ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پــس چــنـیـن کـرد کـاووس رایکـه در پـادشـاهـی بــجـنـبــد ز جـای
از ایـران بــشـد تـا بـه تـوران و چـیـنگـذر کـرد ازان پـس بـه مـکـران زمـین
ز مــکــران شـــد آراســـتـــه تـــا زرهمــیــانــهــا نــدیــد ایــچ رنــج از گــره
پــذیـرفـت هـر مـهـتــری بــاژ و سـاونــکــرد آزمــون گــاو بـــا شــیــر تـــاو
چـنـین هـم گـرازان بـه بـربـر شـدنـدجـهانجـوی بـا تـخـت و افسـر شـدند
شـه بــربـرسـتـان بـیـاراسـت جـنـگزمـانـه دگـرگـونـه تــر شــد بــه رنـگ
سـپــاهـی بــیـامـد ز بــربــر بــه رزمکـه بــرخـاسـت از لـشـکـر شـاه بـزم
هوا گفتی از نیزه چون بـیشه گشتخـور از گرد اسـپـان پـراندیشه گشت
ز گــرد ســپــه پــیـل شــد نــاپــدیـدکـس از خـاک دسـت و عـنـان را ندید
بـه زخـم انـدر آمـد هـمـی فـوج فـوجبــران سـان کـه بــرخـیـزد از آب مـوج
چـو گـودرز گـیـتــی بــران گـونـه دیـدعــمــود گــران از مـیـان بــرکــشــیـد
بـــزد اســـپ بـــا نـــامـــداران هــزارابـــا نــیــزه و تـــیــر جـــوشــن گــذار
بــرآویـخــت و بــدریـد قــلـب ســپــاهدمـان از پـس انـدر همـی رفـت شـاه
تـو گـفـتـی ز بــربــر سـواری نـمـانـدبــه گــرد انـدرون نـیـزه داری نـمــانـد
بـه شهر اندرون هرکه بـد سـالخـوردچــو بــرگــشــتــه دیـدنـد بــاد نـبــرد
هـمـه پــیـش کــاووس شــاه آمـدنـدجــگــرخــســتــه و پــرگــنـاه آمــدنـد
کـه مـا شــاه را چــاکـر و بــنـده ایـمهــمــه بــاژ را گــردن افــگــنــده ایـم
بــه جــای درم زر و گــوهــر دهــیــمسـپـاسـی ز گـنـجـور بـر سـر نـهـیـم
بـبـخـشـود کـاووس و بـنـواخـتـشـانیـکـی راه و آیـیـن نـو ســاخــتــشـان
وزان جــایـگـه بــانـگ ســنـج و درایبــــرآمـــد ابــــا نـــالــــه کــــره نـــای
چــو آمــد بــر شــهــر مــکــران گــذرســوی کــوه قــاف آمــد و بـــاخــتـــر
چــو آگـاهـی آمـد بــریـشــان ز شـاهنــیــایــش کــنــان بــرگــرفــتــنــد راه
پــذیـره شــدنـدش هـمــه مـهـتــرانبـــه ســـر بـــرنــهــادنــد بـــاژ گــران
چــو فــرمـان گـزیـدنـد بــگــرفــت راهبـــی آزار رفــتـــنــد شــاه و ســپـــاه
سـپـه ره سـوی زابـلسـتـان کـشـیدبــه مـهـمـانـی پـور دسـتـان کـشـیـد
بــبــد شــاه یــک مــاه در نــیــمــروزگهی رود و می خواست گه باز و یوز
بــریــن بــرنــیــامــد بــســی روزگــارکـه بـر گوشـه گـلسـتـان رسـت خـار
کـــس از آزمــایــش نــیــابـــد جـــوازنـشـیـب آیـدش چـون شـود بــر فـراز
چـو شـد کـار گـیـتـی بـران راسـتـیپـــدیــد آمــد از تـــازیــان کــاســتــی
یـکــی بــا گـهـر مـرد بــا گـنـج و نـامدرفشـی بـرافـراخـت از مصـر و شـام
ز کــاووس کــی روی بـــرتــافــتــنــددر کــهــتــری خــوار بــگــذاشــتــنــد
چــو آمـد بــه شــاه جــهـان آگــهـیکـه انـبــاز دارد بــه شــاهـنـشــهـی
بــزد کــوس و بــرداشــت از نـیـمـروزســپــه شـاد دل شـاه گـیـتــی فـروز
هـمـه بــر سـپــرهـا نـبــشـتـنـد نـامبــجــوشـیـد شــمـشـیـرهـا در نـیـام
سـپـه را ز هـامـون بـه دریـا کـشـیـدبــدان سـو کـجـا دشـمـن آمـد پـدیـد
بـی اندازه کشتـی و زورق بـساخـتبـرآشـفـت و بـر آب لشـکـر نشـاخـت
هـمـانـا کـه فــرســنـگ بــودی هـزاراگـــر پـــای بـــا راه کـــردی شـــمــار
هـمـی رانـد تـا در مـیان سـه شـهـرز گـیـتـی بــریـن گـونـه جـویـنـد بـهـر
به دست چپش مصر و بـربـر بـراستزره در میانه بـر آن سـو که خـواسـت
بــه پــیـش انـدرون شـهـر هـامـاورانبـه هـر کـشـوری در سـپـاهـی گـران
خـبـر شد بـدیشـان که کاووس شـاهبـــــرآمــــد ز آب زره بـــــا ســــپــــاه
هــم آواز گــشــتــنــد یــک بـــا دگــرســپــه را ســوی بـــربـــر آمــد گــذر
یـکـی گـشـت چــنـدان یـل تــیـغ زنبـه بــربــرسـتـان در شـدنـد انـجـمـن
سـپــاهـی کـه دریـا و صـحــرا و کـوهشـد از نـعـل اسـپـان ایشـان سـتـوه
نــبـــد شــیــر درنــده را خــوابـــگــاهنـه گــور ژیـان یـافــت بــر دشــت راه
پـلـنـگ از بـر سـنـگ و مـاهـی در آبهــم انــدر هـوا ابــر و پــران عــقــاب
هـمـی راه جـسـتـنـد و کـی بـود راهدد و دام را بــــر چــــنـــان رزمـــگـــاه
چو کاووس لشکر به خشکی کشیدکـس انـدر جـهان کـوه و صـحـرا نـدید
جهان گفتـی از تـیغ وز جوشن استسـتـاره ز نوک سـنـان روشـن اسـت
ز بـــس خــود زریــن و زریــن ســپــربــه گــردن بــرآورده رخــشــان تــبــر
تـو گـفـتـی زمـین شـد سـپـهـر روانهــمــی بــارد از تــیـغ هــنــدی روان
ز مغـفر هوا گشـت چـون سـندروسزمین سـر بـه سر تـیره چـون آبـنوس
بــــــدریـــــد کــــــوه از دم گــــــاودمزمـیـن آمـد از سـم اسـپـان بــه خـم
ز بــانـگ تــبــیـره بــه بــربــرســتــانتـو گفتـی زمین گشـت لشکرسـتـان
بــرآمـد ز ایـران سـپـه بــوق و کـوسبـرون رفـت گـرگین و فـرهاد و طـوس
وزان ســـوی گــودرز کــشـــواد بـــودچـو گـیو و چـو شـیدوش و میلاد بـود
فــگــنـدنـد بــر یـال اســپــان عــنـانبـــه زهــر آب دادنــد نــوک ســـنـــان
چــو بــر کــوهـه زیـن نـهـادنــد ســرخــروش آمــد و چـــاک چــاک تـــبـــر
تـو گـفـتـی همـی سـنگ آهن کـنندوگــر آســمــان بــر زمــیـن بــرزنــنــد
بــجــنـبــیـد کــاووس در قــلــب گــاهســپــاه انـدرآمـد بــه پــیـش سـپــاه
جـهان گـشـت تـاری سـراسـر ز گـردبـــبـــاریــد شـــنــگـــرف بـــر لــاژورد
تــو گـفــتــی هـوا ژالـه بــارد هـمـیبـه سـنـگ انـدرون لـالـه کـارد همـی
ز چــشـم ســنـان آتــش آمـد بــرونزمـیـن شــد بــه کـردار دریـای خــون
سـه لـشـکـر چـنـان شـد ز ایرانـیـانکـه سـر بــاز نـشـنـاخـتــنـد از مـیـان
نـخــســتــیـن ســپــهـدار هـامـاورانبــیـفــگـنـد شــمـشــیـر و گـرز گـران
غمی گشت وز شاه زنهار خـواسـتبــدانـســت کــان روزگــار بــلــاســت
بــه پــیـمـان کـه از شـهـر هـامـاورانســپــهـبــد دهـد ســاو و بــاژ گــران
ز اسـپ و سـلـیـح و ز تـخـت و کـلـاهفـرســتــد بــه نـزدیـک کـاووس شـاه
چــو ایـن داده بــاشــد بــرو بــگــذردســپــاهــش بـــروبــوم او نــســپــرد
ز گـویـنـده بــشــنـیـد کــاووس کــیبــریـن گـفـتـهـا پــاسـخ افـگـنـد پــی
کـه یـکــســر هـمـه در پــنـاه مـنـیـدپـــرســتـــنــده تـــاج و گــاه مــنــیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.