ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دگــر روز فــرمــود تــا گــیـو و طــوسبـبـسـتـند شـبـگـیر بـر پـیل کـوس
در گــنــج بـــگــشـــاد و روزی بـــدادسـپـه بــرنـشـانـد و بـنـه بــرنـهـاد
ســپــردار و جــوشــنـوران صـد هـزارشـمرده بـه لشـکـر گـه آمد سـوار
یکـی لـشـکـر آمد ز پـهلـو بـه دشـتکه از گرد ایشـان هوا تـیره گشـت
سـراپــرده و خـیـمـه زد بــر دو مـیـلبـپـوشید گیتـی بـه نعل و بـه پـیل
هوا نـیلـگـون گـشـت و کـوه آبـنـوسبـــجـــوشـــیــد دریــا ز آواز کــوس
همـی رفـت مـنـزل بـه مـنـزل جـهانشده چون شب و روز گشته نهان
درخـشـیـدن خـشـت و ژوپـین ز گـردچــو آتــش پـــس پـــرده لــاجــورد
ز بـس گـونـه گـونه سـنـان و درفـشسـپــرهـای زریـن و زریـنـه کـفـش
تـو گفـتـی که ابـری بـه رنگ آبـنوسبــرآمــد بــبـــاریــد زو ســنــدروس
جــهــان را شــب و روز پــیـدا نــبــودتـو گـفـتـی سـپــهـر و ثـریـا نـبــود
ازیـنـســان بــشــد تــا در دژ رســیـدبـشد خاک و سنگ از جهان ناپدید
خــروشــی بــلــنــد آمــد از دیـدگــاهبـه سـهراب گـفـتـند کـامـد سـپـاه
چــو ســهـراب زان دیـده آوا شــنـیـدبــه بــاره بـیـامـد سـپـه بــنـگـریـد
بـه انگـشـت لشـکـر بـه هومان نمودسـپــاهـی کـه آن را کـرانـه نـبــود
چـو هـومـان ز دور آن سـپـه را بـدیـددلش گشـت پـربـیم و دم درکشید
بـه هومان چـنین گفـت سـهراب گردکـه انـدیـشـه از دل بـبـایـد سـتـرد
نـبــیـنـی تــو زیـن لـشـکـر بــیـکـرانیکـی مـرد جـنـگـی و گـرزی گـران
کــه پـــیــش مــن آیــد بـــه آوردگــاهگـر ایدون کـه یاری دهد هور و ماه
سـلیح سـت بـسـیار و مردم بـسـیســرافــراز نـامـی نـدانـم کـســی
کـنـون مـن بـه بـخـت رد افـراسـیـابکـنـم دشـت را هـمـچـو دریـای آب
بــه تــنـگــی نـداد ایـچ ســهـراب دلفـــرود آمـــد از بـــاره شـــاداب دل
یکی جام می خواست از می گسارنــکــرد ایــچ رنــجـــه دل از کــارزار
وزانـــســـو ســـراپـــرده شـــهــریــارکـشـیدند بـر دشـت پـیش حـصـار
ز بـس خـیـمـه و مـرد و پـرده سـراینماند ایچ بـر دشت و بـر کوه جـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.