ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بــد کـه ابـلـیـس روزی پـگـاهیـکـی انـجــمـن کـرد پــنـهـان ز شـاه
بـه دیوان چـنـین گـفـت کـامـروز کـاربـه رنج و بـه سخـتـیست بـا شهریار
یـکـی دیـو بــایـد کـنـون نـغـزدسـتکـه دانـد ز هرگـونه رای و نـشـسـت
شــود جــان کــاووس بــیــره کــنــدبــه دیـوان بــریـن رنــج کــوتــه کــنـد
بـــگــردانــدش ســر ز یــزدان پـــاکفــشــانـد بــر آن فــر زیـبــاش خــاک
شــنـیـدنـد و بــر دل گـرفــتــنـد یـادکـس از بــیـم کـاووس پــاســخ نـداد
یـکـی دیو دژخـیـم بـر پـای خـاسـتچنین گفت کاین چربدستی مراست
غـلـامـی بــیـاراسـت از خـویـشـتـنسـخـن گـوی و شـایـسـتـه انـجـمـن
هـمـی بــود تـا یـک زمـان شـهـریـارز پــهـلـو بــرون شــد ز بــهـر شــکـار
بــیــامــد بـــر او زمــیــن بـــوس دادیـکـی دســتــه گـل بــه کــاووس داد
چـنـیـن گـفـت کـایـن فـر زیـبــای تـوهـمـی چـرخ گـردان سـزد جــای تــو
بـه کـام تـو شـد روی گـیتـی هـمـهشـبــانـی و گـردنـکـشـان چـون رمـه
یکـی کـار مـانـدسـت کـانـدر جـهـاننــشــان تــو هـرگــز نــگــردد نــهــان
چــه دارد هـمــی آفــتــاب از تــو رازکـه چـون گـردد انـدر نـشـیـب و فـراز
چگونست ماه و شب و روز چیستبـریـن گـردش چـرخ سـالـار کـیـسـت
دل شـــاه ازان دیــو بـــی راه شـــدروانــش ز انــدیــشــه کــوتـــاه شــد
گمانش چـنان شد که گردان سپـهربـه گـیتـی مـراو را نـمـودسـت چـهـر
ندانسـت کاین چـرخ را مایه نیسـتســتــاره فــراوان و ایـزد یـکــیـســت
هـمـه زیـر فــرمـانـش بــیـچــاره انـدکـه بـا سـوزش و جـنگ و پـتـیاره انـد
جـهـان آفـریـن بــی نـیـازسـت ازیـنز بــهــر تــو بــایـد ســپــهـر و زمــیـن
پــرانـدیـشـه شـد جــان آن پــادشـاکـه تـا چـون شـود بــی پـر انـدر هـوا
ز دانـنـدگـان بــس بــپـرسـیـد شـاهکـزین خـاک چـنـدسـت تـا چـرخ مـاه
سـتـاره شمر گفت و خـسـرو شنیدیـکــی کــژ و نــاخــوب چــاره گــزیــد
بـفـرمـود پـس تـا بـه هنـگـام خـواببــرفــتــنـد ســوی نـشــیـم عــقــاب
ازان بــچــه بــســیـار بــرداشــتــنـدبـه هر خـانـه ای بـر دو بـگـذاشـتـنـد
هـمـی پـرورانـیـدشـان سـال و مـاهبـه مـرغ و بـه گـوشـت بـره چـنـدگـاه
چـو نیرو گـرفـتـنـد هر یک چـو شـیربــدان ســان کــه غــرم آوریـدنـد زیـر
ز عــود قــمـاری یـکـی تــخــت کـردســر درزهــا را بــه زر ســخــت کــرد
بــه پــهــلــوش بــر نــیــزهــای درازبــبـسـت و بـران گـونـه بـر کـرد سـاز
بـــیـــاویـــخـــت از نـــیــزه ران بـــرهبـبـسـت انـدر انـدیـشـه دل یکـسـره
ازن پـــس عـــقـــاب دلــاور چـــهــاربـیـاورد و بــر تـخـت بــسـت اسـتـوار
نشـسـت از بـر تـخـت کاووس شـاهکــه اهـریـمــنـش بــرده بــد دل ز راه
چـو شـد گـرسـنـه تـیز پـران عـقـابسـوی گوشـت کردند هر یک شتـاب
ز روی زمـیـن تــخــت بــرداشــتــنـدز هـامـون بــه ابــر انـدر افـراشــتــنـد
بـدان حد که شان بـود نیرو بـه جایسـوی گـوشـت کـردنـد آهنـگ و رای
شـنیدم کـه کـاووس شـد بـر فـلـکهـمـی رفـت تــا بــر رسـد بــر مـلـک
دگـر گـفــت ازان رفـت بــر آســمـانکـه تـا جـنـگ سـازد بـه تـیر و کـمـان
ز هــر گــونــه ای هـســت آواز ایـننـــدانـــد بـــجـــز پـــر خـــرد راز ایــن
پــریـدنــد بــســیـار و مــانــدنـد بــازچـنین بـاشـد آنـکـس کـه گـیردش آز
چــو بــا مــرغ پــرنـده نـیـرو نـمــانـدغمی گشت پـرهاب خـوی درنشـاند
نـگـونـسـار گـشـتــنـد ز ابــر سـیـاهکـشـان بـر زمـین از هوا تـخـت شـاه
سـوی بــیـشـه شـیـرچــیـن آمـدنـدبـــه آمـــل بـــروی زمـــیــن آمـــدنــد
نـکـردش تـبـاه از شـگـفـتـی جـهانهـمــی بــودنـی داشــت انـدر نـهـان
سـیـاووش زو خـواسـت کـایـد پـدیدبـبــایـسـت لـخـتـی چـمـیـد و چـریـد
بـه جـای بـزرگی و تـخـت نشسـتپـشـیمـانـی و درد بـودش بـه دسـت
بـمـانده بـه بـیشـه درون زار و خـوارنــیـایـش هــمــی کــرد بــا کــردگــارپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.