ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آگـاهـی آمـد بــه کـاووس شــاهکــه تــنـگ انـدر آمـد ز دیـوان ســپــاه
بــــفــــرمـــود تــــا رســــتــــم زال زرنـخـسـتـیـن بــران کـیـنـه بــنـدد کـمـر
بــه طـوس و بــه گـودرز کـشـوادگـانبـــه گــیــو و بـــه گــرگــیــن آزادگـــان
بــفــرمــود تــا لــشــکــر آراســتــنــدســنــان و ســپــرهـا بــپــیـراســتــنـد
ســـراپــــرده شـــهـــریـــار و ســـرانکــشــیــدنــد بـــر دشــت مــازنــدران
ابــر مـیـمــنـه طــوس نـوذر بــه پــایدل کــــوه پـــــر نــــالــــه کــــر نــــای
چــو گــودرز کــشــواد بــر مــیــســرهشــده کــوه آهــن زمــیـن یــکــســره
ســپـــهــدار کــاووس در قــلــبـــگــاهز هـر ســو رده بــرکــشــیـده ســپــاه
بــه پــیـش سـپــاه انـدرون پــیـلـتــنکـه در جــنـگ هـرگـز نـدیـدی شــکـن
یـــکــــی نـــامـــداری ز مــــازنـــدرانبــــه گــــردن بــــرآورده گــــرز گــــران
کـه جـویان بـدش نـام و جـوینـده بـودگـــرایــنـــده گـــرز و گـــویــنـــده بـــود
بــه دســتــوری شــاه دیـوان بــرفــتبــه پــیـش سـپــهـدار کـاووس تــفـت
همی جـوشـن اندر تـنش بـرفـروخـتهمی تـف تـیغـش زمین را بـسـوخـت
بــیـامـد بــه ایـران سـپـه بــرگـذشـتبـــتـــوفـــیــد از آواز او کــوه و دشـــت
همـی گـفـت بـا مـن کـه جـوید نـبـردکــســی کــاو بــرانـگــیـزد از آب گــرد
نـشـد هـیچـکـس پـیش جـویان بـروننـه رگـشـان بـجـنـبـید در تـن نه خـون
بــه آواز گــفــت آن زمــان شــهــریــاربـــه گــردان هــشــیــار و مــردان کــار
کـه زین دیوتـان سـر چـرا خـیـره شـداز آواز او رویــــتـــــان تــــیــــره شــــد
نــدادنــد پــاســخ دلــیـران بــه شــاهز جــویـان بــپــژمـرد گـفـتــی ســپــاه
یـکــی بــرگــرایـیــد رســتــم عــنــانبـــر شـــاه شــد تـــاب داده ســـنــان
کـه دســتــور بــاشــد مـرا شــهـریـارشــدن پــیــش ایــن دیـو نــاســازگــار
بـدو گفـت کـاووس کـاین کـار تـسـتاز ایران نخواهد کس این جنگ جست
چـو بـشـنـید ازو این سـخـن پـهـلـوانبـــیـــامـــد بـــه کـــردار شـــیــر ژیــان
بــرانـگــیـخــت رخــش دلـاور ز جــایبــه چــنـگ انـدرون نـیـزه ســر گــرای
بـه آورد گـه رفـت چـون پـیـل مـسـتیـکـی پـیـل زیـر اژدهـایـی بــه دسـت
عـنـان را بـپـیـچـیـد و بـرخـاسـت گـردز بــانــگــش بــلــرزیــد دشــت نــبــرد
بـه جـویان چنین گفت کای بـد نشانبــیـفــگــنـده نـامـت ز گــردنـکــشــان
کنون بـر تو بـر جای بـخشایش استنــه هــنــگــام آورد و آرامــش اســـت
بـــگـــریــد تـــرا آنــک زایــنـــده بـــودفـــزایــنـــده بـــود ار گـــزایــنــده بـــود
بـدو گـفـت جـویـان کـه ایـمـن مـشـوز جـــویـــان و از خـــنـــجـــر ســـرد رو
کــه اکــنــون بــه درد جــگــر مــادرتبــگـریـد بــدیـن جــوشــن و مـغــفـرت
چـو آواز جــویـان بــه رسـتــم رسـیـدخـروشـی چـو شـیـر ژیـان بــرکـشـیـد
پــس پــشــت او انـدر آمـد چــو گــردســنـان بــر کـمـربــنـد او راســت کـرد
بــــزد نـــیـــزه بــــر بـــنـــد درع و زرهزره را نـــمـــانـــد ایــچ بـــنـــد و گـــره
ز زیـنــش جــدا کــرد و بــرداشــتــشچــو بــر بــابــزن مـرغ بــرگــاشــتــش
بـینداخت از پـشت اسپـش بـه خـاکدهــان پــر ز خــون و زره چــاک چــاک
دلــــیــــران و گـــــردان مــــازنــــدرانبـــه خـــیــره فـــرو مــانــدنــد انــدران
سـپـه شـد شـکسـتـه دل و زرد رویبـــرآمــد ز آورد گــه گـــفـــت و گـــوی
بــــفـــرمـــود ســــالـــار مـــازنـــدرانبــه یـکـسـر سـپــاه از کـران تــا کـران
کـه یـکـسـر بــتــازیـد و جــنـگ آوریـدهــمــه رســـم و راه پـــلـــنــگ آوریــد
بــرآمـد ز هـر دو سـپـه بـوق و کـوسهـوا نـیـلــگــون شــد زمــیـن آبــنـوس
چــو بــرق درخـشـنـده از تــیـره مـیـغهـمـی آتــش افـروخـت از گـرز و تــیـغ
هوا گـشـت سـرخ و سـیاه و بـنفـشز بــس نـیـزه و گــونـه گــونـه درفــش
زمــیـن شــد بــه کــردار دریـای قــیـرهـمـه مـوجـش از خـنـجـر و گـرز و تـیر
دوان بــاد پـایـان چـو کـشـتـی بـر آبســوی غــرق دارنـد گــویـی شــتــاب
هـمـی گـرز بــاریـد بــر خــود و تــرگچــو بـــاد خــزان بـــارد از بــیــد بــرگ
بـه یک هـفـتـه دو لـشـکـر نـامـجـویبــــه روی انــــدر آورده بــــودنـــد روی
بـه هـشـتـم جـهـانـدار کـاووس شـاهز ســر بــرگــرفــت آن کــیـانـی کــلـاه
بــه پــیـش جـهـانـدار گـیـهـان خـدایبــیـامـد هـمـی بــود گـریـان بــه پــای
از آن پــس بــمـالــیـد بــر خــاک رویچــنـیـن گـفـت کـای داور راسـتــگـوی
بــریـن نــره دیـوان بــی بــیـم و بــاکتـــویـــی آفـــریـــنـــنـــده آب و خـــاک
مـــرا ده تـــو پـــیـــروزی و فـــرهـــیبـه من تـازه کـن تـخـت شـاهنشـهی
بـپـوشـید ازان پـس بـه مغـفر سـرشبـــیــامــد بـــر نــامــور لـــشـــکـــرش
خــــروش آمـــد و نـــالـــه کــــرنـــایبــجـنـبــیـد چـون کـوه لـشـکـر ز جـای
سـپـهـبــد بـفـرمـود تـا گـیـو و طـوسبــه پــشــت ســپــاه انـدر آرنـد کـوس
چـــو گـــودرز بــــا زنـــگـــه شـــاورانچــو رهــام و گــرگــیــن جــنــگ آوران
گــرازه هــمــی شــد بـــســان گــرازدرفــشــی بــرافــراخــتــه هـفــت یـاز
چــو فـرهـاد و خــراد و بــرزیـن و گـیـوبـــرفـــتـــنـــد بـــا نـــامـــداران نـــیـــو
تـهمـتـن بـه قـلـب اندر آمـد نخـسـتزمـیـن را بـه خـون دلـیـران بــشـسـت
چــو گــودرز کــشــواد بــر مــیـمــنــهسـلـیـح و سـپـه بــرد و کـوس و بــنـه
ازان مــیـمــنــه تــا بــدان مــیــســرهبــشــد گـیـو چــون گـرگ پــیـش بــره
ز شــبــگـیـر تــا تــیـره شــد آفــتــابهمی خـون بـه جـوی اندر آمد چـو آب
ز چــهـره بــشــد شـرم و آیـیـن مـهـرهـمـی گـرز بــاریـد گـفـتــی ســپــهـر
ز کشتـه بـه هر جای بـر تـوده گشتگـیـاهـا بــه مـغـز ســر آلـوده گـشــت
چـو رعد خـروشنده شد بـوق و کوسخـــور انـــدر پـــس پــــرده آبــــنـــوس
ازان ســو کــه بـــد شــاه مــازنــدرانبــشـد پــیـلـتــن بــا سـپــاهـی گـران
زمـانـی نـکـرد او یـلـه جــای خـویـشبـیفـشـارد بـر کـینـه گـه پـای خـویـش
چــو دیـوان و پــیـلـان پــرخـاشـجــویبـــــروی انــــدر آورده بـــــودنــــد روی
جــهـانــجــوی کــرد از جــهـانـدار یـادســـنـــان دار نــیــزه بـــه دارنـــده داد
بــرآهــیــخــت گــرز و بــرآورد جــوشهــوا گـــشـــت از آواز او پـــرخـــروش
بــــرآورد آن گــــرد ســــالـــار کــــشنـه بــا دیـو جـان و نـه بــا پــیـل هـش
فـگـنـده هـمـه دشـت خـرطـوم پــیـلهـمـه کـشـتـه دیـدنـد بـر چـنـد مـیـل
ازان پـس تـهمتـن یکی نیزه خـواستسـوی شـاه مـازنـدران تـاخـت راسـت
چـو بـر نـیـزه رسـتـم افـگـنـد چـشـمنـمـانـد ایـچ بــا او دلــیـری و خــشــم
یـکــی نــیـزه زد بــر کــمــربــنــد اویز گــبـــر انــدر آمــد بـــه پــیــونــد اوی
شـد از جـادویی تـنش یک لخـت کوهاز ایـــران بــــروبــــر نـــظــــاره گــــروه
تــهـمـتــن فـرو مـانـد انـدر شــگـفـتســنــانــدار نـیـزه بــه گــردن گــرفــت
رســیـد انـدر آن جــای کـاووس شـاهابــا پــیـل و کـوس و درفـش و سـپــاه
بـه رسـتـم چـنین گفت کای سـرفرازچــه بــودت کــه ایـدر بــمــانــدی دراز
بـدو گفت رستـم که چون رزم سختبــبــود و بــیـفــروخــت پــیـروز بــخــت
مـــرا دیــد چـــون شـــاه مـــازنــدرانبــــه گــــردن بــــرآورده گــــرز گــــران
بـــه رخــش دلــاور ســپــردم عــنــانزدم بــر کــمــربــنـد گــبــرش ســنـان
گـمـانـم چـنـان بـد کـه او شـد نـگـونکـــنـــون آیــد از کـــوهــه زیــن بـــرون
بـر این گونه شـد سـنگ در پـیش مننــبـــود آگــه از رای کــم بــیــش مــن
بـرین گـونـه خـارا یـکـی کـوه گـشـتز جـنـگ و ز مـردی بـی انـدوه گـشـت
بـه لـشـکـر گـهـش بـرد بــایـد کـنـونمــگــر کــایــد از ســنــگ خــارا بــرون
ز لـشـکـر هر آن کـس کـه بـد زورمندبـــســودنــد چــنــگ آزمــودنــد بــنــد
نـه بـرخـاسـت از جـای سـنـگ گـرانمـــیـــان انـــدرون شـــاه مـــازنـــدران
گــو پـــیــلــتــن کــرد چــنــگــال بـــازبـــران آزمـــایـــش نـــبـــودش نـــیـــاز
بــران گـونـه آن ســنـگ را بــرگـرفــتکـزو مـاند لـشـکـر سـراسـر شـگـفـت
ابـــر کـــردگــار آفـــریــن خـــوانــدنــدبـــرو زر و گــوهــر بـــرافـــشـــانــدنــد
بـــه پــیــش ســراپـــرده شــاه بـــردبــیــفــگــنــد و ایــرانــیــان را ســپــرد
بــدو گـفـت ار ایـدونـک پــیـدا شــویبــه گــردی ازیــن تــنــبـــل و جــادوی
وگــرنــه بــه گــرز و بــه تــیـغ و تــبــربــبــرم هـمـه سـنـگ را سـر بــه سـر
چـو بـشنید شـد چـون یکی پـاره ابـربـه سـر بـرش پـولـاد و بـر تـنـش گـبـر
تـهمـتـن گـرفـت آن زمـان دسـت اویبــخــنــدیـد و زی شــاه بــنــهــاد روی
چـنـیـن گـفـت کـاوردم ان لـخـت کـوهز بــیـم تـبــر شـد بــه چـنـگـم سـتـوه
بــرویـش نــگــه کــرد کــاووس شــاهنــدیــدش ســـزاوار تـــخـــت و کــلــاه
وزان رنـــجـــهــای کـــهــن یــاد کـــرددلش خـسـتـه شد سـر پـر از بـاد کرد
بــه دژخــیـم فــرمــود تــا تــیـغ تــیــزبـــگــیــرد کـــنــد تـــنــش را ریــز ریــز
بـه لشـکـر گهش کـس فـرسـتـاد زودبــفــرمــود تــا خــواســتــه هـرچ بــود
ز گـــنــج و ز تـــخـــت و ز در و گــهــرز اســپ و ســلــیـح و کــلــاه و کــمـر
نــهـادنــد هـرجــای چــون کــوه کــوهبــرفــتــنـد لـشــکــر هـمـه هـم گـروه
سـزاوار هـرکـس بــبــخــشـیـد گـنـجبـه ویـژه کـسـی کـش فـزون بـود رنـج
ز دیوان هـرآنـکـس کـه بـد نـاسـپـاسوز ایــشــان دل انــجــمــن پــرهــراس
بــفــرمــودشــان تــا بـــریــدنــد ســرفــگــنــدنــد جــایـی کــه بــد رهـگــذر
وز آن پــس بــیـامـد بــه جــای نـمــازهـــمـــی گـــفـــت بـــا داور پـــاک راز
بـه یک هـفـتـه بـر پـیـش یـزدان پـاکهـمـی بــا نـیـایـش بــپــیـمــود خــاک
بــهــشــتــم در گــنــجــهــا کــرد بــازبــبــخـشـیـد بــر هـرکـه بــودش نـیـاز
همی گشـت یک هفتـه زین گونه نیزبــبـخـشـیـد آن را کـه بــایـسـت چـیـز
سیم هفته چون کارها گشت راستمی و جـام یاقوت و میخـواره خـواست
بـه یک هفته بـا ویژگان می بـه چنگبــه مــازنــدران کــرد زان پــس درنــگ
تـهـمـتـن چـنـیـن گـفـت بـا شـهـریـارکــه هـرگــونـه ای مـردم آیـد بــه کــار
مــرا ایـن هـنــرهـا ز اولــاد خــاســتکـه بـر هر سـویی راه بـنـمـود راسـت
بـــه مــازنــدران دارد اکــنــون امــیــدچــنــیـن دادمــش راســتــی را نــویـد
کـنـون خـلـعـت شـاه بــایـد نـخـسـتیـکـی عـهـد و مـهـری بــروبـر درسـت
کــه تــا زنـده بــاشــد بــه مــازنـدرانپــرسـتـش کـنـنـدش هـمـه مـهـتــران
چـو بـشـنید گـفـتـار خـسـرو پـرسـتبــه بــر زد جــهــانــدار بــیـدار دســت
سـپـرد آن زمان تـخـت شاهی بـدویوزانــجــا ســوی پــارس بــنــهـاد رویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.