ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـرسـتـاده شـد نـزد قـیـصـر ز شـاهســـــواری کــــه انــــدر نــــوردیــــد راه
بــــفــــرمـــود کـــز نـــامـــداران رومکــســی کــاو بــنـازد بــران مـرز و بــوم
جـهـان دیـده بــایـد عـنـان دار کـسســنــان و ســپــر بـــایــدش یــار بــس
چـنـیـن لـشـکـری بــایـد از مـرز رومکـــه آیــنـــد بـــا مـــن بـــه آبـــاد بـــوم
پـــس آگــاهــی آمــد ز هــامــاورانبـــــدشــــت ســـــواران نــــیــــزه وران
که رستم به مصر و به بـربر چه کردبـــران شـــهـــریـــاران بـــه روز نـــبـــرد
دلـیـری بــجــســتــنـد گـرد و سـوارعــنـان پــیـچ و مــردافــگــن و نـیـزه دار
نــوشــتــنــد نــامــه یـکــی مــردوارســخــنــهــای شــایــســتـــه و آبـــدار
چــو از گـرگـسـاران بــیـامـد سـپــاهکــه جـــویــنــد گــاه ســـرافــراز شـــاه
دل مــا شــد از کــار ایـشــان بــدردکـه دلـشـان چــنـیـن بــرتــری یـاد کـرد
همـی تـاج او خـواسـت افـراسـیابز راه خــرد ســرش گـشــتــه شــتــاب
بـــرفــتـــیــم بـــا نــیــزه هــای درازبـــــرو تــــلــــخ کــــردیــــم آرام و نــــاز
ازیشـان و از ما بـسـی کشتـه شدزمـانـه بـه هـر نـیک و بـد گـشـتـه شـد
کـــنــون کآمـــد از کـــار او آگـــهــیکـه تـازه شـد آن تـخـت شـاهـنـشـهی
هــمــه نــامــداران شــمــشــیـرزنبــریـن کـیـنـه گـه بــر شـدنـد انـجــمـن
چــو شــه بــرگـرایـد ز بــربــر عـنـانبــه گــردن بــرآریـم یــکــســر ســنــان
زمـیـن کـوه تـا کـوه پــرخـون کـنـیـمز دشـمـن بـیـابـان چـو جـیـحـون کـنـیم
فـرسـتـاده تـازی بــرافـگـنـد و رفـتبــه بــربــرسـتـان روی بــنـهـاد و تـفـت
چــو نـامـه بــر شــاه ایـران رســیـدبــران گـونـه گــفــتــار بــایـســتــه دیـد
ازیـشــان پــســنـد آمـدش کـارکـردبــه افــراســیـاب آن زمــان نـامــه کــرد
کـه ایران بـپـرداز و بـیشـی مـجـویسـر مـا شـد از تــو پــر از گـفـت وگـوی
تـرا شـهر تـوران بـسـنـدسـت خـودبــه خــیـره هـمـی دســت یـازی بــبــد
فـزونـی مـجـوی ار شـدی بـی نـیازکـــــه درد آردت پـــــیــــش رنـــــج دراز
تـرا کـهتـری کـار بـسـتـن نکـوسـتنـگـه داشـتـن بـر تـن خـویـش پـوسـت
ندانی که ایران نشـسـت من سـتجـهان سر بـه سر زیر دسـت من ست
پــلـنـگ ژیـان گـرچــه بــاشـد دلـیـرنـیـارد شــدن پــیـش چــنــگــال شــیـر
چــو آگـاهـی آمـد بــه افــراســیـابسرش پـر ز کین گشت و دل پـرشتـاب
فرستاد پـاسخش کاین گفت وگوینــزیــبـــد جـــز از مــردم زشــت خــوی
تــرا گــر ســزا بــودی ایــران بـــداننـــیـــازت نـــبــــودی بــــه مـــازنـــدران
چـنین گفت کایران دو رویه مراسـتبــبــایـد شـنـیـدن سـخــنـهـای راسـت
کـه پــور فـریـدون نـیـای مـن ســتهـمـه شـهـر ایـران ســرای مـن ســت
و دیـگـر بــه بــازوی شــمـشــیـرزنتـــهــی کـــردم از تـــازیــان انــجـــمــن
بـه شـمشـیر بـسـتـانم از کـوه تـیغعـــقـــاب انـــدر آرم ز تـــاریــک مـــیـــغ
کــنـون آمــدم جــنـگ را ســاخــتــهدرفـــش درفـــشـــان بـــرافـــراخـــتـــه
فـرســتــاده بــرگـشـت مـانـنـد بــادســخــنـهـا بــه کــاووس کـی کــرد یـاد
چـو بــشـنـیـد کـاووس گـفـتــار اویبــیـاراســت لـشــکــر بــه پــیـکــار اوی
ز بــربــر بــیـامــد ســوی ســوریـانیـکــی لـشــکــری بــی کــران و مـیـان
بـه جـنـگـش بـیـاراسـت افـراسـیاببــه گــردون هــمــی خــاک بــرزد ز آب
جـهان کـر شـد از ناله بـوق و کوسزمــیــن آهــنــیـن شــد هــوا آبــنــوس
ز زخــم تــبــرزیـن و از بــس تــرنـگهمی موج خون خاست از دشت جنگ
ســر بـــخــت گــردان افــراســیــاببـــران رزم گـــاه انـــدر آمـــد بـــخـــواب
دو بـهره ز تـوران سـپـه کشتـه شدسـرسـرکـشـان پــاک بــرگـشـتـه شـد
سـپـهـدار چـون کـار زان گـونـه دیـدبـی آتـش بــجـوشـیـد هـمـچـون نـبـیـد
بـــه آواز گــفـــت ای دلــیــران مــنگـــزیــده یــلـــان نـــره شـــیــران مـــن
شــمــا را ز بــهــر چــنــیـن روزگــارهـــمـــی پـــرورانـــیــدم انـــدر کـــنـــار
بـکـوشـید و هم پـشـت جـنگ آوریدجــهــان را بـــه کــاووس تـــنــگ آوریــد
یـلـان را بــه ژوپـیـن و خـنـجـر زنـیـددلـیـرانـشـان ســر بــه سـر بــفـگـنـیـد
هـمـان ســگـزی رســتــم شـیـردلکـه از شـیـر بـسـتـد بـه شـمـشـیر دل
بـــود کــز دلــیــری بـــبـــنــد آوریــدســــرش را بــــه دام گــــزنــــد آوریـــد
هـرآنـکــس کــه او را بــه روز نـبــردز زیــن پـــلـــنـــگ انـــدر آرد بـــه گـــرد
دهـم دخـتـر خـویش و شـاهـی ورابــــرآرم ســــر از بــــرج مــــاهــــی ورا
چـو تـرکـان شـنـیـدنـد گـفـتــار اویســـراســـر ســـوی رزم کـــردنــد روی
بــشــد تــیـز بــا لـشـکـر ســوریـانبــدان سـود جــســتــن ســرآمـد زیـان
چـو روشـن زمـانـه بـران گـونـه دیـدازانـجــا ســوی شــهـر تــوران کـشـیـد
دلش خسته و کشته لشکر دو بهرهمی نوش جـست از جـهان یافت زهرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.