ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـرگـشـت سـهـراب گـژدهـم پـیربــیـاورد و بــنـشــانـد مــردی دبــیـر
یـکـی نـامـه بـنـوشـت نـزدیـک شـاهبــرافــگـنـد پــویـنـده مـردی بــه راه
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کـردگـارنــمــود آنــگــهــی گــردش روزگـــار
کــه آمــد بــر مــا ســپــاهــی گــرانهـــمـــه رزم جـــویــان کـــنـــدآوران
یـکـی پــهـلـوانـی بــه پـیـش انـدرونکـه سـالـش ده و دو نبـاشـد فـزون
بــه بــالـا ز سـرو سـهـی بــرتـرسـتچو خورشید تـابـان بـه دو پـیکرست
بــرش چـون بــر پـیـل و بــالـاش بــرزندیدم کسـی را چـنان دسـت و گرز
چـو شـمشیر هندی بـه چـنگ آیدشز دریـــا و از کـــوه تــــنـــگ آیـــدش
چــو آواز او رعــد غــرنــده نــیــســتچـو بــازوی او تـیـغ بـرنـده نـیـسـت
هــجــیـر دلــاور مــیــان را بــبــســتیـکـی بــاره تــیـزتــگ بــرنـشـسـت
بــشــد پــیـش ســهـراب رزم آزمـایبـر اسپش ندیدم فزون زان بـه پـای
کـه بـر هـم زنـد مـژه را جـنـگ جـویگـرایـد ز بــیـنـی سـوی مـغـز بــوی
که سـهرابـش از پـشت زین بـرگرفتبـرش مـانـد زان بـازو اندر شـگـفـت
درست ست و اکنون به زنهار اوستپـراندیشـه جـان از پـی کـار اوسـت
ســواران تــرکــان بـــســی دیــده امعـنـان پـیچ زین گـونـه نـشـنـیده ام
مــبـــادا کـــه او در مــیــان دو صـــفیـکــی مــرد جــنــگ آور آرد بــکــف
بــران کــوه بــخــشــایـش آرد زمـیـنکــه او اســپ تــازد بــرو روز کــیــن
عـنـان دار چــون او نـدیـدســت کـستو گفتی که سام سوارست و بـس
بــلـنـدیـش بــر آســمـان رفـتــه گـیـرسـر بـخـت گـردان همه خـفـتـه گیر
اگـر خـود شـکـیـبـیـم یـک چـنـد نـیـزنـکـوشـیـم و دیـگـر نـگـویـیـم چــیـز
اگـــر دم زنـــد شـــهـــریـــار زمـــیــننـرانــد ســپــاه و نـســازد کــمــیـن
دژ و بـاره گـیرد کـه خـود زور هـسـتنگیرد کسی دسـت او را بـه دست
کـه ایـن بــاره را نـیـسـت پـایـاب اویدرنـگـی شـود شـیـر زاشـتـاب اوی
چـو نامـه بـه مـهر اندر آمـد بـه شـبفرسـتـاده را جـسـت و بـگشـاد لب
بــگـفـتـش چـنـان رو کـه فـردا پــگـاهنـبــیـنـد تـرا هـیـچـکـس زان سـپـاه
فـرســتــاد نـامـه ســوی راه راســتپـس نـامـه آنـگـاه بـر پـای خـاسـت
بــنـه بــرنـهـاد و ســرانــدر کــشــیـدبـــران راه بـــی راه شــد نــاپــدیــد
ســوی شــهـر ایـران نــهــادنــد رویســـپـــردنـــد آن بــــاره دژ بــــدوی
چـو خـورشـید بـر زد سـر از تـیره کوهمـیـان را بــبــسـتـنـد تــرکـان گـروه
ســپــهـدار سـهـراب نـیـزه بــدســتیکی بـارکـش بـاره ای بـرنشـسـت
ســوی بــاره آمــد یـکــی بــنــگــریـدبـه بـاره درون بـس کـسـی را نـدید
بـــیـــامـــد در دژ گـــشـــادنـــد بــــازنــدیــدنــد در دژ یــکــی رزمــســـاز
بــه فــرمــان هـمـه پــیـش او آمـدنـدبـه جـان هرکسـی چـاره جـو آمدند
چـو نـامـه بـه نـزدیک خـسـرو رسـیدغمی شد دلش کان سخنها شنید
گـرانـمـایـگـان را ز لـشــکـر بــخــوانـدوزیـن داسـتــان چــنـدگـونـه بــرانـد
نـشـسـتـنـد بــا شـاه ایـران بــه هـمبـزرگـان لـشـکـر هـمـه بـیش و کـم
چـو طـوس و چـو گودرز کشـواد و گیوچـو گـرگـیـن و بـهـرام و فـرهـاد نـیو
سـپـهـدار نـامـه بـر ایـشـان بـخـوانـدبـپـرسـیـد بـسـیـار و خـیـره بـمـانـد
چــنـیـن گــفــت بــا پــهـلـوانـان بــرازکــه ایـن کــار گـردد بــه مـا بــر دراز
بـرین سـان کـه گـژدهم گـوید همـیاز انـدیـشـه دل را بــشـویـد هـمـی
چـه سـازیم و درمان این کار چـیستاز ایـران هـم آورد این مـرد کـیسـت
بــر آن بــرنـهـادنـد یـکـســر کـه گـیـوبــه زابــل شــود نــزد ســالــار نـیـو
بــه رســتــم رســانـد از ایـن آگـهـیکه بـا بـیم شد تـخـت شاهنشهی
گــو پـــیــلــتـــن را بـــدیــن رزمــگــاهبـخـواند که اویسـت پـشـت سـپـاه
نـشـسـت آنـگـهـی رای زد بــا دبـیـرکــه کــاری گــزایـنـده بــد نــاگــزیـرپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.