ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـیامد سـوی پـارس کـاووس کـیجـهانی بـه شـادی نوافـگـنـد پـی
بـیاراسـت تـخـت و بـگـسـتـرد دادبـه شـادی و خـوردن دل اندر نهاد
فـرسـتـاد هـر سـو یکـی پـهـلـوانجــهـانـدار و بــیـدار و روشـن روان
بـه مـرو و نـشـاپـور و بـلـخ و هریفـرسـتـاد بـر هر سـویی لشـکری
جـهـانـی پــر از داد شـد یـکـسـرههمـی روی بـرتـافـت گـرگ از بـره
ز بـس گـنـج و زیـبـایـی و فـرهـیپــری و دد و دام گـشـتـش رهـی
مهان پـیش کـاووس کـهتـر شـدندهمـه تـاجـدارنش لـشـکـر شـدنـد
جـهان پـهلوانی بـه رستـم سپـردهـمـه روزگــار بــهـی زو شــمــرد
یـکـی خـانـه کـرد انـدر الـبـرز کـوهکه دیو اندران رنج ها شـد سـتـوه
بــفـرمـود کـز سـنـگ خــارا کـنـنـددو خـانـه بـرو هر یکـی ده کـمـنـد
بـیاراسـت آخـر بـه سـنـگ انـدرونز پــولــاد مـیـخ و ز خــارا ســتــون
بـبـسـتـند اسـپـان جـنگـی بـدویهم اشتر عماری کش و راه جوی
دو خـانه دگـر ز آبـگـینه بـسـاخـتزبـرجد به هر جایش اندر نشاخت
چنان ساخت جای خرام و خورشکـه تـن یـابـد از خـوردنـی پـرورش
دو خــانـه ز بــهـر ســلــیـح نـبــردبـــفــرمــو کــز نــقــره خــام کــرد
یکـی کـاخ زرین ز بـهـر نـشـسـتبـرآورد و بـالـاش داده دو شـسـت
نــبــودی تــمــوز ایــچ پــیـدا ز دیهوا عـنـبـرین بـود و بـارانـش مـی
بــه ایـوانـش یـاقــوت بــرده بــکـارز پــیــروزه کــرده بـــرو بـــر نــگــار
همـه سـالـه روشـن بـهاران بـدیگـلان چـون رخ غـمگـسـاران بـدی
ز درد و غـــم و رنـــج دل دور بـــودبـــدی را تـــن دیــو رنــجــور بـــود
بــه خــواب انــدر آمــد بــد روزگــارز خــــوبــــی و از داد آمــــوزگــــار
بـه رنـجـش گـرفـتـار دیـوان بــدنـدز بـــادافـــره او غـــریــوان بـــدنــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.