ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی نـامـه ای بـر حـریـر سـپـیـدبــدو انـدرون چــنـد بــیـم و امـیـد
دبـیـری خـرمـنـد بــنـوشـت خـوبپـدیـد آوریـد انـدرو زشـت و خـوب
نـخــســت آفـریـن کـرد بــر دادگـرکـزو دیـد پــیـدا بــه گـیـتـی هـنـر
خـرد داد و گـردان سـپــهـر آفـریـددرشـتـی و تـنـدی و مـهـر آفـریـد
بـه نیک و بـه بـد دادمان دسـتـگاهخـداونـد گـردنده خـورشـید و مـاه
اگــر دادگـر بــاشــی و پــاک دیـنز هـر کـس نـیابـی بـه جـز آفـرین
وگـر بـدنشـان بـاشـی و بـدکـنشز چــرخ بــلــنــد آیـدت ســرزنـش
جــهـانــدار اگــر دادگــر بــاشــدیز فــرمـان او کـی گـذر بــاشــدی
سزای تـو دیدی که یزدان چه کردز دیـــو و ز جــــادو بــــرآورد گـــرد
کــنـون گــر شــوی آگـه از روزگــارروان و خــــرد بــــادت آمـــوزگـــار
هـمــانـجــا بــمـان تــاج مـازنـدرانبـدیـن بــارگـاه آی چـون کـهـتـران
کـه بــا چـنـگ رسـتـم نـداریـد تـاوبــده زود بــر کـام مـا بــاژ و ســاو
وگـــر گـــاه مـــازنـــدران بـــایــدتمـگـر زین نـشـان راه بـگـشـایدت
وگـرنـه چــو ارژنـگ و دیـو سـپــیـددلـت کــرد بــایـد ز جــان نـاامـیـد
بــخـوانـد آن زمـان شـاه فـرهـاد راگـــرایـــنـــده تــــیـــغ پــــولـــاد را
گــزیــن بــزرگــان آن شــهــر بــودز بـی کـاری و رنـج بـی بـهـر بـود
بـدو گـفـت کـایـن نـامـه پـنـدمـنـدبـبـر سوی آن دیو جـسـتـه ز بـند
چـو از شـاه بـشـنـید فـرهـاد گـردزمـین را بـبـوسـیـد و نـامـه بـبـرد
به شهری کجا سست پایان بـدندســواران پــولــادخــایــان بـــدنــد
هـم آنـکـس کـه بـودنـد پـا از دواللقبـشان چـنین بـود بـسیار سال
بــدان شـهـر بــد شــاه مـازنـدرانهـم آنــجــا دلــیـران و کــنـدآوران
چـو بـشـنید کـز نزد کـاووس شـاهفـرسـتـاده ای بــاهـش آمـد ز راه
پــذیــره شــدن را ســپـــاه گــراندلــیــران و شـــیــران مــازنــدران
ز لـشـکـر یـکـایـک هـمـه بـرگـزیـدازیشـان هنر خـواسـت کاید پـدید
چـنـیـن گـفـت کـامـروز فـرزانـگـیجــدا کــرد نــتــوان ز دیــوانــگــی
هـمـه راه و رســم پــلــنـگ آوریـدسـر هوشـمـندان بـه چـنگ آورید
پذیره شدندش پر از چین بـه رویسـخـنشـان نـرفـت ایچ بـر آرزوی
یکی دسـت بـگرفت و بـفشاردشپــی و اسـتــخـوانـهـا بــیـازاردش
نـگـشــت ایـچ فــرهـاد را روی زردنـیـامــد بــرو رنـج بــســیـار و درد
بـــبــردنــد فــرهــاد را نــزد شــاهز کــاووس پــرســیـد و ز رنــج راه
پـس آن نـامـه بـنـهـاد پـیش دبـیـرمـی و مـشـک انداخـتـه پـر حـریر
چـو آگـه شـد از رسـتـم و کـار دیوپر از خون شدش دیده دل پرغریو
بـه دل گـفـت پـنهان شـود آفـتـابشـب آیـد بــود گـاه آرام و خــواب
ز رسـتـم نـخـواهـد جـهـان آرمـیـدنـخــواهـد شــدن نـام او نـاپــدیـد
غمی گشت از ارژنگ و دیو سپیدکه شد کشته پـولاد غندی و بـید
چـو آن نامه شـاه یکـسـر بـخـوانددو دیده بـه خـون دل انـدر نشـاندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.