ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو نه ماه بـگـذشـت بـر دخـت شـاهیکـی پـورش آمـد چـو تـابـنـده مـاه
تـو گـفـتـی گـو پـیلـتـن رسـتـم سـتوگر سام شیرست و گر نیرم ست
چـو خـندان شـد و چـهره شـاداب کردورا نـام تــهـمــیـنـه ســهـراب کــرد
چـو یک ماه شد همچـو یک سال بـودبــرش چــون بــر رســتــم زال بــود
چو سه ساله شد زخم چوگان گرفتبـه پـنجـم دل تـیر و پـیکـان گـرفـت
چو ده ساله شد زان زمین کس نبـودکــه یــارســت یــا او نــبــرد آزمــود
بـــر مـــادر آمـــد بـــپـــرســـیـــد زویبـدو گـفـت گـسـتـاخ بـامـن بـگـوی
کـه مـن چـون ز هـمـشـیرگـان بـرتـرمهـمـی بـه آسـمـان انـدر آید سـرم
ز تــخــم کــیــم وز کــدامــیــن گــهــرچـه گویم چـو پـرسد کسی از پـدر
گـر این پـرسـش از مـن بـمـانـد نـهاننــمــانــم تــرا زنــده انــدر جــهــان
بــدو گـفـت مـادر کـه بـشـنـو سـخـنبـدین شـادمان بـاش و تـندی مکن
تــو پـــور گــو پــیــلــتــن رســتــمــیز دســتــان ســامـی و از نـیـرمـی
ازیـرا ســرت ز آســمــان بــرتــرســتکـه تـخـم تـو زان نامور گـوهرسـت
جــهــان آفــریــن تــا جــهــان آفــریــدسـواری چـو رسـتـم نـیـامـد پــدیـد
چـو سـام نـریـمـان بـه گـیـتـی نـبــودسـرش را نیارسـت گـردون بـسـود
یـکـی نـامـه از رسـتــم جــنـگ جـویبــیـاورد وبــنــمــود پــنـهـان بــدوی
سـه یاقوت رخـشان بـه سـه مهره زراز ایــران فــرســتــاده بــودش پــدر
بــدو گـفـت افـراسـیـاب ایـن ســخــننـبــایـدکـه دانـد ز سـر تــا بــه بــن
پـدر گـر شـنـاسـد کـه تـو زین نـشـانشـدسـتـی سـرافـراز گـردنگـشـان
چـو دانـد بــخـوانـدت نـزدیـک خـویـشدل مــــادرت گــــردد از درد ریـــش
چـنـین گـفـت سـهراب کـانـدر جـهـانکـسـی این سـخـن را نـدارد نـهان
بـــزرگــان جـــنــگ آور از بـــاســتـــانز رسـتـم زنـنـد این زمـان داسـتـان
نــبـــرده نــژادی کــه چــونــیــن بـــودنـهـان کـردن از مـن چـه آیـیـن بـود
کــنــون مــن ز تــرکــان جــنــگ آورانفــراز آورم لــشــکــری بــی کــران
بــــرانـــگـــیـــزم از گـــاه کــــاووس رااز ایـــران بـــبـــرم پـــی طـــوس را
بـه رسـتـم دهم تـخـت و گـرز و کـلاهنـشـانـمـش بـر گـاه کـاووس شـاه
از ایـران بـه تـوران شـوم جـنـگ جـویابــــا شـــاه روی انـــدر آرم بـــروی
بــگــیــرم ســر تــخــت افــراســیــابســـر نــیــزه بـــگــذارم از آفــتـــاب
چـو رسـتـم پــدر بــاشـد و مـن پـسـرنـبــایـد بـه گـیـتـی کـسـی تـاجـور
چـو روشـن بـود روی خـورشـید و مـاهســـتـــاره چـــرا بـــرفـــرازد کــلــاه
ز هـر سـو سـپــه شـد بــرو انـجــمـنکـه هـم بــاگـهـر بـود هـم تـیـغ زنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.