ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو کـاووس در شـهـر ایـران رسـیـدز گـرد ســپــه شــد هـوا نـاپــدیـد
بـرآمد همی تـا بـه خـورشـید جـوشزن و مرد شـد پـیش او بـا خـروش
هـمــه شــهـر ایـران بــیـاراســتــنــدمی و رود و رامشگران خـواستـند
جـهان سـر بـه سر نو شد از شاه نوز ایــران بـــرآمــد یــکــی مــاه نــو
چـو بـر تـخت بـنشست پـیروز و شاددر گـنـجــهـای کــهـن بــرگــشــاد
ز هـر جــای روزی دهـان را بــخــوانـدبــه دیـوان دیـنــار دادن نــشــانــد
بـــرآمـــد خـــروش از در پـــیــلـــتـــنبــزرگـان لـشـکـر شـدنـد انـجـمـن
هـمـه شــادمــان نـزد شــاه آمــدنـدبــران نـامــور پــیـشــگــاه آمــدنـد
تـهـمـتـن بــیـامـد بــه سـر بــر کـلـاهنشسـت از بـر تـخـت نزدیک شاه
ســــزاوار او شــــهـــریـــار زمــــیـــنیـکـی خـلـعـت آراسـت بــا آفـریـن
یـکـی تــخـت پــیـروزه و مـیـش سـاریـکـی خـسـروی تـاج گـوهـر نـگـار
یکـی دسـت زربـفـت شـاهـنـشـهیابـــا یــاره و طــوق و بــا فــرهــی
صـــد از مـــاهــرویــان زریــن کـــمـــرصـد از مشـک مویان بـا زیب و فـر
صـد از اسـپ بـا زیـن و زریـن سـتـامصد اسـتـر سیه موی و زرین لگام
هــمــه بــارشــان دیـبــه خــســرویز چــیـنـی و رومـی و از پــهـلــوی
بـــبــردنــد صــد بـــدره دیــنــار نــیــزز رنـگ و ز بـوی و ز هـرگـونـه چـیز
ز یـاقـوت جـامـی پــر از مـشـک نـابز پــیـروزه دیـگـر یـکــی پــر گـلـاب
نـوشـتــه یـکـی نـامـه ای بــر حــریـرز مشـک و ز عـنبـر ز عـود و عـبـیر
سـپـرد ایـن بـه سـالـار گـیـتـی فـروزبــه نـوی هـمـه کــشــور نـیـمـروز
چـنـان کـز پــس عـهـد کـاووس شـاهنبـاشـد بـران تـخـت کـس را کـلاه
مــــگــــر نـــامـــور رســــتــــم زال راخــداونـد شــمـشـیـر و گـوپــال را
ازان پـــس بـــرو آفــریــن کــرد شــاهکه بـی تـو مبـیناد کـس پـیشـگاه
دل تـــاجـــداران بـــه تـــو گــرم بـــادروانـــت پـــر از شـــرم و آزرم بـــاد
فـرو بــرد رسـتـم بــبــوسـیـد تــخـتبـسیچ گذر کرد و بـربـسـت رخـت
خــروش تــبــیــره بـــرآمــد ز شــهــرز شـادی بـه هرکس رسـانید بـهر
بـشد رسـتـم زال و بـنشسـت شـاهجـهـان کـرد روشـن بـه آییـن و راه
بـه شـادی بـر تـخـت زرین نشـسـتهمی جـور و بـیداد را در بـبـسـت
زمـیـن را بــبــخــشـیـد بــر مـهـتــرانچــو بــاز آمـد از شــهـر مـازنـدران
بـه طـوس آن زمـان داد اسـپـهـبــدیبـدو گـفـت از ایـران بـگـردان بـدی
پـس آنـگـه سـپـاهـان بــه گـودرز دادورا کـــام و فـــرمـــان آن مـــرز داد
وزان پس به شادی و می دست بردجـهان را نمـوده بـسـی دسـتـبـرد
بــزد گـردن غـم بــه شــمـشــیـر دادنـیـامـد هـمـی بـر دل از مـرگ یـاد
زمـیـن گـشـت پـر سـبـزه و آب و نـمبــیـاراسـت گـیـتــی چــو بــاغ ارم
تــوانــگــر شــد از داد و از ایــمــنــیز بـد بـستـه شد دست اهریمنی
بـه گیتـی خـبـر شد که کاووس شاهز مـازنـدران بـسـتـد آن تـاج و گـاه
بـمـاندند یکـسـر همـه زین شـگـفـتکه کاووس شاه این بزرگی گرفت
هــمــه پــاک بــا هــدیـه و بــا نــثــارکـشـیـدنـد صـف بــر در شــهـریـار
جـهان چـون بـهشـتـی شد آراسـتـهپــر از داد و آگـنـده از خــواســتــه
ســـر آمـــد کـــنــون رزم مـــازنــدرانبــه پــیـش آورم جـنـگ هـامـاورانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.