ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـس بـه کـاووس گـویـنـده گـفـتکــه او دخــتـــری دارد انــدر نــهــفــت
کــه از ســرو بــالــاش زیـبــاتــرســتز مشک سـیه بـر سـرش افسـرسـت
بـه بــالـا بــلـنـد و بـه گـیـسـو کـمـنـدزبـانـش چـو خـنـجـر لـبـانش چـو قـنـد
بــهـشــتــیـســت آراســتــه پــرنـگـارچـو خـورشـیـد تـابــان بــه خـرم بـهـار
نشـاید که بـاشد بـه جـز جـفت شـاهچــه نـیـکـو بــود شــاه را جــفـت مـاه
بـــجــنــبــیــد کــاووس را دل ز جــایچـنـیـن داد پــاسـخ کـه ایـنـسـت رای
گــزیــن کـــرد شـــاه از مــیــان گــروهیــکـــی مـــرد بـــیــدار دانـــش پـــژوه
گــرانـمــایـه و گــرد و مـغــزش گــرانبـــفــرمــود تــا شــد بـــه هــامــاوران
چـنـین گـفـت رایش بـه مـن تـازه کـنبـیـارای مـغـزش بــه شـیـریـن سـخـن
بــگـویـش کــه پــیـونـد مـا در جــهـانبـــجـــویــنـــد کـــار آزمـــوده مـــهـــان
کـه خـورشـید روشـن ز تـاج مـنسـتزمـیـن پــایـه تــخــت عــاج مــنـســت
هـرانـکــس کـه در ســایـه مـن پــنـاهنـــیـــابـــد ازو کـــم شـــود پـــایــگـــاه
کـنـون بــا تــو پــیـونـد جــویـم هـمـیرخ آشـــتـــی را بـــشـــویــم هــمــی
پــس پــرده تــو یــکــی دخــتــرســتشــنـیـدم کــه گــاه مـرا درخــورســت
کـه پـاکـیزه تـخـم سـت و پـاکـیزه تـنسـتـوده بـه هـر شـهـر و هـر انـجـمـن
چــو دامــاد یــابـــی چــو پــور قــبـــادچــنـان دان کـه خـورشـیـد داد تــو داد
بـــشـــد مـــرد بـــیــدار روشـــن روانبـــه نـــزدیــک ســـالـــار هـــامـــاوران
زبـــان کـــرد گــویــا و دل کـــرد گـــرمبــیـاراســت لــب را بــه گــفــتــار نـرم
ز کـــاووس دادش فــــروان ســــلـــامازان پــس بــگـفــت آنـچ بــود از پــیـام
چــو بــشــنــیـد ازو شــاه هـامــاوراندلش گشـت پـر درد و سـر شـد گـران
همی گفـت هرچـند کاو پـادشـاسـتجــهـانـدار و پــیـروز و فـرمـان رواسـت
مـرا در جـهـان این یـکـی دخـتـرسـتکـه از جـان شـیـرین گـرامـی تـرسـت
فـرسـتــاده را گـر کـنـم سـرد و خــوارنـــــدارم پـــــی و مـــــایـــــه کـــــارزار
هـمـان بـه کـه این درد را نـیز چـشـمبــپـوشـم و بـر دل بــخـوابـیـم خـشـم
چـنین گـفـت بـا مـرد شـیرین سـخـنکـه سـر نـیـســت ایـن آرزو را نـه بــن
همـی خـواهد از مـن گـرامی دو چـیزکــه آن را ســه دیـگــر نــدانــیـم نــیـز
مـرا پــشـت گـرمـی بــد از خـواسـتـهبــــه فـــرزنـــد بــــودم دل آراســـتـــه
بـه من زین سپـس جـان نماند همیوگــر شــاه ایــران ســتــانــد هــمــی
سـپــارم کـنـون هـرچ خـواهـد بــدوینــتـــابـــم ســر از رای و فــرمــان اوی
غمی گشت و سودابه را پیش خواندز کــاووس بـــا او ســخــنــهــا بــرانــد
بـــدو گــفــت کــز مــهــتــر ســرفــرازکـه هسـت از مـهی و بـهی بـی نـیاز
فـرسـتــاده ای چـرپ گـوی آمـدسـتیکی نامه چـون زند و استـا بـه دست
همی خـواهد از من کـه بـی کـام منبـــــبـــــرد دل و خـــــواب و آرام مــــن
چه گویی تـو اکنون هوای تـو چیستبــدیـن کـار بــیـدار رای تــو چــیـســت
بـدو گفت سـودابـه زین چـاره نیسـتازو بــهـتــر امـروز غـمـخـواره نـیـسـت
کـســی کــاو بــود شــهـریـار جــهـانبــروبــوم خــواهــد هـمــی از مــهــان
ز پــــیـــونــــد بــــا او چــــرایـــی دژمکـسـی نـشـمـرد شـادمـانی بـه غـم
بـــدانـــســـت ســـالـــار هــامـــاورانکــه ســـودابـــه را آن نــیــامــد گــران
فــرســتــاده شــاه را پــیـش خــوانـدوزان نــامــدارانــش بـــرتـــر نــشــانــد
بــبـسـتـنـد بـنـدی بــر آیـیـن خـویـشبران سان که بود آن زمان دین خویش
بــه یـک هـفــتــه ســالــار هـامـاورانهـمـی سـاخــت آن کـار بــا مـهـتــران
بــیـاورد پــس خــسـرو خــســتــه دلپــرسـتــنـده سـیـصـد عـمـاری چـهـل
هـزار اسـتــر و اســپ و اشـتــر هـزارز دیـــبــــا و دیـــنــــار کــــردنـــد بــــار
عـــمـــاری بـــه مـــاه نــو آراســـتـــهپـس پـشت و پـیش اندرون خـواسـتـه
یکـی لشـکـر آراسـتـه چـون بـهشـتتـو گفـتـی کـه روی زمین لاله کـشـت
چــو آمــد بــه نـزدیـک کــاووس شــاهدل آرام بــــا زیـــب و بـــا فـــر و جـــاه
دو یـاقــوت خــنــدان دو نــرگــس دژمسـتــون دو ابــرو چـو سـیـمـیـن قـلـم
نـگـه کــرد کــاووس و خــیـره بــمـانـدبــه سـودابــه بــر نـام یـزدان بــخـوانـد
یـکـی انـجــمـن سـاخـت از بــخـردانز بـــیـــداردل پـــیـــر ســـر مـــوبـــدان
سـزا دیـد سـودابـه را جـفـت خـویشبـبـسـتـنـد عـهـدی بـر آیـیـن و کـیـشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.