ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگــر روز لــشـــکــر بـــیــاراســـتـــنــددرفـش از دو رویـه بــپــیـراسـتـنـد
بــه هــامــاوران بــود صــد ژنــده پــیـلیکی لشکری ساخـتـه بـر دو میل
از آوای گـــردان بــــتــــوفــــیـــد کــــوهزمـین آمـد از نعـل اسـپـان سـتـوه
تـو گفتی جهان سر بـه سر آهن ستوگـر کـوه الـبـرز در جـوشـن سـت
پـس پـشـت پـیـلـان درفـشـان درفـشبـگرد اندرون سـرخ و زرد و بـنفش
بــــدریـــد چـــنـــگ و دل شـــیـــر نـــرعــقــاب دلــاور بـــیــفــگــنــد پـــر
هــمــی ابـــر بـــگــداخـــت انــدر هــوابـــرابــر کــه دیــد ایــســتــادن روا
سـپـهبـد چـو لشـکر بـه هامون کشیدسپاه سه شاه و سه کشور بدید
چــنـیـن گـفــت بــا لـشــکـر ســرفــرازکــه از نـیـزه مـژگــان مـداریـد بــاز
بــش و یـال بــیـنـیـد و اســپ و عـنـاندو دیـده نـهـاده بــه نـوک ســنـان
اگــر صـــدهــزارنــد و مــا صـــدســـوارفــزونـی لـشــکـر نـیـایـد بــه کــار
بــرآمـد درخــشــیـدن تــیـر و خــشــتتـو گفتی هوا بـر زمین لاله کشت
ز خون دشت گفتی میستان شدستز نیزه هوا چون نیستـان شدست
بـــریــده ز هـــر ســـو ســـر تـــرک دارپـراگنده خـفتـان همه دشت و غار
تــهـمــتــن مـران رخــش را تــیـز کــردز خــون فــرومــایـه پــرهــیـز کــرد
هـمـی تــاخــت انـدر پــی شـاه شـامبــیـنـداخـت از بــاد خـمـیـده خـام
مــیــانــش بـــه حـــلــقــه درآورد گــردتـو گفتـی خـم اندر میانش فسرد
ز زیـن بــرگــرفــتــش بــه کــردار گـویچو چوگان بـه زخم اندر آمد بـدوی
بـیـفـگـنـد و فـرهـاد دسـتـش بـبـسـتگـرفـتــار شـد نـامـبــردار شـسـت
ز خـون خــاک دریـا شـد و دشـت کـوهز بـس کشـتـه افـگنده از هر گروه
شــه بـــربـــرســتــان بـــچــنــگ گــرازگـرفـتــار شـد بــا چـهـل رزم سـاز
ز کـشـتــه زمـیـن گـشـت مـانـنـد کـوههمان شـاه هاماوران شـد سـتـوه
بــه پــیـمـان کـه کـاووس را بــا سـرانبــــر رســـتـــم آرد ز هـــامـــاوران
ســـراپـــرده و گـــنــج و تـــاج و گــهــرپـرسـتـنـده و تـخـت و زریـن کـمـر
بــریـن بــر نـهـادنــد و بــرخــاســتــنــدسـه کشـور سـراسـر بـیاراسـتـند
چـــــو از دژ رهــــا کــــرد کـــــاووس راهمان گیو و گـودرز و هم طـوس را
سـلیح سـه کشور سـه گنج سه شاهسـراپــرده و لـشـکـر و تــاج و گـاه
سـپـهـبـد جـزیـن خـواسـتـه هـرچ دیـدبــگـنـج ســپــهـدار ایـران کـشـیـد
بــیــاراســت کــاووس خــورشــیـد فــربــدیـبــای رومـی یـکــی مــهـد زر
ز پـــیــروزه پـــیــکـــر ز یـــاقـــوت گـــاهگـهـر بــافـتــه بــر جــلـیـل سـیـاه
یـــکـــی اســـپ رهـــوار زیـــرانـــدرشلــگــامـی بــه زر آژده بــر ســرش
هــمــه چـــوب بـــالــاش از عـــود تـــربــرو بــافــتــه چــنــدگــونـه گــهـر
بــســودابــه فــرمــود کــانـدر نـشــیـننشست و بـه خـورشید کرد آفرین
بــه لـشــکـرگـه آورد لـشــکـر ز شـهـرز گـیتـی بـرین گـونـه جـوینـد بـهـر
سـپـاهـش فـزون شـد ز سـیـصـدهـزارزره دار و بــرگــســتــوانــور ســوار
بـــرو انــجــمــن شــد ز بـــربــر ســوارز مــصــر و ز هـامــاوران صــدهـزار
بــیــامــد گــران لــشــکــری بـــربـــریســواران جـــنــگ آور لــشــکــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.