ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
خـبـر شـد بـه نـزدیـک افـراسـیـابکـه افـگـنـد سـهراب کـشـتـی بـر آب
هـنـوز از دهـن بــوی شـیـر آیـدشهـمـی رای شـمـشـیـر و تـیر آیـدش
زمـین را بـه خـنجـر بـشـوید همیکــنــون رزم کــاووس جــویـد هـمــی
سـپـاه انجـمن شد بـرو بـر بـسینـیـایـد هـمـی یـادش از هـر کـســی
سخـن زین درازی چـه بـاید کشیدهــنــر بــرتــر از گــوهــر آمــد پــدیــد
چـو افراسـیاب آن سـخـنها شـنودخـوش آمـدش خـندید و شـادی نمود
ز لـشــکــر گــزیـد از دلـاور ســرانکــســی کــاو گــرایـد بــه گـرز گـران
ده و دو هـــزار از دلـــیـــران گــــردچـو هـومـان و مـر بــارمـان را سـپــرد
بـه گـردان لشـکـر سـپـهدار گفـتکـه ایـن راز بــایـد کـه مـانـد نـهـفــت
چــو روی انــدر آرنـد هـر دو بــرویتـهمـتـن بـود بـی گـمـان چـاره جـوی
پــدر را نــبــایــد کــه دانــد پــســرکـه بــنـدد دل و جــان بــه مـهـر پــدر
مـگــر کــان دلـاور گـو ســالـخــوردشـود کشـتـه بـر دسـت این شیرمرد
ازان پــس بــســازیـد ســهــراب رابــبــنــدیـد یـک شــب بــرو خــواب را
بـــرفــتــنــد بــیــدار دو پــهــلــوانبــه نــزدیـک ســهــراب روشــن روان
بـه پـیـش انـدرون هـدیه شـهـریـارده اسپ و ده استـر بـه زین و بـه بـار
ز پــیـروزه تـخـت و ز بــیـجـاده تـاجســـر تـــاج زر پـــایــه تـــخـــت عــاج
یـکـی نـامـه بـا لـابـه و دلـپـسـنـدنـبــشــتــه بــه نـزدیـک آن ارجــمـنـد
کـه گر تـخـت ایران بـه چـنگ آوریزمــــانــــه بـــــرآســـــایــــد از داوری
ازین مرز تـا آن بـسـی راه نیسـتسـمنگان و ایران و تـوران یکـی سـت
فـرسـتـمـت هـرچـنـد بـاید سـپـاهتـو بـر تـخـت بـنـشـیـن و بـرنـه کـلـاه
بـه توران چو هومان و چون بـارماندلـیـر و سـپــهـبــد نـبــد بــی گـمـان
فـرسـتــادم ایـنـک بــه فـرمـان تــوکـه بــاشـنـد یـک چـنـد مـهـمـان تــو
اگـر جـنـگ جـویی تـو جـنگ آورنـدجــهـان بــر بــدانــدیـش تــنـگ آورنـد
چـنـیـن نـامـه و خـلـعـت شـهـریـاربــبــردنــد بـــا ســاز چــنــدان ســوار
بــه ســهـراب آگــاهـی آمــد ز راهز هــومــان و از بـــارمــان و ســـپـــاه
پـذیـره بـشـد بــانـیـا هـمـچـو بــادسـپـه دید چـندان دلش گشت شـاد
چـو هومان ورا دید بـا یال و کـفـتفــرومـانـد هـومـان ازو در شــگــفــت
بــدو داد پــس نــامــه شــهــریــارابــا هـدیـه و اسـپ و اسـتـر بــه بــار
جـهانجـوی چـون نامه شاه خـواندازان جــایـگــه تــیـز لــشــکــر بــرانـد
کـسـی را نـبـد پـای بـا او بـجـنـگاگـر شــیـر پــیـش آمـدی گـر پــلـنـگ
دژی بـود کـش خـوانـدندی سـپـیدبـــران دژ بـــد ایــرانـــیـــان را امـــیــد
نــگــهــبــان دژ رزم دیـده هــجــیـرکـه بــا زور و دل بــود و بــا دار و گـیـر
هنوز آن زمـان گـسـتـهم خـرد بـودبـــه خــردی گــرایــنــده و گــرد بـــود
یکـی خـواهـرش بـود گـرد و سـواربــدانـدیـش و گــردنـکــش و نــامــدار
چـو سـهـراب نـزدیـکـی دژ رسـیـدهــجـــیــر دلـــارو ســـپـــه را بـــدیــد
نـشـسـت از بـر بــادپـای چـو گـردز دژ رفــت پــویـان بــه دشــت نـبــرد
چـو سـهـراب جـنـگ آور او را بـدیدبـرآشـفت و شـمشـیر کین بـرکشـید
ز لشکر بـرون تـاخـت بـرسان شیربــه پــیـش هـجــیـر انـدر آمــد دلــیـر
چـنـین گـفـت بـا رزم دیـده هـجـیرکـه تـنها بـه جـنگ آمـدی خـیره خـیر
چـه مردی و نام و نژاد تـو چیستکـه زایـنـده را بـر تـو بــایـد گـریـسـت
هجیرش چنین داد پاسخ که بـسبــه تــرکــی نــبــایـد مــرا یــار کــس
هـجــیـر دلـیـر و ســپــهـبــد مـنـمســرت را هـم اکـنـون ز تــن بــرکـنـم
فـرسـتـم بـه نـزدیک شـاه جـهـانتــنــت را کــنــم زیــر گــل در نــهــان
بـخـندید سهراب کاین گفت وگویبــه گـوش آمـدش تــیـز بــنـهـاد روی
چـنـان نـیزه بـر نـیزه بـرسـاخـتـنـدکــه از یـکــدگــر بــازنـشــنــاخــتــنـد
یکـی نـیزه زد بـر مـیـانـش هـجـیرنــیــامــد ســنــان انــدرو جــایــگــیــر
سـنان بـاز پـس کرد سـهراب شیربـــن نـــیــزه زد بـــر مـــیـــان دلـــیــر
ز زیـن بــرگـرفـتـش بـه کـردار بــادنـیـامــد هـمــی زو بــدلــش ایـچ یـاد
ز اسـپ اندر آمد نشست از بـرشهمی خـواسـت از تـن بـریدن سرش
بپیچید و برگشت بر دست راستغمی شد ز سهراب و زنهار خواست
رهـا کــرد ازو چــنــگ و زنــهـار دادچـو خـشـنـود شـد پـنـد بــسـیـار داد
بـبـسـتـش بـبـند آنگهی رزمجـویبــه نـزدیـک هـومـان فــرســتــاد اوی
بـه دژ در چـو آگـه شـدند از هجـیرکــه او را گـرفــتــنـد و بــردنـد اســیـر
خـــروش آمــد و نــالــه مــرد و زنکـه کـم شـد هجـیر انـدر آن انـجـمـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.