ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
گـــرازان بــــدرگـــاه شــــاه آمـــدنـــدگــشــاده دل و نــیــک خـــواه آمــدنــد
چـو رفـتـنـد و بــردنـد پـیـشـش نـمـازبــرآشــفــت و پــاســخ نــداد ایــچ بــاز
یکـی بـانگ بـر زد بـه گیو از نخـسـتپـس آنگـاه شـرم از دو دیده بـشـسـت
کـه رســتــم کـه بــاشـد فـرمـان مـنکـنـد پــسـت و پــیـچـد ز پــیـمـان مـن
بـــگـــیــر و بـــبـــر زنــده بـــردارکـــنوزو نــیــز بـــا مــن مــگــردان ســخــن
ز گــفــتــار او گــیـو را دل بــخــســتکـه بـردی بـرسـتـم بـران گـونه دسـت
بــرآشــفــت بــا گــیـو و بــا پــیـلـتــنفــرو مــانــد خــیـره هــمــه انــجــمــن
بــفــرمـود پــس طــوس را شــهـریـارکــه رو هــردو را زنــده بــرکــن بــه دار
خـود از جـای بـرخـاسـت کاووس کیبـــرافــروخــت بـــرســان آتــش ز نــی
بـشـد طوس و دسـت تـهمتـن گرفتبـدو مـانـده پـرخـاش جـویـان شـگـفـت
کــه از پــیـش کــاووس بــیــرون بــردمـگـر کــانـدر آن تــیـزی افــســون بــرد
تــهـمـتــن بــرآشــفـت بــا شــهـریـارکــه چــنـدیـن مــدار آتــش انـدر کــنـار
هـمـه کــارت از یـکـدگـر بــدتــرســتتــرا شــهــریــاری نــه انــدرخــورســت
تـــو ســـهــراب را زنــده بـــر دار کــنپـــرآشــوب و بـــدخـــواه را خـــوار کــن
بـزد تـند یک دسـت بـر دسـت طـوستــو گـفـتـی ز پــیـل ژیـان یـافـت کـوس
ز بـــالــا نــگــون انــدرآمــد بـــه ســربـــرو کــرد رســتــم بـــه تــنــدی گــذر
به در شد به خشم اندرآمد به رخشمـنـم گـفـت شـیـراوژن و تــاج بــخــش
چـو خـشم آورم شاه کاووس کیستچـرا دسـت یازد بـه من طوس کیسـت
زمـیـن بـنـده و رخـش گـاه مـن سـتنـگـیـن گـرز و مـغـفـر کـلـاه مـن ســت
شـب تــیـره از تــیـغ رخــشــان کـنـمبــه آورد گــه بــر ســرافــشــان کــنــم
ســـر نــیــزه و تـــیــغ یــار مـــن انــددو بـــازو و دل شـــهـــریــار مـــن انـــد
چـــه آزاردم او نـــه مـــن بــــنـــده امیـــکــــی بــــنـــده آفــــریـــنـــنـــده ام
بــه ایـران ار ایـدون کـه سـهـراب گـردبـــیــایــد نــمــانــد بـــزرگ و نــه خــرد
شـمـا هـر کـسـی چـاره جـان کـنـیـدخــرد را بــدیـن کــار پــیــچــان کــنــیـد
بــه ایـران نــبــیـنـیـد ازیـن پــس مــراشـــمــا را زمــیــن پـــر کـــرگــس مــرا
غــمــی شــد دل نــامــداران هــمــهکـه رسـتـم شـبـان بـود و ایشـان رمـه
بـه گـودرز گـفـتـنـد کـایـن کـار تـسـتشـکـسـتـه بــدسـت تـو گـردد درسـت
سـپـهـبـد جـز از تـو سـخـن نـشـنـودهـمـی بــخـت تـو زیـن سـخـن نـغـنـود
بـــه نــزدیــک ایــن شــاه دیــوانــه رووزیـن در ســخــن یـاد کــن نــو بــه نــو
ســـخـــنـــهـــای چــــرب و دراز آوریمــگـــر بـــخـــت گـــم بـــوده بـــازآوری
ســـپـــهــدار گــودرز کــشــواد رفــتبــه نـزدیـک خــســرو خــرامـیـد تــفـت
بـه کاووس کی گفت رستـم چـه کردکــــز ایـــران بــــرآوردی امــــروز گــــرد
فــــرامـــوش کــــردی ز هـــامـــاورانوزان کــــــار دیــــــوان مــــــازنــــــدران
کـــه گــویــی ورا زنــده بـــر دار کـــنز شــاهــان نــبــایــد گــزافــه ســخــن
چـو او رفـت و آمـد سـپــاهـی بــزرگیـکــی پــهــلــوانــی بــه کــردار گــرگ
کـه داری کـه بــا او بــه دشـت نـبــردشــود بـــرفــشــانــد بــرو تــیــره گــرد
یــلــان تــرا ســر بــه ســر گــژدهــمشـنـیدسـت و دیدسـت از بـیش و کـم
هـمــی گــویـد آن روز هـرگــز مــبــادکـــه بـــا او ســـواری کـــنـــد رزم یـــاد
کسی را که جـنگی چـو رسـتـم بـودبـــــیــــازارد او را خـــــرد کـــــم بـــــود
چــو بــشــنـیـد گـفـتــار گـودرز شــاهبـــدانـــســـت کـــاو دارد آیـــیـــن و راه
پـشـیمان بـشـد زان کجـا گفـتـه بـودبــیـهـودگــی مـغــزش آشــفــتــه بــود
بـه گودرز گفت این سخن درخورستلــب پــیــر بـــا پــنــد نــیــکــوتــرســت
خـــردمـــنـــد بــــایـــد دل پــــادشـــاکــه تـــیــزی و تـــنــدی نــیــارد بـــهــا
شـــمـــا را بـــبـــایـــد بـــر او شـــدنبــه خــوبــی بــسـی داسـتــانـهـا زدن
ســرش کــردن از تــیـزی مـن تــهـینــــمــــودن بـــــدو روزگــــار بـــــهــــی
چـو گـودرز بــرخـاسـت از پــیـش اویپـــس پـــهــلــوان تــیــز بـــنــهــاد روی
بـــرفــتـــنــد بـــا او ســران ســـپـــاهپـــس رســـتـــم انــدر گــرفــتـــنــد راه
چـــو دیــدنــد گـــرد گـــو پـــیــلــتـــنهـمــه نــامــداران شــدنــد انــجــمــن
ســتــایـش گــرفــتــنـد بــر پــهـلــوانکـــه جـــاویـــد بـــادی و روشـــن روان
جـهـان سـر بـه سـر زیـر پـای تـو بـادهـمـیـشـه سـر تــخـت جــای تــو بــاد
تـو دانی کـه کـاووس را مـغـز نیسـتبـه تـیزی سـخـن گفتـنش نغـز نیسـت
بـجـوشـد هـمـانـگـه پـشـیمـان شـودبــه خـوبــی ز سـر بــاز پــیـمـان شـود
تــهــمــتـــن گــر آزرده گــردد ز شــاههــم ایــرانــیــان را نــبـــاشـــد گـــنــاه
هم او زان سخنها پـشیمان شدستز تـنـدی بـخـاید هـمـی پـشـت دسـت
تــهـمـتــن چــنـیـن پــاســخ آورد بــازکـه هـسـتـم ز کـاووس کـی بـی نـیـاز
مـرا تــخـت زیـن بــاشـد و تــاج تــرگقــبــا جــوشــن و دل نـهـاده بــه مـرگ
چــرا دارم از خــشــم کــاووس بـــاکچه کاووس پیشم چه یک مشت خاک
سـرم گـشـت سـیر و دلـم کـرد بـسجــز از پــاک یـزدان نــتــرســم ز کــس
ز گـفـتـار چـون سـیر گـشـت انجـمـنچــنــیـن گــفــت گــودرز بــا پــیـلــتــن
کـه شـهـر و دلـیران و لـشـکـر گـمـانبــه دیـگـر سـخــنـهـا بــرنـد ایـن زمـان
کـزیـن تــرک تـرسـنـده شـد سـرفـرازهـمـی رفـت زین گـونـه چـنـدی بـه راز
کــه چــونـان کـه گـژدهـم داد آگـهـیهــمــه بــوم و بــر کــرد بــایــد تــهــی
چو رستم همی زو بـتـرسد بـه جنگمـــرا و تـــرا نــیــســـت جـــای درنــگ
از آشــفــتـــن شــاه و پـــیــگــار اویبـــدیــدم بـــدرگــاه بــر گــفــت وگــوی
ز سـهـراب یـل رفـت یـکـسـر سـخـنچــنـیـن پــشـت بــر شـاه ایـران مـکـن
چـنـیـن بــر شـده نـامـت انـدر جـهـانبــدیـن بــازگــشــتــن مــگــردان نـهـان
و دیـگــر کــه تــنـگ انـدرآمـد ســپــاهمـکـن تـیـره بــر خـیـره ایـن تــاج و گـاه
بـه رسـتـم بـر این داسـتـانها بـخـواندتـهـمـتـن چـو بــشـنـیـد خـیـره بـمـانـد
بـــدو گــفـــت اگـــر بـــیــم دارد دلــمنـخـواهـم کـه بــاشـد ز تـن بــگـسـلـم
ازیـن نـنـگ بــرگـشــت و آمـد بــه راهگــرازان و پــویــان بـــه نــزدیــک شــاه
چـو در شد ز در شاه بـر پـای خاستبـسی پـوزش اندر گذشتـه بـخـواسـت
کـه تـندی مرا گوهرسـت و سـرشـتچـنان زیسـت بـاید کـه یزدان بـکـشـت
وزیــن نــاســگــالــیــده بــدخــواه نــودلــم گــشــت بــاریـک چــون مــاه نــو
بـدیـن چـاره جـسـتـن تـرا خـواسـتـمچـــو دیــر آمــدی تـــنــدی آراســـتـــم
چـو آزرده گـشـتــی تــو ای پــیـلـتــنپــشــیـمـان شــدم خــاکـم انـدر دهـن
بـدو گفت رسـتـم که گیهان تـراسـتهـمـه کـهـتــرانـیـم و فـرمـان تــراسـت
کــنـون آمـدم تــا چــه فــرمـان دهـیروانـــت ز دانـــش مــــبــــادا تــــهـــی
بــدو گــفــت کــاووس کــامــروز بــزمگـــزیــنـــیــم و فـــردا بـــســـازیــم رزم
بــیـاراســت رامـشــگـهـی شــاهـوارشـــد ایــوان بـــه کـــردار بـــاغ بـــهــار
ز آواز ابـــریـــشـــم و بــــانـــگ نـــایسـمن عارضان پـیش خـسـرو بـه پـای
هـمـی بــاده خـوردنـد تــا نـیـم شـبز خـــنــیــاگــران بـــرگــشـــاده دولــبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.