ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو خـورشید گشت از جـهان ناپـدیدشـب تـیره بـر دشـت لشکر کشید
تــهـمـتــن بــیـامـد بــه نـزدیـک شـاهمیان بـستـه جـنگ و دل کینه خواه
کــه دســتــور بـــاشــد مــرا تــاجــوراز ایـدر شــوم بــی کــلــاه و کــمـر
بـبـینـم کـه این نـو جـهانـدار کـیسـتبـزرگـان کـدامـند و سـالـار کـیسـت
بـدو گـفـت کـاووس کـین کـار تـسـتکـه بــیـدار دل بــادی و تـن درسـت
تــهــمــتــن یــکــی جــامــه تــرکــواربــپــوشــیـد و آمـد دوان تــا حــصـار
بــیــامــد چــو نــزدیـکــی دژ رســیـدخـروشـیـدن نـوش تــرکـان شـنـیـد
بــــران دژ درون رفـــت مـــرد دلـــیـــرچـنان چـون سـوی آهوان نره شـیر
چـو سـهـراب را دیـد بــر تــخـت بــزمنشستـه بـه یک دست او ژنده رزم
بــه دیـگــر چــو هـومـان ســوار دلـیـردگــر بـــارمــان نــام بـــردار شــیــر
تـو گـفـتـی همه تـخـت سـهراب بـودبــســان یـکـی ســرو شـاداب بــود
دو بــــازو بــــه کــــردار ران هـــیـــونبـرش چون بـر پیل و چهره چو خون
ز تــرکــان بــگــرد انـدرش صــد دلـیـرجــوان و سـرافـراز چـون نـره شـیـر
پــرســتــار پــنـجــاه بــا دسـت بــنـدبــه پــیـش دل افـروز تـخـت بــلـنـد
هـمـی یـک بـه یـک خـوانـدنـد آفـرینبــران بــرز و بــالـا و تــیـغ و نـگــیـن
هـمــی دیـد رســتــم مــر او را ز دورنـشـسـت و نگـه کـرد مـردان سـور
بـه شـایسـتـه کـاری بـرون رفـت ژنـدگــوی دیـد بــرســان ســرو بــلــنـد
بــدان لـشـکـر انـدر چـنـو کـس نـبـودبــر رســتــم آمــد بــپــرســیــد زود
چـه مـردی بـدو گـفـت بـا من بـگـویسـوی روشـنی آی و بـنـمـای روی
تـهـمـتـن یـکـی مـشـت بـر گـردنـشبــزد تــیـز و بــرشـد روان از تــنـش
بـدان جـایگـه خـشـک شـد ژنـده رزمنشـد ژنـده رزم آنگـهی سـوی بـزم
زمــانــی هـمــی بــود ســهـراب دیـرنـیـامــد بــه نــزدیـک او ژنــد شــیـر
بــپــرســیـد ســهــراب تــا ژنــده رزمکجا شد که جایش تهی شد ز بزم
بــرفـتــنـد و دیـدنـش افـگـنـده خــواربــــرآســــوده از بــــزم و از کــــارزار
خــــروشـــان ازان درد بــــازآمـــدنـــدشـگـفـتــی فـرو مـانـده از کـار ژنـد
بــه سـهـراب گـفـتـنـد شـد ژنـده رزمســرآمــد بـــرو روز پــیــگــار و بــزم
چـو بـشـنـید سـهراب بـرجـسـت زودبـــیــامــد بـــر ژنــده بـــرســان دود
ابــا چــاکــر و شــمـع و خــیـنـاگــرانبـــیــامـــد ورا دیــد مـــرده چـــنــان
شگفت آمدش سخـت و خـیره بـمانددلـیـران و گـردنـکـشـان را بــخـوانـد
چـنین گـفـت کـامـشـب نـبـاید غـنودهمه شـب همی نیزه بـاید بـسـود
کـــه گـــرگ انــدر آمــد مــیــان رمــهســـگ و مــرد را آزمــودش هــمــه
اگــر یــار بـــاشـــد جـــهــان آفــریــنچـو نـعـل سـمـنـدم بـسـایـد زمـین
ز فــتــراک زیـن بــرگـشــایـم کــمـنـدبــخــواهـم از ایـرانــیـان کــیـن ژنــد
بـیـامـد نـشـسـت از بـر گـاه خـویـشگـرانـمـایگـان را همـه خـوانـد پـیش
که گر کم شـد از تـخـت من ژنده رزمنـیـامـد هـمـی سـیـر جـانـم ز بــزم
چـو بــرگـشـت رسـتـم بــر شـهـریـاراز ایـران ســپــه گـیـو بــد پــاسـدار
بــه ره بـــر گــو پــیــلــتــن را بـــدیــدبـزد دسـت و گرز از میان بـرکـشـید
یکی بـر خـروشـید چـون پـیل مسـتسـپـر بـر سـر آورد و بـنمـود دسـت
بــدانـسـت رسـتـم کـز ایـران سـپــاهبـه شـب گـیو بـاشـد طـلایه بـه راه
بـخـندید و زان پـس فـغـان بـرکـشـیدطــلـایـه چــو آواز رســتــم شــنـیـد
بـــیــامــد پــیــاده بـــه نــزدیــک اویچـنین گفـت کـای مهتـر جـنگجـوی
پــیـاده کــجــا بــوده ای تــیـره شــبتـهـمـتـن بـه گـفـتـار بــگـشـاد لـب
بـگـفـتـش بـه گیو آن کـجـا کـرده بـودچــنـان شــیـرمـردی کـه آزرده بــود
وزان جــایــگــه رفــت نــزدیــک شــاهز تـرکـان سـخـن گفـت وز بـزم گـاه
ز ســهــراب و از بـــرز و بـــالــای اویز بــــازوی و کـــتــــف دلـــارای اوی
که هرگز ز ترکان چنین کس نخاستبـکـردار سـروسـت بــالـاش راسـت
بــه تــوران و ایـران نـمـانـد بــه کــستو گویی که سام سوارست و بـس
وزان مــشـــت بـــر گــردن ژنــده رزمکـزان پـس نیامـد بـه رزم و بـه بـزم
بـگفتـند و پـس رود و می خـواسـتـندهمه شـب همی لشـکـر آراسـتـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.