ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــه گــفــت آن ســرایـنـده مـرد دلـیـرکــه نــاگــه بــرآویـخــت بــا نـره شــیـر
کــه گــر نـام مـردی بــجــویـی هـمـیرخ تــیـغ هــنــدی بــشــویـی هــمــی
ز بـــدهــا نــبـــایــدت پـــرهــیــز کـــردکــه پــیـش آیــدت روز نــنــگ و نــبــرد
زمــانــه چـــو آمــد بـــتـــنــگــی فـــرازهــم از تــو نــگــردد بــه پــرهــیــز بــاز
چــو هـمـره کــنـی جــنـگ را بــا خــرددلـــیــرت ز جـــنــگ آوران نــشـــمـــرد
خــرد را و دیــن را رهــی دیــگــرســتسـخـنـهـای نـیـکـو بـه بــنـد انـدرسـت
کــنــون از ره رســتـــم جـــنــگــجــوییـکـی داسـتــانـسـت بــا رنـگ و بــوی
شــنــیــدم کــه روزی گــو پـــیــلــتـــنیــکـــی ســـور کـــرد از در انــجـــمــن
بــه جــایــی کــجــا نــام او بــد نــونــدبـــدو انـــدرون کـــاخـــهــای بـــلـــنـــد
کـــجـــا آذر تـــیـــز بــــرزیـــن کـــنـــونبــدانــجــا فــروزد هــمــی رهــنــمــون
بـــزرگـــان ایـــران بــــدان بـــزمـــگـــاهشــدنـد انـجــمــن نـامـور یـک ســپــاه
چــو طـوس و چــو گـودرز کـشـوادگـانچـــو بـــهــرام و چـــون گــیــو آزادگــان
چــو گــرگـیـن و چــون زنـگـه شــاورانچــو گـســتــهـم و خــراد جــنـگ آوران
چـــو بـــرزیــن گــردنــکـــش تـــیــغ زنگـــرازه کـــجـــا بـــد ســـر انــجـــمـــن
ابــا هـر یـک از مــهـتــران مــرد چــنــدیـکــی لــشــکــری نـامــدار ارجــمــنـد
نــیــاســـود لــشــکــر زمــانــی ز کــارز چــوگــان و تــیـر و نــبــیـد و شــکــار
بـه مسـتـی چـنین گـفـت یک روز گـیوبــه رســتــم کــه ای نــامــبــردار نــیـو
گـــر ایــدون کـــه رای شـــکـــار آیــدتچــــو یـــوز دونـــده بــــه کــــار آیـــدت
بـــه نــخــچـــیــرگــاه رد افــراســیــاببـــپـــوشـــیـــم تـــابــــان رخ آفـــتـــاب
ز گـــــرد ســـــواران و از یــــوز و بـــــازبــــــــگــــــــیـــــــریـــــــم آرام روز دراز
بــه گــور تــگــاور کــمــنــد افــگــنــیـمبـه شـمـشـیـر بـر شـیـر بـنـد افـگـنـیم
بــدان دشــت تــوران شـکـاری کـنـیـمکــه انــدر جــهــان یــادگــاری کــنــیـم
بــدو گـفـت رسـتــم کـه بــی کـام تــومـــبـــادا گـــذر تـــا ســـرانــجـــام تـــو
سـحـرگـه بــدان دشـت تـوران شـویـمز نــخــچــیـر و از تــاخــتــن نــغــنــویـم
بــبــودنـد یـکـسـر بــریـن هـم سـخــنکــســی رای دیـگــر نــیـفــگــنــد بــن
سـحـرگـه چـو از خـواب بــرخـاسـتــنـدبـــــران آرزو رفــــتــــن آراســــتــــنــــد
بــرفـتــنـد بــا بــاز و شـاهـیـن و مـهـدگـــرازنـــده و شـــاد تــــا رود شـــهـــد
بـــه نــخــچـــیــرگــاه رد افــراســیــابز یـک دســت ریـگ و ز یـک دســت آب
دگـر سـو سـرخـس و بـیابـانـش پـیشگـلـه گـشـتـه بـر دشـت آهـو و مـیـش
همه دشـت پـر خـرگه و خـیمه گشـتاز انـبــوه آهـو ســراســیـمـه گــشــت
ز درنـده شــیـران زمــیـن شــد تــهـیبــه پــرنــده مــرغــان رســیـد آگــهـی
تـلـی هـر سـویی مـرغ و نـخـجـیر بـوداگـر کـشـتــه گـر خــســتــه تــیـر بــود
ز خــنــده نــیــاســود لــب یــک زمــانبـــبـــودنــد روشـــن دل و شـــادمـــان
بـه یک هفته زین گونه بـا می بـدستگـهـی تـاخـتـن گـه نـشـاط نـشـسـت
بــهـشــتــم تــهـمـتــن بــیـامـد پــگـاهیـکـی رای شـایـسـتــه زد بــا ســپــاه
چـنین گفـت رسـتـم بـدان سـرکشـانبــــدان گــــرزداران مـــردم کــــشــــان
کــه از مـا بــه افــراســیـاب ایـن زمـانهـمــانـا رســیـد آگــهـی بــی گــمــان
یـکــی چــاره ســازد بــیـایـد بــجــنـگکـنـد دشــت نـخــچــیـر بــر یـوز تــنـگ
بــبـــایــد طــلــایــه بــه ره بــر یــکــیکــه چــون آگــهــی یــابــد او انــدکــی
بـــیــایــد دهـــد آگـــهـــی از ســـپـــاهنــبـــایــد کــه گــیــرد بــدانــدیــش راه
گـــرازه بـــه زه بـــر نـــهــاده کـــمـــانبــیــامــد بــران کــار بــســتــه مــیــان
ســپــه را کــه چــون او نـگــهـدار بــودهــمــه چــاره دشــمــنــان خــوار بــود
بــه نـخــچــیـر و خــوردن نـهـادنـد روینــکــردنــد کــس یـاد پــرخــاشــجــوی
پــس آگــاهــی آمــد بــه افــراســیـابازیـشــان شـب تــیـره هـنـگـام خــواب
ز لـشـکـر جــهـان دیـدگـان را بــخـوانـدز رسـتــم بــسـی داسـتــانـهـا بــرانـد
وزان هـــفــــت گـــرد ســــوار دلـــیـــرکـه بــودنـد هـر یـک بــه کــردار شــیـر
کــه مـا را بــبــایـد کــنـون ســاخــتــنبـــنــاگــاه بـــردن یــکـــی تـــاخـــتـــن
گــرایـن هـفــت یـل را بــچــنــگ آوریـمجــهــان پــیـش کــاووس تــنــگ آوریـم
بـــکــردار نــخـــچـــیــر بـــایــد شـــدنبـــنــاگــاه لــشــکــر بـــرایــشــان زدن
گـزیـن کـرد شـمـشـیـر زن سـی هـزارهــــمـــــه رزمـــــجـــــو از در کـــــارزار
چــنـیـن گــفــت بــا نـامــداران جــنـگکـه مـا را کـنـون نـیـسـت جــای درنـگ
بـــه راه بـــیــابـــان بـــرون تــاخــتــنــدهـمــه جــنــگ را گــردن افــراخــتــنــد
ز هـر سـو فـرسـتــاد بــی مـر ســپــاهبــدان ســرکــشــان تــا بــگــیـرنــد راه
گـــرازه چـــو گـــرد ســـپـــه را بـــدیــدبــیـامــد ســپــه را هــمــه بــنــگــریـد
بــدیـد آنـک شـد روی گـیـتــی ســیـاهدرفــش ســـپـــهــدار تـــوران ســپـــاه
ازانــجــا چــو بــاد دمــان گــشــت بــازتــو گـفــتــی بــه زخــم انـدر آمـد گـراز
بــیـامــد دمــان تــا بــه نـخــچــیـرگــاهتـهـمـتـن هـمـی خـورد مـی بـا سـپـاه
چــنـیـن گـفـت بــا رســتــم شـیـرمـردکــه بـــرخــیــز و از خــرمــی بـــازگــرد
که چـندان سـپـاهست کاندازه نیستز لـشـکـر بـلندی و پـسـتـی یکـیسـت
درفــش جــفــاپــیــشــه افــراســیــابهــمــی تــابــد از گــرد چــون آفــتــاب
چـو بـشـنید رسـتـم بـخـنـدید سـخـتبــدو گـفـت بــا مـاسـت پــیـروز بــخـت
تـو از شـاه تـرکـان چـه تـرسـی چـنینز گــــرد ســــواران تـــــوران زمــــیــــن
سـپـاهـش فـزون نـیـسـت از صـدهـزارعـنـان پــیـچ و بــر گـسـتــوان ور سـوار
بدین دشت کین بر گر از ما یکی ستهمی جنگ ترکان بچشم اندکی ست
شــده هـفــت گــرد ســوار انــجــمــنچــنـیـن نــامــبــردار و شــمــشــیـرزن
یـکــی بــاشــد از مــا وزیـشــان هــزارســپــه چــنـد بــایـد ز تــرکـان شــمـار
بــریـن دشــت اگــر ویـژه تــنـهـا مــنـمکـه بــر پــشـت گـلـرنـگ در جــوشـنـم
چــنــو کــیـنــه خــواهــی بــیـایـد مــرااز ایــران ســـپـــاهــی نـــبـــایــد مـــرا
تــو ای مـی گــســار از مـی بــابــلـیبــپــیـمـای تــا ســر یـکــی بــلــبــلـی
بـــپـــیــمــود مــی ســاقــی و داد زودتــهـمــتــن شــد از دادنــش شــاد زود
بـه کـف بـر نـهـاد آن درخـشـنـده جـامنـخــســتــیـن ز کـاووس کـی بــرد نـام
کـــه شـــاه زمـــانـــه مـــرا یـــاد بــــادهــمــیــشــه بــروبــومــش آبـــاد بـــاد
ازان پــس تـهـمـتــن زمـیـن داد بــوسچـنـین گـفـت کـاین بـاده بـر یاد طـوس
ســران جـــهــانــدار بـــرخــاســتـــنــدابــا پــهــلــوان خــواهــش آراســتــنــد
کـه ما را بـدین جـام می جـای نیسـتبـه مـی بـا تـو ابـلـیس را پـای نـیسـت
مـی و گـرز یـک زخـم و مـیـدان جـنـگجـز از تـو کـسـی را نـیـامـد بــه چـنـگ
مــی بـــابـــلـــی ســـرخ در جـــام زردتـــهـــمـــتـــن بـــروی زواره بــــخـــورد
زواره چــو بــلــبــل بــه کــف بــرنــهـادهــم از شــاه کــاووس کــی کــرد یــاد
بـــخــورد و بـــبــوســیــد روی زمــیــنتــهــمــتــن بـــرو بـــرگــرفــت آفــریــن
کــــه جـــــام بـــــرادر بـــــرادر خــــوردهـژبــر آنــک او جــام مــی بــشــکــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.