ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو یک بـهره از تـیره شـب در گـذشـتشـبــاهـنـگ بـر چـرخ گـردان بـگـشـت
ســخــن گـفـتــن آمـد نـهـفـتــه بــه رازدر خــــوابــــگـــه نـــرم کـــردنـــد بــــاز
یکـی بـنده شـمعـی معـنبـر بـه دسـتخــرامـان بــیـامـد بــه بــالـیـن مـسـت
پـــس پـــرده انـــدر یـــکـــی مـــاه رویچـو خـورشـید تـابـان پـر از رنگ و بـوی
دو ابــرو کــمــان و دو گــیـســو کــمـنـدبـــه بـــالــا بـــه کــردار ســرو بـــلــنــد
روانـــش خـــرد بـــود تـــن جـــان پـــاکتــو گـفـتــی کـه بــهـره نـدارد ز خــاک
از او رســتــم شــیــردل خــیـره مــانــدبــرو بــر جــهــان آفــریــن را بــخــوانــد
بــپــرسـیـد زو گـفـت نـام تــو چـیـسـتچـه جـویی شب تـیره کام تـو چـیست
چــنـیـن داد پــاســخ کـه تــهـمـیـنـه امتـو گـویـی کـه از غـم بــه دو نـیـمـه ام
یـکــی دخــت شــاه ســمـنـگـان مـنـمز پــشــت هـژبــر و پــلــنــگــان مــنــم
بـه گـیتـی ز خـوبـان مرا جـفـت نیسـتچـو مـن زیر چـرخ کـبـود انـدکـی سـت
کــس از پـــرده بـــیــرون نــدیــدی مــرانــه هــرگــز کــس آوا شــنــیـدی مــرا
بــه کــردار افــســانــه از هــر کــســیشـنـیـدم هـمـی داســتــانـت بــسـی
کـه از شــیـر و دیـو و نـهـنـگ و پــلـنـگنـتـرسـی و هسـتـی چـنین تـیزچـنـگ
شــب تــیـره تــنـهـا بــه تــوران شــویبــگــردی بــران مــرز و هــم نــغــنــوی
بــه تــنــهـا یـکــی گــور بــریـان کــنــیهـوا را بــه شــمـشــیـر گـریـان کــنـی
هـرآنـکـس کـه گـرز تـو بـینـد بـه چـنـگبـــدرد دل شــیــر و چـــنــگ پـــلــنــگ
بــرهـنـه چــو تــیـغ تــو بــیـنـد عــقــابنــیـارد بــه نــخــچــیـر کــردن شــتــاب
نـــشـــان کـــمـــنـــد تـــو دارد هــژبـــرز بــیــم ســنــان تــو خــون بـــارد ابـــر
چــو ایـن داســتــانــهـا شــنــیـدم ز تــوبــســی لـب بــه دنـدان گــزیـدم ز تــو
بــجـسـتـم هـمـی کـفـت و یـال و بـرتبــدیـن شــهـر کـرد ایـزد آبــشــخــورت
تـــراام کـــنــون گــر بـــخـــواهــی مــرانــبــیـنـد جــزیـن مــرغ و مــاهـی مــرا
یـکـی آنـک بــر تــو چـنـیـن گـشـتــه امخـــرد را ز بـــهــر هــوا کـــشـــتـــه ام
ودیــگـــر کـــه از تـــو مــگـــر کـــردگـــارنــشـــانــد یــکــی پـــورم انــدر کــنــار
مـگـر چـون تـو بــاشـد بــه مـردی و زورسـپــهـرش دهـد بــهـره کـیـوان و هـور
سـه دیـگـر کـه اسـپــت بــه جـای آورمســـمــنــگــان هــمــه زیــر پـــای آورم
چـو رسـتـم بـرانـسـان پـری چـهـره دیدز هــر دانــشـــی نــزد او بـــهــره دیــد
و دیــگـــر کـــه از رخـــش داد آگـــهــینــدیــد ایــچ فـــرجـــام جـــز فـــرهــی
بـــفـــرمـــود تـــا مـــوبـــدی پـــرهــنـــربــــیـــایـــد بــــخــــواهــــد ورا از پــــدر
چـو بـشنید شـاه این سـخـن شاد شدبــــســــان یـــکـــی ســـرو آزاد شـــد
بــدان پــهـلـوان داد آن دخــت خــویـشبـدان سـان کـه بـودسـت آیین و کیش
بــه خــشــنـودی و رای و فــرمــان اویبــه خــوبــی بــیـاراسـت پــیـمـان اوی
چــو بــسـپــرد دخــتــر بــدان پــهـلـوانهـمـه شــاد گـشــتــنـد پــیـر و جــوان
ز شــادی بــســی زر بــرافــشــانــدنـدابـــر پـــهــلــوان آفـــریــن خـــوانــدنــد
کـه ایـن مـاه نـو بــر تــو فــرخــنـده بــادســر بـــدســگــالــان تــو کــنــده بـــاد
چـــو انـــبـــاز او گـــشـــت بـــا او بـــرازبـــبـــود آن شـــب تـــیـــره دیــر و دراز
چــو خــورشـیـد تــابــان ز چــرخ بــلـنـدهمی خـواسـت افـگند رخـشـان کمند
بــه بــازوی رســتــم یـکـی مـهـره بــودکـه آن مـهـره انـدر جـهـان شـهـره بـود
بــدو داد و گــفــتــش کــه ایــن را بــداراگـــــر دخـــــتــــــر آرد تـــــرا روزگـــــار
بـــگــیــر و بــگــیــســوی او بـــر بـــدوزبــه نـیـک اخــتــر و فـال گـیـتــی فـروز
ور ایـــدونـــک آیـــد ز اخـــتـــر پــــســـربـــبـــنـــدش بـــبــــازو نـــشـــان پـــدر
بـــه بـــالـــای ســـام نـــریــمـــان بـــودبـــه مــردی و خـــوی کــریــمــان بـــود
فــــرود آرد از ابـــــر پـــــران عـــــقــــابنــتـــابـــد بـــه تــنــدی بـــر او آفــتــاب
هــمــی بـــود آن شـــب بـــر مــاه رویهمـی گـفـت از هر سـخـن پـیش اوی
چـو خـورشید رخـشنده شد بـر سـپـهربــیـاراســت روی زمــیـن را بــه مــهــر
بـــه پــدرود کــردن گــرفــتــش بــه بـــربسی بوسه دادش به چشم و به سر
پــری چــهــره گــریــان ازو بــازگــشــتابــــا انـــده و درد انـــبــــاز گــــشــــت
بـــر رســتـــم آمــد گــرانــمــایــه شــاهبـــپـــرســیــدش از خــواب و آرامــگــاه
چو این گفته شد مژده دادش به رخشبــرو شــادمـان شــد دل تــاج بــخــش
بــیــامــد بـــمــالــیــد وزیــن بـــرنــهــادشد از رخـش رخـشـان و از شـاه شادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.