ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 17:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکـی نـامـه فـرمـود پــس شــهـریـارنــوشـــتـــن بـــر رســـتـــم نــامـــدار
نـخــســت آفــریـن کــرد بــر کـردگـارجـــــهــــانــــدار و پـــــرورده روزگــــار
دگــر آفـــریــن کـــرد بـــر پـــهــلــوانکــه بــیــدار دل بــاش و روشــن روان
دل و پــشــت گــردان ایــران تــویــیبـه چـنـگـال و نـیـروی شـیـران تـویی
گـــشـــایــنـــده بـــنـــد هــامـــاورانســــتــــانـــنـــده مـــرز مــــازنـــدران
ز گـرز تــو خــورشــیـد گـریـان شــودز تــیــغ تــو نــاهــیــد بـــریــان شــود
چـو گـرد پـی رخـش تـو نـیل نیسـتهـم آورد تـو در جـهـان پـیـل نـیـسـت
کــمـنـد تــو بــر شــیـر بــنـدافــگــنـدســنــان تــو کــوهـی ز بــن بــرکــنـد
تـویـی از هـمـه بــد بــه ایـران پــنـاهز تـــو بــــرفـــرازنـــد گـــردان کـــلـــاه
گـزایـنـده کـاری بــد آمـد بــه پــیـشکـز انـدیـشــه آن دلـم گـشــت ریـش
نشـسـتـند گردان بـه پـیشم بـه همچــو خــوانــدیـم آن نــامــه گــژدهــم
چـنان بـاد کـاندر جـهان جـز تـو کـسنــبـــاشــد بـــه هــر کــار فــریــادرس
بـــدان گــونــه دیــدنــد گــردان نــیــوکــه پــیـش تــو آیـد گــرانـمـایـه گـیـو
چـو نامه بـخـوانی بـه روز و بـه شبمـکــن داســتــان را گـشــاده دو لـب
مــگــر بــا ســواران بــســیـارهــوشز زابـــل بــــرانـــی بــــرآری خـــروش
بـر اینـسـان کـه گـژدهـم زو یـاد کـردنــبـــایــد جــز از تـــو ورا هــم نــبـــرد
بـه گـیو آنـگـهـی گـفـت بـرسـان دودعــنــان تـــگــاور بـــبـــایــد بـــســـود
بــبــایـد کـه نـزدیـک رســتــم شـویبــه زابــل نــمــانــی و گــر نــغــنــوی
اگــر شـــب رســـی روز را بـــازگــردبــگــویـش کــه تــنـگ انـدرآمـد نـبــرد
وگــرنــه فــرازســت ایــن مــرد گــردبــدانـدیـش را خــوار نـتــوان شــمــرد
ازو نــامــه بـــســتــد بـــه کــردار آببــرفـت و نـجــسـت ایـچ آرام و خـواب
چــو نـزدیـکـی زابــلـســتــان رسـیـدخـروش طـلـایـه بــه دسـتــان رسـیـد
تـهـمـتـن پــذیـره شـدش بــا سـپــاهنــهــادنــد بـــر ســر بــزرگــان کــلــاه
پــیـاده شــدش گـیـو و گـردان بــهـمهر آنـکـس کـه بـودنـد از بـیش و کـم
ز اســــپ انـــدرآمـــد گـــو نـــامـــداراز ایــران بـــپــرســیــد وز شــهــریــار
ز ره ســوی ایـوان رســتــم شــدنــدبـــبـــودنــد یــکـــبـــار و دم بـــرزدنــد
بـگـفـت آنـچ بــشـنـیـد و نـامـه بــدادز سـهـراب چــنـدی سـخــن کـرد یـاد
تـهمـتـن چـو بـشـنید و نامه بـخـواندبــخــنـدیـد و زان کــار خــیـره بــمـانـد
کــه مــانـنــده ســام گــرد از مــهـانســواری پـــدیــد آمــد انــدر جـــهــان
از آزادگـان ایـن نـبــاشــد شــگـفــتز تــرکـان چــنـیـن یـاد نـتــوان گـرفـت
مـن از دخـت شـاه سـمـنـگـان یکـیپـــســر دارم و بـــاشــد او کــودکــی
هـنـوز آن گـرامـی نـدانـد کـه جــنـگتــوان کــرد بــایــد گــه نــام و نــنــگ
فـرســتــادمـش زر و گـوهـر بــســیبـــر مــادر او بـــه دســـت کـــســـی
چـنـیـن پـاسـخ آمـد کـه آن ارجـمـنـدبــســی بــرنـیـایـد کــه گــردد بــلـنـد
هـمـی مـی خـورد بـا لـب شـیربـویشـود بــی گـمـان زود پـرخـاشـجـوی
بــبــاشــیـم یــک روز و دم بــرزنــیـمیـکـی بــر لـب خــشـک نـم بــرزنـیـم
ازان پــس گــرایــیــم نــزدیــک شــاهبـــه گـــردان ایـــران نـــمـــایــیــم راه
مـگـر بـخـت رخـشـنده بـیدار نیسـتوگـرنـه چــنـیـن کـار دشـوار نـیـسـت
چــو دریـا بــه مــوج انــدرآیـد ز جــاینـــــدارد دم آتـــــش تـــــیـــــزپـــــای
درفــش مــرا چــون بـــبــیــنــد ز دوردلـش مـاتــم آرد بــه هـنـگــام ســور
بــدیـن تـیـزی انـدر نـیـایـد بـه جـنـگنـبــایـد گـرفــتــن چــنـیـن کـار تــنـگ
به می دست بـردند و مستان شدندز یـاد سـپـهـبــد بــه دسـتـان شـدنـد
دگــر روز شــبــگــیـر هـم پــرخــمــاربــیـامــد تــهـمــتــن بــرآراســت کــار
ز مـسـتـی هـم آن روز بــاز ایـسـتـاددوم روز رفـــتـــن نـــیـــامـــدش یـــاد
سـه دیـگـر ســحــرگـه بــیـاورد مـینـــیـــامـــد ورا یـــاد کــــاووس کــــی
بـــه روز چــهــارم بـــرآراســت گــیــوچــنـیـن گـفــت بــا گـرد ســالـار نـیـو
که کاووس تندست و هشیار نیستهم این داستان بر دلش خوار نیست
غـمـی بـود ازین کـار و دل پـرشـتـابشــده دور ازو خـــورد و آرام و خــواب
بــه زابــلــســتــان گــر درنــگ آوریـمز مــی بــاز پــیــگــار و جــنــگ آوریـم
شـود شـاه ایران بـه مـا خـشـمگـینز نـــاپـــاک رایـــی درآیـــد بـــکـــیـــن
بـدو گـفـت رسـتـم کـه مـندیش ازینکـه بــا مـا نـشـورد کـس انـدر زمـیـن
بــفــرمـود تــا رخــش را زیـن کــنـنـددم انـــدر دم نـــای رویــیــن کـــنــنــد
ســـواران زابـــل شـــنــیــدنــد نــایبــرفـتـنـد بــا تـرگ و جـوشـن ز جـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.