ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
غـــمـــی بـــد دل شـــاه هــامـــاورانز هـرگــونـه ای چــاره جــســت انــدران
چـو یک هفتـه بـگذشت هشتـم پـگاهفــرســتـــاده آمــد بـــه نــزدیــک شــاه
کـه گـر شـاه بـیند کـه مهمان خـویشبــیــایــد خــرامــان بــه ایــوان خــویــش
شــود شــهــر هــامــاوران ارجــمــنــدچــو بــیـنـنــد رخــشــنـده گــاه بــلــنـد
بـدین گـونه بـا او همی چـاره جـسـتنــهــان بـــنــد او بـــود رایــش درســـت
مـگـر شـهـر و دخــتــر بــمـانـد بــدوینـبــاشــدش بــر ســر یـکـی بــاژجــوی
بــــدانـــســـت ســـودابــــه رای پـــدرکــه بـــا ســور پــرخــاش دارد بــه ســر
به کاووس کی گفت کاین رای نیستتــرا خـود بــه هـامـاوران جـای نـیـسـت
تــرا بــی بــهــانــه بــه چــنــگ آورنــدنــبـــایــد کــه بـــا ســور جــنــگ آورنــد
ز بـهر منسـت این همه گـفـت وگـویتــــرا زیـــن شـــدن انـــده آیـــد بــــروی
ز ســـودابـــه گــفـــتـــار بـــاور نــکــردنـیـامــدش زیـشــان کــســی را بــمـرد
بـــشـــد بـــا دلـــیــران و کـــنـــدآورانبـــمـــهـــمـــانـــی شـــاه هـــامـــاوران
یـکـی شـهـر بــد شـاه را شـاهـه نـامهــمــه از در جـــشــن و ســور و خــرام
بـدان شهر بـودش سـرای و نشسـتهـمـه شـهـر سـرتـاسـر آذیـن بـبـسـت
چــو در شـاهـه شـد شـاه گـردن فـرازهـمـه شــهـر بــردنـد پــیـشــش نـمــاز
هـمــه گــوهـر و زعــفــران ریـخــتــنـدبــه دیـنــار و عــنــبــر بــرآمــیــخــتــنــد
بـــه شــهــر انــدر آوای رود و ســـرودبــه هـم بــرکـشـیـدنـد چـون تـار و پــود
چــو دیــدش ســپـــهــدار هــامــاورانپــیــاده شــدش پــیــش بــا مــهــتــران
ز ایـــوان ســــالــــار تــــا پــــیـــش درهــــمــــه در و یـــاقــــوت بــــاریـــد و زر
بــه زریـن طــبــقــهــا فــروریــخــتــنــدبـه سـر مشـک و عـنبـر همی بـیخـتـند
بــه کــاخ انــدرون تــخــت زریـن نـهـادنـشـســت از بــر تــخــت کـاووس شـاد
همی بـود یک هفته بـا می بـه دستخـوش و خـرم آمـدش جــای نـشـسـت
شـب و روز بــر پــیـش چـون کـهـتـرانمــیـان بــســتــه بــد شــاه هــامــاوران
بــبــسـتـه هـمـه لـشـکـرش را مـیـانپـــرســتــنــده بـــر پـــیــش ایــرانــیــان
بـدین گـونـه تـا یـکـسـر ایـمـن شـدنـدز چـــون و چـــرا و نـــهــیــب و گـــزنـــد
هــمــه گــفــتــه بـــودنــد و آراســتــهســگــالــیــده از جـــای بـــرخــاســتـــه
ز بــربــر بــریــن گــونــه آگــه شــدنــدسـگـالـش چــنـیـن بــود هـمـره شـدنـد
شـبــی بــانـگ بــوق آمـد و تــاخـتــنکـــســـی را نـــبــــد آرزو ســـاخـــتـــن
ز بــربــرسـتــان چـون بــیـامـد سـپــاهبــه هـامـاوران شــاددل گــشــت شــاه
گـــرفــــتــــنـــد نـــاگـــاه کــــاووس راچـو گـودرز و چـون گیو و چـون طـوس را
چــو گــویـد دریـن مـردم پــیـش بــیـنچـــه دانــی تـــو ای کـــاردان انـــدریــن
چـو پـیـوسـتـه خـون نـبـاشـد کـسـینــبـــایــد بـــرو بــودن ایــمــن بـــســی
بــود نـیـز پـیـوسـتـه خـونـی کـه مـهـربــــبـــرد ز تـــو تـــا بـــگـــرددت چـــهـــر
چـو مـهر کـسـی را بـخـواهی سـتـودبــــبــــایـــد بــــســــود و زیـــان آزمـــود
پــسـر گـر بــه جـاه از تـو بــرتــر شـودهـم از رشــک مــهــر تــو لــاغــر شــود
چــنـیـن اســت گــیـهـان نــاپــاک رایبــه هـر بــاد خــیـره بــجــنــبــد ز جــای
چـو کـاووس بـر خـیرگی بـسـتـه شـدبــه هــامــاوران رای پــیــوســتــه شــد
یـکـی کـوه بــودش سـر انـدر سـحـاببــــــــرآورده ایـــــــزد از قـــــــعـــــــر آب
یـــکـــی دژ بـــرآورده از کـــوهـــســـارتـو گـفـتـی سـپــهـرسـتــش انـدر کـنـار
بــــدان دژ فــــرســــتــــاد کـــاووس راهـمــان گــیـو و گــودرز و هـم طــوس را
هـمــان مــهــتــران دگــر را بــه بــنــدابــــا شــــاه کـــاووس در دژ فـــگـــنـــد
ز گــردان نــگــهــبـــان دژ شـــد هــزارهـــمـــه نـــامـــداران خـــنـــجــــرگـــذار
ســـــراپــــــرده او بــــــه تــــــاراج دادبـــه پـــرمـــایـــگـــان بــــدره و تـــاج داد
بــرفـتــنـد پــوشـیـده رویـان دو خــیـلعــمــاری یـکــی درمــیــانــش جــلــیـل
کــه ســـودابـــه را بـــاز جـــای آورنــدســـــراپـــــرده را زیــــر پـــــای آورنـــــد
چــو سـودابــه پــوشـیـدگـان را بــدیـدز بــــر جـــامـــه خـــســـروی بـــردریـــد
بـه مـشـکـین کـمند اندرآویخـت چـنگبــه فــنـدق گــلــان را بــخــون داد رنـگ
بـدیشـان چـنـین گـفـت کـاین کـارکـردســــتــــوده نــــدارنــــد مــــردان مــــرد
چــرا روز جــنــگــش نــکــردنــد بـــنــدکه جـامه اش زره بـود و تـختـش سمند
سـپـهـدار چـون گـیو و گـودرز و طـوسبـــــدریــــد دلـــــتـــــان ز آوای کـــــوس
هـمـی تـخـت زریـن کـمـینـگـه کـنـیـدز پــیـوســتــگـی دســت کـوتــه کــنـیـد
فــرســتــادگــان را ســگــان کــرد نـامهـمـی ریـخــت خـونـابــه بــر گـل مـدام
جــدایـی نـخــواهـم ز کـاووس گـفــتوگــر چــه لــحــد بــاشــد او را نـهـفــت
چــو کــاووس را بــنـد بــایـد کــشــیـدمــرا بــی گــنــه ســر بـــبـــایــد بــریــد
بـــگــفـــتـــنــد گــفــتـــار او بـــا پـــدرپـر از کین شـدش سـر پـر از خـون جـگر
بـه حـصـنـش فـرسـتـاد نـزدیک شـویجگر خسته از غم به خون شسته روی
نـشـسـتـن بـه یک خـانـه بـا شـهـریارپــرسـتــنـده او بــود و هـم غـمـگـســار
چـو بـسـتـه شد آن شاه دیهیم جـویســپــاهــش بــه ایــران نــهــادنــد روی
پــراگــنــده شــد در جــهــان آگــهــیکــه گــم شــد ز پــالـیـز ســرو ســهـی
چــو بــر تــخــت زریـن نــدیـدنـد شــاهبــجــســتــن گـرفـتــنـد هـر کـس کـلـاه
ز تــــرکـــان و از دشـــت نـــیـــزه ورانز هــر ســو بــیـامــد ســپــاهـی گــران
گـران لـشـکـری سـاخــت افـراسـیـاببـــرآمــد ســر از خـــورد و آرام و خــواب
از ایــران بــرآمــد ز هــر ســو خــروششـد آرام گـیـتــی پــر از جـنـگ وجـوش
بـــرآشــفــت افــراســـیــاب آن زمــانبـــرآویــخـــت بـــا لـــشـــکـــر تـــازیــان
بـه جـنگ اندرون بـود لشـکـر سـه ماهبــــدادنـــد ســـرهـــا ز بـــهـــر کـــلـــاه
چـنـیـن اسـت رسـم سـرای سـپــنـجگــهـی نـاز و نـوش و گــهـی درد و رنـج
ســرانــجــام نــیــک و بــدش بــگــذردشـکـارسـت مـرگـش هـمـی بــشـکـرد
شــکــســت آمـد از تــرک بــر تــازیـانز بــــهـــر فـــزونـــی ســــرآمـــد زیـــان
ســپــاه انــدر ایــران پــراگــنــده شــدزن و مــرد و کــودک هـمـه بــنـده شــد
هــمــه در گــرفــتــنــد ز ایــران پــنــاهبــه ایـرانـیـان گــشــت گـیـتــی ســیـاه
دو بــهـره سـوی زاولـســتــان شـدنـدبــه خـواهـش بــر پــور دسـتـان شـدنـد
کـه مـا را ز بــدهـا تــو بــاشــی پــنـاهچــو گـم شـد ســر تــاج کـاووس شــاه
دریــغ ســت ایــران کــه ویــران شــودکــنــام پـــلــنــگــان و شـــیــران شـــود
هـمـه جــای جــنـگـی سـواران بــدینــشــســتــنــگــه شــهــریــاران بـــدی
کنون جـای سخـتـی و رنج و بـلاسـتنـشـسـتــنـگـه تــیـزچــنـگ اژدهـاسـت
کـسـی کـز پـلنگان بـخـوردسـت شـیربـــدیــن رنــج مــا را بـــود دســتــگــیــر
کــنــون چــاره ای بـــایــد انــداخــتــندل خـــویــش ازیــن رنــج پـــرداخـــتـــن
بــبـــاریــد رســتــم ز چــشــم آب زرددلـش گـشـت پــرخـون و جـان پـر ز درد
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه مـن بـا سـپـاهمـیـان بـسـتـه ام جـنـگ را کـیـنـه خـواه
چــو یــابــم ز کــاووس شــاه آگــهــیکــنــم شــهــر ایــران ز تــرکــان تــهــی
پــس آگــاهـی آمــد ز کــاووس شــاهز بـــنــد کــمــیــن گــاه و کــار ســپـــاه
ســپــه را یـکـایـک ز کـابــل بــخــوانـدمـیان بـسـتـه بـر جـنگ و لـشـکـر بـراندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.