ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـیـن گـفـت پــس گـیـو بــا پــهـلـوانکـــه ای نـــازش شـــهـــریـــار و گـــوان
شــوم ره بـــگــیــرم بـــه افــراســیــابنـــمـــانـــم کـــه آیـــد بـــدیــن روی آب
ســر پــل بــگــیــرم بـــدان بــدگــمــانبــدارمــش ازان ســوی پــل یـک زمــان
بــدان تــا بــپــوشــنـد گـردان ســلـیـحکــه بــر مــا ســرآمــد نـشــاط و مـزیـح
بـــشــد تـــازیــان تــا ســر پـــل دمــانبــــه زه بــــر نـــهـــاده دو زاغ کـــمـــان
چــنـیـن تــا بــه نـزدیـکـی پــل رســیـدچــو آمــد درفــش جــفــا پــیـشــه دیـد
کــه بــگـذشــتــه بــود او ازیـن روی آببــه پــیـش ســپــاه انــدر افــراســیــاب
تــهــمــتــن بــپــوشــیــد بـــبــر بــیــاننــشــســـت از بـــر ژنــده پـــیــل ژیــان
چـو در جــوشـن افـراسـیـابــش بــدیـدتـو گـفـتـی کـه هوش از دلـش بـر پـرید
ز چــــنــــگ و بــــر و بـــــازو و یــــال اوبـــــه گــــردن بـــــرآورده گــــوپـــــال او
چــو طــوس و چــو گــودرز نــیـزه گــذارچــو گـرگـیـن و چـون گـیـو گـرد و سـوار
چــو بــهـرام و چــون زنــگــه شــادروانچــو فــرهــاد و بـــرزیــن جـــنــگ آوران
چــنـیـن لـشـکـری ســرفـرازان جــنـگهـمـه نـیـزه و تــیـغ هـنـدی بــه چـنـگ
هـمـه یـکـسـر از جــای بــرخـاسـتــنـدبـــســان پـــلــنــگــان بـــیــاراســتــنــد
بـــدان گـــونــه شـــد گــیــو در کـــارزارچـو شـیری که گم کرده بـاشـد شـکـار
پـس و پـیش هر سـو همی کوفـت گرزدو تـــا کـــرد بـــســـیــار بـــالــای بـــرز
رمـــیـــدنـــد ازو رزمـــســـازان چـــیــنبــشــد خــیــره ســالــار تــوران زمــیـن
ز رســتــم بـــتـــرســیــد افــراســیــابنـکـرد ایـچ بــر کـیـنـه جـسـتـن شـتـاب
پــس لـشــکــر انـدر هـمـی رانـد گــرمگـوان را ز لـشــکـر هـمـی خــوانـد نـرم
ز تــوران فـراوان ســران کـشــتــه شـدسـر بـخـت گـردنـکـشـان گـشـتـه شـد
ز پـــیــران بـــپـــرســیــد افــراســیــابکه این دشت رزم ست گر جـای خـواب
کــه در رزم جــســتــن دلــیـران بــدیـمسـگـالـش گـرفـتــیـم و شـیـران بــدیـم
کــنــون دشــت روبــاه بــیـنــم هـمــیز رزم آز کـــوتــــاه بــــیـــنـــم هـــمـــی
ز مـــردان تـــوران خـــنـــیـــده تـــویــیجــهـان جــوی و هـم رزمــدیـده تــویـی
ســنـان را بــه تــنـدی یـکــی بــرگـرایبــــرو زود زیـــشـــان بــــپــــرداز جـــای
چـو پــیـروزگـر بــاشـی ایـران تــراسـتتـن پــیـل و چـنـگـال شـیـران تــراسـت
چــو پــیـران ز افـراسـیـاب ایـن شـنـیـدچـــو از بـــاد آتـــش دلـــش بـــردمــیــد
بـــســـیــچـــیــد بـــا نــامــور ده هــزارز تـــرکـــان دلـــیــران خـــنـــجـــرگـــذار
چــو آتـــش بـــیــامــد بـــر پـــیــلــتـــنکــزو بـــود نــیــروی جـــنــگ و شــکــن
تــهــمــتــن بــه لــبــهــا بــرآورده کــفتـو گفـتـی کـه بـسـتـد ز خـورشـید تـف
بــرانـگـیـخــت اسـپ و بــرآمـد خـروشبــران ســان کــه دریـا بــرآیـد بــجــوش
سـپـر بـر سـر و تـیغ هندی بـه مشـتازان نــامــداران دو بـــهــره بـــکــشـــت
نـــگـــه کـــرد افـــراســـیــاب از کـــرانچــنــیـن گــفــت بــا نــامــور مــهـتــران
که گر تا شب این جنگ هم زین نشانمـــیـــان دلـــیــران و گـــردنـــکـــشـــان
بــمــانــد نــمــانــد ســواری بــه جــاینــبـــایــســـت کــردن بـــدیــن رزم رای
بـپـرسـید کـالکـوس جـنگی کـجـاسـتکه چـندین همی رزم شیران بـخواست
بـه مـسـتـی همـی گـیو را خـواسـتـیهـمــه جــنــگ بــا رســتــم آراســتــی
هــمــیــشــه از ایــران بـــدی یــاد اویکــجــا شــد چــنــان آتــش و بـــاد اوی
بــه الـکـوس رفـت آگـهـی زیـن سـخـنکــه ســالــار تــوران چــه افــگــنـد بــن
بــرانـگــیـخــت الــکــوس شــبــرنـگ رابـه خون شستـه بـد بـی گمان چنگ را
بـــرون رفــت بـــا او ز لــشــکــر ســوارز مـــردان جـــنـــگـــی فـــزون از هـــزار
هـمـه بــا سـنـان ســرافـشـان شـدنـدابــا جــوشـن و گـرز و خـفـتــان شـدنـد
زواره پــــدیـــدار بــــد جـــنـــگـــجـــویبـــدو تـــیــز الـــکـــوس بـــنـــهــاد روی
گـمـانـی چـنـان بــرد کـو رسـتـم سـتبــدانـســت کــز تــخــمــه نـیـرم ســت
زواره بــــرآویـــخـــت بــــا او بــــه هـــمچـــو پـــیــل ســـرافـــراز و شـــیــر دژم
ســنــانــدار نــیــزه بـــه دو نــیــم کــرددل شــیــر چــنــگــی پــر از بــیـم کــرد
بـزد دسـت و تـیـغ از مـیـان بــرکـشـیـدز گــرد ســران شــد زمــیــن نــاپـــدیــد
ز کـیـن آوران تــیـغ بــر هـم شـکـسـتســوی گــرز بــردنـد چــون بــاد دســت
بــیـنـداخــت الـکــوس گـرزی چــو کـوهکـــه از بـــیــم او شـــد زواره ســـتـــوه
بـه زین اندر از زخـم بـی تـوش گـشـتز اسـپ انـدر افـتـاد و بـیـهـوش گـشـت
فــرود آمــد الــکــوس تـــنــگ از بـــرشهـمـی خـواسـت از تـن بـریـدن سـرش
چــو رســتــم بــرادر بــران گــونــه دیـدبــــه کـــردار آتــــش ســــوی او دویـــد
بــه الـکـوس بــر زد یـکـی بــانـگ تــنـدکجا دست شد سست و شمشیر کند
چــو الــکــوس آوای رســتــم شــنــیـددلـش گـفـتــی از پــوســت آمـد پــدیـد
بـــه زیــن انــدر آمــد بـــه کـــردار بـــادز مـــردی بــــدل در نـــیـــامـــدش یـــاد
بــدو گـفـت رسـتـم کـه چـنـگـال شـیـرنـپــیـمـوده ای زان شــدســتــی دلــیـر
زواره بـــه درد از بـــر زیــن نــشــســتپـر از خـون تـن و تـیغ مـانـده بـه دسـت
بـــرآویــخــت الــکــوس بـــا پـــیــلــتــنبـــپـــوشــیــد بـــر زیــن تـــوزی کــفــن
یــکــی نــیــزه زد بـــر کــمــربــنــد اویز دامـــن نـــشــــد دور پــــیـــونـــد اوی
تــهــمــتــن یـکــی نــیـزه زد بــر بــرشبــه خـون جــگـر غـرقـه شـد مـغـفـرش
بــه نـیـزه هـمـیـدون ز زیـن بــرگــرفــتدو لـشــکـر بــمـانـده بــدو در شـگـفـت
زدش بـر زمـین همـچـو یک لـخـت کـوهپـــر از بـــیــم شــد جــان تــوران گــروه
بــریـن هـمـنـشــان هـفــت گــرد دلـیـرکـشـیـدنـد شـمـشـیـر بــرســان شـیـر
پــس پــشــت ایــشــان دلــاور ســراننـــهـــادنـــد بــــر کـــتـــف گـــرز گـــران
چــنـان بــرگـرفــتــنـد لـشــکـر ز جــایکــه پــیـدا نـیـامــد هـمـی ســر ز پــای
بــکــشــتــنــد چــنــدان ز جــنـگ آورانکـه شـد خــاک لـعـل از کـران تــا کـران
فـگـنـده چـو پــیـلـان بــه هـر جـای بــرچـه بـا تـن چـه بـی تـن جـدا کرده سـر
بــه آوردگــه جــای گــشــتــن نـمــانــدســپـــه را ره بـــرگــذشــتــن نــمــانــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.