو پــیـروز بــاشــی مـگـراگـــر یـــار بــــاشـــدت پـــیـــروزگـــر
نکـرد ایچ رسـتـم بـه رفـتـن شـتـاببـــدان تــا بـــرآمــد بــلــنــد آفــتــاب
سـراپــای اولـاد بــر هـم بــبــســتبـه خـم کـمـنـد آنگـهی بـرنشـسـت
بـرآهـیخـت جـنـگـی نـهـنـگ از نـیامبــغـریـد چــون رعــد و بــرگـفـت نـام
مـیـان ســپــاه انـدر آمــد چــو گــردسـران را سـر از تـن همـی دور کـرد
ناسـتـاد کـس پـیش او در بـه جـنگنـجـسـتـنـد بــا او یـکـی نـام و نـنـگ
رهـش بــاز دادنــد و بــگــریـخــتــنـدبـــه آورد بـــا او نـــیـــاویــخـــتـــنـــد
وزان جــایـگـه ســوی دیـو ســپــیـدبــیـامــد بــه کــردار تــابــنـده شــیـد
بـــه کــردار دوزخ یــکــی غـــار دیــدتـــن دیــو از تـــیــرگـــی نـــاپـــدیـــد
زمـانـی هـمـی بــود در چـنـگ تـیـغنـــبـــد جـــای دیـــدار و راه گـــریـــغ
ازان تــیــرگــی جــای دیــده نــدیــدزمـــانــی بـــران جـــایــگـــه آرمــیــد
چـو مژگان بـمالید و دیده بـشـسـتدران جـای تـاریک لـخـتـی بـجـسـت
بــه تــاریـکـی انـدر یـکـی کــوه دیـدســراســر شــده غــار ازو نــاپــدیــد
به رنگ شبه روی و چون شیر مویجــهـان پــر ز پــهـنـای و بــالـای اوی
سوی رسـتـم آمد چـو کوهی سیاهاز آهــنــش ســاعــد ز آهــن کــلــاه
ازو شــد دل پــیـلــتــن پــرنــهــیــببـتـرسـید کـامـد بـه تـنـگـی نـشـیب
بــرآشــفــت بــرســان پــیــل ژیــانیـکــی تــیـغ تــیـزش بــزد بــر مـیـان
ز نــیــروی رســتـــم ز بـــالــای اویبــیـنـداخـت یـک ران و یـک پـای اوی
بــریـده بــرآویــخــت بــا او بــه هــمچــو پـــیــل ســرافــراز و شــیــر دژم
همی پـوست کند این از آن آن ازینهمی گل شد از خون سراسر زمین
بـه دل گفـت رسـتـم گـر امروز جـانبــمــانــد بــه مــن زنــده ام جــاودان
هـمـیـدون بـه دل گـفـت دیو سـپـیدکـه از جـان شـیـریـن شـدم نـاامـیـد
گــر ایـدونــک از چــنــگ ایـن اژدهــابــریـده پــی و پــوســت یـابــم رهــا
نـه کـهـتـر نـه بـرتـر مـنـش مـهتـراننــبــیــنــنــد نــیــزم بـــه مــازنــدران
همـی گـفـت ازین گـونه دیو سـپـیدهـمـی داد دل را بــدیـنـســان نـویـد
تــهـمـتــن بــه نـیـروی جـان آفـریـنبــکـوشـیـد بــســیـار بــا درد و کـیـن
بـزد دسـت و بـرداشـتـش نره شـیربـــه گــردن بـــرآورد و افــگــنــد زیــر
فــرو بــرد خــنــجــر دلــش بــردریـدجـگـرش از تـن تـیـره بـیرون کـشـیـد
همه غـار یکـسـر پـر از کشـتـه بـودجهان همچو دریای خون گشتـه بـود
بــیــامــد ز اولــاد بـــگــشــاد بــنــدبـه فـتـراک بـربـسـت پـیچـان کـمـنـد
بــه اولــاد داد آن کــشــیـده جــگــرســوی شــاه کـاووس بــنـهـاد ســر
بــدو گـفــت اولـاد کــای نـره شــیـرجــهـانـی بــه تــیـغ آوریـدی بــه زیـر
نــشــانــهـای بــنــد تــو دارد تــنــمبـــه زیــر کــمــنــد تــو بـــد گــردنــم
بــه چــیـزی کـه دادی دلـم را امـیـدهـمــی بــاز خــواهـد امــیـدم نــویـد
بـه پـیمان شکسـتـن نه اندر خـوریکــه شــیـر ژیـانـی و کـی مـنـظــری
بــدو گـفــت رســتــم کـه مـازنـدرانســـپـــارم تـــرا از کـــران تـــا کـــران
تـرا زیـن سـپـس بــی نـیـازی دهـمبـــه مــازنــدران ســـرفـــرازی دهــم
یـکـی کـار پــیـشــســت و رنـج درازکه هم بـا نشیب است و هم با فراز
هــمــی شــاه مــازنــدران را ز گــاهبــبــایـد ربــودن فــگــنــدن بــه چــاه
ســـر دیـــو جــــادو هـــزاران هـــزاربــیـفـگـنـد بــایـد بــه خـنـجـر بــه زار
ازان پــس اگــر خــاک را بــســپــرموگـــرنــه ز پـــیــمـــان تـــو نــگـــذرم
رســیـد آنـگـهـی نـزد کــاووس کـییــل پــهــلــو افــروز فــرخــنــده پــی
چـنین گفـت کـای شـاه دانش پـذیربــه مــرگ بــدانـدیـش رامـش پــذیـر
دریــدم جـــگــرگــاه دیــو ســپـــیــدنــدارد بــدو شــاه ازیـن پــس امــیـد
ز پـهـلـوش بــیـرون کـشـیـدم جـگـرچــه فــرمـان دهـد شــاه پــیـروزگــر
بـــرو آفــریــن کــرد کــاووس شـــاهکـه بــی تــو مـبــادا نـگـیـن و کــلـاه
بــران مـام کـاو چــون تــو فـرزنـد زادنــشــایــد جــز از آفــریــن کــرد یــاد
مـرا بـخـت ازین هر دو فـرخـتـرسـتکـه پـیـل هـژبـر افـگـنـم کـهـتـرسـت
بـه رسـتـم چـنین گفت کاووس کیکــه ای گــرد و فــرزانــه نــیـک پــی
بـه چـشم من اندر چـکان خون اویمــگــر بـــاز بـــیــنــم تــرا نــیــز روی
بـه چـشمش چو اندر کشیدند خونشـد آن دیـده تــیـره خــورشـیـدگـون
نــهـادنــد زیـرانــدرش تــخــت عــاجبـــیــاویــخــتـــنــد از بـــر عــاج تـــاج
نـشـســت از بــر تــخــت مـازنـدرانابـــا رســتـــم و نــامــور مــهــتـــران
چـو طـوس و فـریبـرز و گـودرز و گـیوچــو رهـام و گـرگـیـن و فــرهـاد نـیـو
بـرین گـونه یک هفـتـه بـا رود و میهمـی رامـش آراسـت کـاووس کـی
بـه هشتـم نشسـتـند بـر زین همهجــهـانـجــوی و گـردنـکـشـان و رمـه
هــمــه بــرکــشــیـدنــد گــرز گــرانپـــراگـــنــده در شـــهــر مـــازنــدران
بــرفـتــنـد یـکـسـر بــه فـرمـان کـیچـو آتـش که بـرخـیزد از خـشک نی
ز شـمـشـیـر تـیـز آتـش افـروخـتـنـدهمه شـهر یکـسـر همی سـوخـتـند
بـه لشکر چـنین گفت کاووس شـاهکــه اکــنـون مـکــافــات کــرده گـنـاه
چـنان چـون سزا بـد بـدیشان رسیدز کـشـتـن کنون دسـت بـاید کشـید
بـبـاید یکـی مـرد بـا هوش و سـنگکــجــا بـــاز دانــد شــتــاب از درنــگ
شـــود نـــزد ســـالـــار مـــازنـــدرانکــنـد دلـش بــیـدار و مـغــزش گـران
بــران کـار خــشــنـود شــد پــور زالبــزرگــان کــه بــودنــد بــا او هـمــال
فــرســتــاد نــامــه بــه نـزدیـک اویبـــرافــروخــتــن جــای تــاریــک اویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.