ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یــکــی مــرد بــیــدار جــویـنــده راهفــرســتــاد نــزدیــک کــاووس شــاه
بـــه نــزدیــک ســـالــار هــامــاورانبـــشـــد نـــامـــداری ز کـــنـــدآوران
یکـی نـامـه بـنـوشـت بـا گـیـر و دارپــر از گـرز و شــمـشـیـر و پــرکـارزار
که بـر شـاه ایران کـمین سـاخـتـیبــپــیـوســتــن انـدر بــد انـداخــتــی
نه مردی بـود چاره جستن به جنگنـرفــتــن بــه رســم دلــاور پــلــنـگ
کـه در جـنگ هرگـز نـسـازد کـمـیناگـر چــنـد بــاشـد دلـش پــر ز کـیـن
اگـــر شـــاه کـــاووس یــابـــد رهــاتــو رســتــی ز چــنــگ و دم اژدهــا
وگـــرنـــه بـــیــارای جـــنـــگ مـــرابــه گــردن بــپــیـمــای هــنــگ مــرا
فــرســتــاده شــد نــزد هـامــاورانبـــدادش پـــیــام یــکــایــک ســـران
چـو پـیغـام بـشـنید و نامـه بـخـواندز کـردار خـود در شـگـفـتـی بــمـانـد
چـو بـرخـواند نامه سرش خیره شدجهان پیش چشمش همه تیره شد
چـنین داد پـاسـخ کـه کـاووس کیبــه هـامـون دگـر نـسـپــرد نـیـز پـی
تـو هـرگـه کـه آیی بـه بـربـرسـتـاننــبــیـنـی مــگــر تــیـغ و گــرز گــران
همـین بـنـد و زندانـت آراسـتـسـتاگـر رایـت ایـن آرزو خــواســتــســت
بــیـایـم بــجـنـگ تـو مـن بــا سـپـاهبــریــن گــونــه ســازیــم آیـیـن و راه
چـو بــشـنـیـد پــاسـخ گـو پـیـلـتـندلـیـران لــشــکــر شــدنـد انـجــمـن
سـوی راه دریـا بــیـامـد بــه جــنـگکـه بـر خـشـک بـر بـود ره بــا درنـگ
بـه کشتـی و زورق سـپـاهی گرانبـــشــد تـــا ســـر مــرز هــامــاوران
بــه تــاراج و کـشـتـن نـهـادنـد رویز خون روی کشور شده جـوی جوی
خــبــر شـد بــه شـاه هـمـاور ازیـنکه رسـتـم نهادسـت بـر رخـش زین
بـبـایسـت تـا گاهش آمد بـه جـنگنـــبـــد روزگـــار ســـکـــون و درنـــگ
چو بیرون شد از شهر خود با سپاهبــه روز درخـشـان شـب آمـد سـیـاه
چـپ و راسـت لـشـکـر بـیاراسـتـندبـه جـنگ انـدرون نـامـور خـواسـتـنـد
گـو پــیـلـتــن گـفـت جـنـگـی مـنـمبآوردگــــه بــــر درنـــگــــی مــــنـــم
بــــرآورد گـــرز گـــران را بــــه دوشبـرانگـیخـت رخـش و بـرآمـد خـروش
چــو دیـدنـد لـشـکـر بــر و یـال اویبـه چـنـگ انـدرون گـرز و گـوپـال اوی
تـو گفـتـی کـه دلشـان بـرآمد ز تـنز هـولـش پــراگـنـده شــد انـجــمـن
هـمـان شـاه بـا نـامـور سـرکـشـانز رسـتـم چـو دیـدنـد یک یک نـشـان
گــریــزان بــیــامــد بــه هــامــاورانز پــیـش تـهـمـتـن سـپــاهـی گـران
چــو بــنـشـسـت سـالـار بــا رایـزندو مـرد جـوان خـواسـت از انـجــمـن
بــدان تــا فـرسـتـد هـم انـدر زمـانبـه مـصـر و بـه بــربـر چـو بــاد دمـان
یکـی نامه هر یک بـه چـنگ اندروننــوشــتـــه بـــه درد دل از آب خــون
کزین پـادشـاهی بـدان نیسـت دوربـهم بـود نیک و بـد و جـنـگ و سـور
گـرایـدونـک بــاشـیـد بـا مـن یـکـیز رسـتـم نتـرسـم بـه جـنگ اندکـی
وگــرنـه بــدان پــادشــاهـی رســددرازسـت بـر هـر سـویـی دسـت بـد
چـو نـامـه بـه نزدیک ایشـان رسـیدکه رستم بـدین دشت لشکر کشید
هـمـه دل پـر از بـیـم بــرخـاسـتـنـدســپــاهـی ز کـشـور بــیـاراسـتــنـد
نــهــادنــد ســر ســوی هـامــاورانزمـین کـوه گـشـت از کـران تـا کـران
سـپـه کـوه تـا کـوه صـف بـرکـشـیدپــی مــور شــد بــر زمــیـن نـاپــدیـد
چـو رسـتـم چـنان دید نزدیک شـاهنـهـانـی بــرافــگــنـد مــردی بــه راه
کـه شـاه سـه کـشـور بـرآراسـتـندبـر ایـن گـونـه از جـای بـرخـاسـتـنـد
اگـر جـنـگ را مـن بــجـنـبـم ز جـاینـدانـنـد سـر را بــدیـن کـیـن ز پــای
نـبـایـد کـزیـن کـین بـه تـو بـد رسـدکــه کـــار بـــد از مــردم بـــد رســـد
مـرا تــخــت بــربــر نـیـایـد بــه کــاراگــر بـــد رســد بــر تــن شــهــریــار
فـرســتــاده بــشــنـیـد و آمـد دوانبـه نـزدیک کـاووس کـی شـد نـهـان
پــیـام تــهـمــتــن هـمــه بــاز رانــدچـو بـشـنـیـد کـاووس خـیره بـمـانـد
چـنین داد پـاسـخ کـه مندیش ازیننه گـسـتـرده از بـهر مـن شـد زمـین
چـنـیـن بـود تـا بـود گـردان سـپـهـرکـه بـا نوش زهرسـت بـا جـنگ مـهر
و دیـگــر کــه دارنـده یـار مــنـســتبــزرگـی و مـهـرش حـصـار مـنـسـت
تـو رخـش درخـشـنـده را ده عـنـانبــیـارای گـوشـش بــه نـوک سـنـان
ازیـشــان یـکـی زنـده انـدر جــهـانمــمــان آشـــکــارا نــه انــدر نــهــان
فــرســتــاده پــاســخ بـــیــاورد زودبـــر رســتـــم زال زر شــد چـــو دود
تـهـمـتـن چـو بـشـنـید گـفـتـار اویبـسـیـچـید و زی جـنـگ بـنـهـاد رویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.