ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
هــمــی کــرد پـــوزش ز بـــهــر گــنــاهمر او را همی جست هر سو سپـاه
خـبـر یـافـت زو رسـتـم و گـیو و طـوسبـرفـتـند بـا لشـکـری گشـن و کوس
بــه رسـتـم چـنـیـن گـفـت گـودرز پــیـرکـه تــا کـرد مـادر مـرا ســیـر شــیـر
همـی بـینـم انـدر جـهـان تـاج و تـخـتکــیــان و بـــزرگــان بــیــدار بـــخــت
چــو کــاووس نـشــنـیـدم انـدر جــهـاننـدیـدم کــس از کــهـتــران و مــهـان
خــرد نـیـسـت او را نـه دانـش نـه راینه هوشش بجایست و نه دل بجای
رســیـدنــد پــس پــهــلــوانــان بــدوینـکـوهش گـر و تـیز و پـرخـاشـجـوی
بـــدو گــفــت گــودرز بــیــمــارســتــانتــرا جــای زیـبــاتــر از شــارســتــان
به دشمن دهی هر زمان جای خویشنگـویی بـه کـس بـیهده رای خـویش
سه بـارت چـنین رنج و سـخـتـی فتـادسـرت ز آزمـایـش نـگـشـت اوسـتـاد
کــشــیــدی ســپــه را بــه مــازنــدراننگـر تـا چـه سـخـتـی رسـید انـدران
دگــربــاره مـهـمــان دشــمــن شــدیصـنـم بـودی اکـنون بـرهمـن شـدی
بــه گـیـتـی جـز از پــاک یـزدان نـمـانـدکـه مـنـشـور تــیـغ تــرا بــرنـخــوانـد
بـه جـنگ زمـین سـر بـه سـر تـاخـتـیکـنـون بــاســمـان نـیـز پــرداخــتــی
پــس از تــو بــدیـن داسـتــانـی کـنـنـدکـه شـاهـی بـرآمـد بـه چـرخ بـلـنـد
کــه تــا مــاه و خــورشــیـد را بــنـگــردســتــاره یـکـایـک هـمـی بــشـمـرد
هـمـان کـن کـه بـیـدار شـاهـان کـنـنـدسـتــایـنـده و نـیـک خـواهـان کـنـنـد
جـز از بــنـدگـی پــیـش یـزدان مـجـویمـزن دسـت در نیک و بـد جـز بـدوی
چــنـیـن داد پــاســخ کــه از راســتــینـیـایـد بــه کــار انـدرون کــاســتــی
هـمـی داد گـفـتـی و بــیـداد نـیـسـتز نــام تــو جــان مــن آزاد نــیـســت
فــرومـانـد کــاووس و تــشــویـر خــوردازان نــــــامــــــداران روز نــــــبــــــرد
بـسـیـچـیـد و انـدر عـمـاری نـشـسـتپـشـیـمـانـی و درد بـودش بــدسـت
چــو آمــد بـــر تــخــت و گــاه بـــلــنــددلــش بــود زان کــار مــانــده نــژنــد
چــهـل روز بــر پــیـش یـزدان بــه پــایبــپـیـمـود خـاک و بــپــرداخـت جـای
هــمــی ریــخـــت از دیــدگـــان آب زردهـمــی از جــهـان آفــریـن یـاد کــرد
ز شـــرم از در کـــاخ بـــیــرون نــرفـــتهمی پوست گفتی بـرو بـر به کفت
هـمـی ریـخــت از دیـده پــالـوده خــونهـمـی خـواسـت آمـرزش رهـنـمـون
ز شــرم دلـیـران مـنـش کــرد پــســتخـــرام و در بــــار دادن بـــبـــســـت
پــشـیـمـان شــد و درد بــگـزیـد و رنـجنـهـاده بــبــخــشـیـد بــسـیـار گـنـج
هـمـی رخ بــمـالــیـد بــر تــیـره خــاکنـیـایـش کــنــان پــیـش یـزدان پــاک
چـو بـگـذشـت یک چـنـد گـریان چـنـینبــبــخــشـود بــر وی جــهـان آفـریـن
یـکــی داد نــو ســاخــت انــدر جــهـانکـه تـابـنـده شـد بـر کـهـان و مـهـان
جـهـان گـفـتـی از داد دیـبــا شـدسـتهـمـان شـاه بـر گـاه زیبـا شـدسـت
ز هــر کــشـــوری نــامــور مــهــتـــریکـه بـر سـر نـهـادی بـلـنـد افـسـری
بـــه درگـــاه کـــاووس شـــاه آمـــدنــدوزان ســرکــشــیـدن بــه راه آمـدنـد
زمـانه چـنـان شـد کـه بـود از نخـسـتبـه آب وفـا روی خـسـرو بــشـسـت
هـمــه مــهــتــران کــهـتــر او شــدنــدپـــرســتــنــده و چــاکــر او شــدنــد
کــجـــا پـــادشــا دادگــر بـــود و بـــسنـــیـــازش نـــیـــایــد بـــفـــریــادرس
بـدیـن داسـتـان گـفـتـم آن کـم شـنـودکـنـون رزم رســتــم بــبــایـد ســرودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.