ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـــو آگـــاه شـــد دخـــتـــر گـــژدهـــمکـه سـالـار آن انـجـمـن گـشـت کـم
زنــی بـــود بـــرســـان گـــردی ســـوارهمـیشـه بـه جـنـگ انـدرون نـامـدار
کــــجــــا نـــام او بــــود گـــردآفــــریـــدزمـــانــه ز مــادر چـــنــیــن نــاوریــد
چــنــان نـنــگــش آمــد ز کــار هـجــیـرکـه شـد لـاله رنگـش بـه کـردار قـیر
بـــپـــوشـــیــد درع ســـواران جـــنـــگنــبـــود انــدر آن کــار جـــای درنــگ
نــهــان کـــرد گـــیــســـو بـــه زیــر زرهبـــزد بـــر ســـر تـــرگ رومــی گــره
فـــرود آمـــد از دژ بـــه کـــردار شـــیــرکــمـر بــر مـیـان بــادپــایـی بــه زیـر
بــه پــیـش سـپــاه انـدر آمـد چــو گـردچـو رعـد خـروشـان یکـی ویلـه کـرد
کــه گــردان کــدامــنــد و جــنـگ آوراندلـــیـــران و کــــارآزمـــوده ســــران
چــو ســهــراب شــیـراوژن او را بــدیــدبــخـنـدیـد و لـب را بـه دنـدان گـزیـد
چــنـیـن گـفــت کــامـد دگــر بــاره گـوربــه دام خــداونـد شــمـشــیـر و زور
بــپــوشـیـد خــفـتــان و بــر سـر نـهـادیـکـی تـرگ چـیـنـی بــه کـردار بــاد
بـــیــامــد دمــان پــیــش گــرد آفــریــدچـو دخـت کـمـنـدافـگـن او را بــدیـد
کــمـان را بــه زه کــرد و بــگـشــاد بــرنــبــد مــرغ را پــیـش تــیـرش گــذر
بــه ســهـراب بــر تــیـر بــاران گــرفــتچـپ و راسـت جـنگ سـواران گرفت
نــگــه کــرد ســهـراب و آمــدش نـنــگبـرآشـفـت و تـیز اندر آمـد بـه جـنگ
ســپـــر بـــر ســرآورد و بـــنــهــاد رویز پــیـگـار خـون انـدر آمـد بــه جــوی
چـــو ســـهـــراب را دیــد گـــردآفـــریــدکـه بــرسـان آتـش هـمـی بـردمـیـد
کــمــان بـــه زه را بـــه بـــازو فـــگــنــدســمـنـدش بــرآمـد بــه ابــر بــلـنـد
ســر نــیــزه را ســوی ســهــراب کــردعــنـان و ســنـان را پــر از تــاب کـرد
بـرآشـفـت سـهراب و شـد چـون پـلنگچو بـدخواه او چـاره گر بـد بـه جـنگ
عـنـان بــرگـرایـیـد و بــرگـاشـت اسـپبــیـامــد بــه کــردار آذرگــشــســپ
زدوده ســـنـــان آنـــگـــهـــی در ربـــوددرآمـــد بـــدو هــم بـــه کـــردار دود
بـــزد بـــر کـــمـــربـــنـــد گـــردآفـــریــدز ره بــر بــرش یـک بـه یـک بــردریـد
ز زیـن بــرگــرفــتــش بــه کــردار گــویچـو چـوگـان بـه زخـم اندر آید بـدوی
چــو بــر زیـن بــپــیــچــیـد گــرد آفــریـدیـکـی تـیـغ تـیـز از مـیـان بـرکـشـیـد
بــــزد نـــیـــزه او بـــه دو نـــیـــم کـــردنشست از بر اسپ و برخاست گرد
بـــه آورد بــــا او بــــســـنـــده نـــبـــودبــپـیـچـیـد ازو روی و بـرگـاشـت زود
ســپــهــبــد عــنــان اژدهــا را ســپــردبـه خـشم از جـهان روشنایی بـبـرد
چــو آمـد خـروشـان بــه تــنـگ انـدرشبـجـنبـید و بـرداشت خـود از سـرش
رهـــا شــــد ز بــــنـــد زره مــــوی اویدرفشان چـو خورشید شد روی اوی
بــدانـسـت سـهـراب کـاو دخــتــرسـتســر و مــوی او ازدر افــســرســـت
شـگـفـت آمدش گـفـت از ایران سـپـاهچــنــیــن دخــتــر آیــد بـــه آوردگــاه
ســـواران جـــنــگـــی بـــه روز نـــبـــردهــمــانــا بــه ابـــر انــدر آرنــد گــرد
ز فــتــراک بــگـشــاد پــیـچــان کـمـنـدبــیـنـداخـت و آمـد مـیـانـش بــبــنـد
بــدو گـفــت کــز مـن رهـایـی مـجــویچـرا جـنـگ جـویـی تـو ای مـاه روی
نــیــامــد بـــدامــم بـــســـان تـــو گــورز چــنـگـم رهـایـی نـیـابــی مـشـور
بـــدانــســت کــاویــخـــت گــردآفــریــدمـر آن را جــز از چــاره درمـان نـدیـد
بــدو روی بــنـمـود و گــفــت ای دلــیـرمــیــان دلــیــران بــه کــردار شــیــر
دو لـشــکــر نـظــاره بــریـن جــنـگ مـابـرین گـرز و شـمـشـیر و آهـنـگ مـا
کـنون مـن گـشـایم چـنین روی و مـویسـپــاه تـو گـردد پـر از گـفـت وگـوی
کـه بــا دخــتــری او بــه دشــت نـبــردبــدیـن سـان بـه ابــر انـدر آورد گـرد
نــهــانــی بـــســازیــم بـــهــتـــر بـــودخــرد داشــتــن کــار مــهــتــر بـــود
ز بــهــر مــن آهـو ز هـر ســو مــخــواهمـیـان دو صـف بــرکـشـیـده سـپــاه
کـنـون لـشـکـر و دژ بـه فـرمـان تـسـتنـبـاید بـرین آشـتـی جـنـگ جـسـت
دژ و گـنـج و دژبــان سـراسـر تــراسـتچـو آیی بـدان ساز کت دل هواست
چــو رخــســاره بــنــمــود ســهــراب راز خـــوشــاب بـــگــشــاد عــنــاب را
یـکـی بــوسـتـان بــد در انـدر بـهـشـتبـه بـالـای او سـرو دهقـان نکـشـت
دو چــشـمـش گـوزن و دو ابــرو کـمـانتـو گفـتـی همی بـشـکفـد هر زمان
بــدو گـفــت کــاکــنـون ازیـن بــرمـگـردکـــه دیـــدی مـــرا روزگـــار نـــبـــرد
بـــریـــن بـــاره دژ دل انـــدر مـــبـــنـــدکـه ایـن نـیـسـت بــرتـر ز ابـر بـلـنـد
بــــپــــای آورد زخــــم کـــوپــــال مـــننــرانــدکــســی نـیـزه بــر یـال مــن
عــنــان را بـــپـــیــچــیــد گــرد آفــریــدســمـنـد ســرافـراز بــر دژ کـشــیـد
هـمـی رفـت و سـهـراب بــا او بـه هـمبـــیــامــد بـــه درگـــاه دژ گــژدهــم
دربــــاره بــــگـــشــــاد گـــرد آفـــریـــدتـن خـسـتـه و بـسـتـه بـر دژ کشید
در دژ بــبــسـتــنـد و غـمـگـیـن شـدنـدپـر از غـم دل و دیده خـونین شـدنـد
ز آزار گــــردآفـــــریــــد و هــــجـــــیــــرپـــر از درد بـــودنــد بـــرنـــا و پـــیــر
بــگــفــتــنــد کــای نــیـکــدل شــیـرزنپــر از غــم بــد از تــو دل انــجــمــن
که هم رزم جستی هم افسون و رنگنــیـامــد ز کــار تــو بــر دوده نــنــگ
بـــخـــنــدیــد بـــســـیــار گــرد آفــریــدبــه بــاره بــرآمـد ســپــه بــنـگــریـد
چــو ســهـراب را دیـد بــر پــشـت زیـنچـنین گفـت کای شـاه تـرکان چـین
چــرا رنـجــه گـشــتــی کـنـون بــازگـردهــم از آمــدن هـم ز دشــت نــبــرد
بــخـنـدیـد و او را بــه افـسـوس گـفـتکـه تــرکـان ز ایـران نـیـابــنـد جـفـت
چــنــیــن بـــود و روزی نــبــودت ز مــنبـدین درد غـمگین مکـن خـویشـتـن
هـمـانـا کـه تــو خــود ز تــرکـان نـه ایکـه جــز بــه آفـریـن بــزرگـان نـه ای
بــدان زور و بــازوی و آن کــتــف و یــالنـداری کــس از پــهـلــوانـان هـمـال
ولــیـکــن چــو آگــاهـی آیـد بــه شــاهکــه آورد گــردی ز تـــوران ســـپـــاه
شـهـنـشـاه و رسـتـم بـجـنـبـد ز جـایشــمــا بــا تــهـمـتــن نـداریـد پــای
نــمــانــد یــکــی زنــده از لــشـــکــرتنــدانــم چــه آیــد ز بـــد بــر ســرت
دریـغ آیـدم کـاین چـنـین یـال و سـفـتهـمـی از پـلـنـگـان بــبــایـد نـهـفـت
تــرا بــهــتــر آیـد کــه فــرمــان کــنــیرخ نــامــور ســـوی تـــوران کـــنــی
نبـاشـی بـس ایمن بـه بـازوی خـویشخـورد گـاو نـادان ز پـهـلـوی خـویـش
چــو بــشـنـیـد ســهـراب نـنـگ آمـدشکه آسان همی دژ بـه چـنگ آمدش
بـــه زیــر دژ انــدر یــکــی جـــای بـــودکـجــا دژ بــدان جـای بــر پــای بــود
بــه تــاراج داد آن هـمـه بــوم و رســتبـه یکبـارگی دسـت بـد را بـشست
چـنـیـن گـفـت کـامـروز بـیـگـاه گـشـتز پـیـگـارمـان دسـت کـوتـاه گـشـت
بــرآرم بــه شــبــگـیـر ازیـن بــاره گــردبـــبـــیــنــنــد آســـیــب روز نـــبـــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.