ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو نــامــه بـــه مــهــر انــدر آورد شـــاهجـهـانـجـوی رسـتـم بــپــیـمـوده راه
بـــه زیـــن انـــدر افـــگـــنـــد گـــرز گـــرانچـــو آمــد بـــه نــزدیــک مــازنــدران
بــه شــاه آگـهـی شــد کـه کـاووس کـیفــرســتــادن نــامــه افــگــنــد پــی
فـــرســــتــــاده ای چــــون هـــژبــــر دژمکمندی بـه فتـراک بـر شـسـت خـم
بــــه زیـــر انـــدرون بــــاره ای گــــامــــزنیکـی ژنـده پـیلـسـت گـویی بـه تـن
چـــو بـــشـــنــیــد ســـالـــار مـــازنـــدرانز گـردان گـزیـن کـرد چــنـدی سـران
بـــفــرمــودشــان تـــا خــبـــیــره شــدنــدهــژبـــر ژیــان را پـــذیــره شـــدنـــد
چـو چـشـم تــهـمـتــن بــدیـشـان رسـیـدبـه ره بـر درخـتـی گشـن شـاخ دید
بــکـنـد و چــو ژوپــیـن بــه کـف بــرگـرفـتبـمـاندند لـشـکـر همـه در شـگـفـت
بــیـنــداخــت چــون نـزد ایـشــان رســیـدســواران بــســی زیـر شــاخ آوریــد
یـکـی دســت بــگـرفــت و بــفــشــاردشهـــمــــی آزمــــون را بــــیـــازاردش
بـــخـــنـــدیـــد ازو رســـتـــم پـــیــلـــتـــنشـده خـیـره زو چـشـم آن انـجـمـن
بــدان خــنــده انــدر بــیـفــشــارد چــنـگبــبـردش رگ از دسـت وز روی رنـگ
بـــشـــد هـــوش از آن مـــرد رزم آزمـــایز بــالـای اســب انـدر آمـد بــه پــای
یـــکـــی شــــد بــــر شــــاه مـــازنـــدرانبــگـفــت آنـچ دیـد از کـران تــا کـران
ســـواری کـــه نــامــش کـــلــاهــور بـــودکــه مــازنــدران زو پــر از شــور بــود
بـــســان پــلــنــگ ژیــان بـــد بـــه خــوینـکـردی بــه جــز جـنـگ چـیـز آرزوی
پـــذیــره شــدن را فــرا پـــیــش خـــوانــدبـه مـردیش بـر چـرخ گـردان نشـانـد
بـــدو گــفــت پـــیــش فــرســتـــاده شــوهــنــرهــا پــدیـدار کــن نــو بــه نــو
چــنـان کـن کـه گـردد رخــش پــر ز شـرمبـه چـشـم اندر آرد ز شـرم آب گـرم
بـــیــامــد کــلــاهــور چـــون نــره شـــیــربــه پــیـش جــهــانــدار مــرد دلــیــر
بــپــرســیـد پــرســیـدنـی چــون پــلــنـگدژم روی زانــپــس بــدو داد چــنــگ
بـــیــفــشــارد چـــنــگ ســرافــراز پـــیــلشـد از درد دسـتـش بـه کـردار نـیل
بــپــیــچــیــد و انــدیــشــه زو دورداشــتبـه مردی ز خـورشید منشور داشت
بــیـفــشــارد چــنــگ کــلــاهـور ســخــتفرو ریخـت ناخن چـو بـرگ از درخـت
کــــلـــاهـــور بــــا دســــت آویـــخــــتــــهپـی و پـوسـت و نـاخـن فـروریـخـتـه
بــیــاورد و بـــنــمــود و بـــا شــاه گــفــتکـه بـر خـویشـتـن درد نتـوان نهفـت
تـــرا آشـــتـــی بـــهــتـــر آیــد ز جـــنـــگفـراخـی مـکـن بـر دل خـویش تـنـگ
تــرا بــا چــنــیـن پــهـلــوان تــاو نـیـســتاگـر رام گـردد بــه از ســاو نـیـسـت
پــــذیــــریــــم از شــــهــــر مــــازنــــدرانبــبــخـشـیـم بــر کـهـتـر و مـهـتـران
چـــنــیــن رنــج دشــوار آســـان کــنــیــمبـه آیـد کـه جـان را هـراسـان کـنـیم
تـــهــمــتـــن بـــیــامــد هــم انــدر زمـــانبـــر شـــاه بـــرســـان شــیــر ژیــان
نــگــه کــرد و بـــنــشــانــد انــدر خــورشز کـاووس پــرســیـد و از لـشـکـرش
ســــــخــــــن رانـــــد از راه و رنــــــج درازکـه چـون رانـدی اندر نشـیب و فـراز
ازان پـــس بـــدو گــفــت رســتـــم تـــویکــه داری بـــر و بـــازوی پـــهــلــوی
چــنــیــن داد پــاســخ کــه مــن چــاکــرماگــر چــاکــری را خــود انــدر خــورم
کـــجـــا او بـــود مـــن نــیــایــم بـــه کـــارکـه او پــهـلـوانـسـت و گـرد و سـوار
بـــــدو داد پـــــس نــــامــــور نــــامــــه راپــیـام جــهـانـجــوی خــودکــامــه را
بـــگــفــت آنــک شـــمــشـــیــر بـــار آوردســـر ســـرکــشـــان در کــنــار آورد
چــو پــیـغـام بــشـنـیـد و نـامـه بــخــوانـددژم گـشـت و اندر شـگفـتـی بـماند
به رستم چنین گفت کاین جست و جویچه باید همی خیره این گفت وگوی
بـــگــویــش کــه ســـالــار ایــران تـــویــیاگـرچـه دل و چـنـگ شـیـران تـویـی
مـــنــم شـــاه مـــازنـــدران بـــا ســـپـــاهبــر اورنــگ زریــن و بــر ســر کــلــاه
مــرا بــیـهــده خــوانــدن پــیـش خــویـشنـه رسـم کـیـان بـد نـه آیـیـن پـیـش
بــرانــدیــش و تــخــت بــزرگــان مــجــویکــزیـن بــرتــری خــواری آیـد بــروی
ســـوی گـــاه ایـــران بـــگـــردان عـــنـــانوگــرنــه زمــانــت ســـرآرد ســـنــان
اگــر بــا ســپــه مــن بــجــنــبــم ز جــایتــو پــیـدا نـبــیـنـی سـرت را ز پــای
تــو افــتــاده ای بـــی گــمــان در گــمــانیـکـی راه بــرگـیـر و بــفــگـن کـمـان
چـــو مـــن تـــنــگ روی انـــدر آرم بـــرویسـرآید شـمـا را همـه گـفـت وگـوی
نــگــه کــرد رســـتـــم بـــه روشـــن روانبــه شـاه و ســپــاه و رد و پــهـلـوان
نــیــامـــدش بـــا مـــغـــز گـــفـــتـــار اویسـرش تـیـزتـر شـد بــه پـیـکـار اوی
تــهـمـتــن چــو بــرخـاسـت کـایـد بــه راهبــفــرمـود تــا خــلــعــت آرنـد شــاه
نـــپــــذرفـــت ازو جـــامـــه و اســـپ و زرکـه نـنـگ آمـدش زان کــلـاه و کـمـر
بــــــیـــــامــــــد دژم از بــــــر گــــــاه اویهـمـه تــیـره دیـد اخــتــر و مـاه اوی
بـــــرون آمــــد از شــــهــــر مــــازنــــدرانسرش گشتـه بـد زان سخـنها گران
چـــو آمـــد بـــه نــزدیــک شـــاه انـــدروندل کـیـنـه دارش پــر از جـوش خـون
ز مـــازنـــدران هـــرچ دیـــد و شــــنـــیـــدهــمــه کــرد بــر شــاه ایـران پــدیـد
وزان پــس ورا گــفــت مــنــدیــش هــیــچدلــیـری کــن و رزم دیـوان بــســیـچ
دلــــیــــران و گـــــردان آن انــــجـــــمــــنچـنان دان که خـوارند بـر چـشم منپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.