ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو افــگــنـد خــور ســوی بــالـا کــمـنـدزبــــانـــه بــــرآمـــد ز چـــرخ بـــلـــنـــد
بــپــوشــیـد ســهـراب خــفــتــان جــنــگنـشـسـت از بــر چــرمـه سـنـگ رنـگ
یـکــی تــیـغ هـنــدی بــه چــنـگ انـدرشیـکـی مـغــفـر خــســروی بــر ســرش
کـمـنـدی بــه فـتــراک بــر شـســت خــمخــــم انـــدر خــــم و روی کــــرده دژم
بـــیـــامـــد یــکـــی بـــرز بـــالـــا گـــزیـــدبــه جــایـی کــه ایــرانــیــان را بــدیــد
بــفــرمــود تــا رفــت پــیـشــش هــجــیـربـــدو گــفـــت کــژی نــیــایــد ز تـــیــر
نـــشــــانـــه نـــبــــایـــد کـــه خــــم آوردچــو پـــیــچـــان شــود زخــم کــم آورد
بــه هـر کــار در پــیـشــه کــن راســتــیچـو خـواهـی کـه نـگـزایـدت کـاسـتـی
سـخـن هرچـه پـرسـم همه راسـت گویمــتـــاب از ره راســـتـــی هــیــچ روی
چــو خــواهـی کــه یـابــی رهـایـی ز مـنســرافــراز بــاشــی بــه هـر انـجــمـن
از ایـران هــر آنــچــت بــپــرســم بــگــویمــتـــاب از ره راســـتـــی هــیــچ روی
ســـپــــارم بــــه تـــو گـــنـــج آراســـتـــهبــیـابـی بــسـی خـلـعـت و خـواسـتـه
ور ایــــدون کــــه کــــژی بـــــود رای تــــوهـمــان بــنــد و زنـدان بــود جــای تــو
هـجــیـرش چـنـیـن داد پــاسـخ کـه شـاهسـخـن هـرچـه پـرسـد ز ایـران سـپـاه
بـــگـــویـــم هـــمـــه آنـــچ دانـــم بـــدویبــه کــژی چــرا بــایـدم گــفــت وگـوی
بــدو گــفــت کــز تــو بـــپــرســم هــمــهز گـــردنــکـــشـــان و ز شـــاه و رمـــه
هـــــمــــــه نــــــامــــــداران آن مــــــرز راچــو طــوس و چــو کـاووس و گـودرز را
ز بـــــهــــرام و از رســــتـــــم نــــامــــدارز هـر کـت بـپـرسـم بـه مـن بـرشـمـار
بـــگــو کـــان ســـراپـــرده هــفـــت رنــگبــدو انــدرون خــیـمــه هـای پــلــنــگ
بـه پـیـش انـدرون بـسـتـه صـد ژنـده پـیلیـکــی مــهـد پــیـروزه بــرســان نــیـل
یــکــی بــرز خــورشــیــد پــیـکــر درفــشســرش مـاه زریـن غـلـافـش بــنـفـش
بــه قـلـب سـپــاه انـدرون جـای کـیـسـتز گـــردان ایــران ورا نــام چـــیــســـت
بـــدو گـــفـــت کـــان شـــاه ایـــران بـــودبـــدرگـــاه او پـــیــل و شـــیــران بـــود
وزان پـــس بـــدو گــفــت بـــر مــیــمــنــهســواران بـــســیــار و پـــیــل و بـــنــه
ســـراپـــرده ای بـــر کــشــیــده ســـیــاهزده گــردش انــدر ز هــر ســو ســپــاه
بــه گـرد انـدرش خــیـمـه ز انـدازه بــیـشپــس پـشـت پـیـلـان و بــالـاش پـیـش
زده پـــیــش او پـــیــل پـــیــکـــر درفـــشبـــه در بـــر ســواران زریــنــه کــفــش
چــنــیـن گــفــت کــان طــوس نــوذر بــوددرفــشــش کــجــاپــیــل پــیــکــر بــود
دگــر گــفــت کــان ســرخ پـــرده ســرایسـواران بــسـی گـردش انـدر بـه پـای
یــکــی شــیــر پــیـکــر درفــشــی بــه زردرفــشــان یـکــی در مــیـانــش گــهـر
چـــنـــیـــن گـــفـــت کـــان فـــر آزادگـــانجـــهــانــگــیــر گــودرز کــشـــوادگــان
بـــپــرســیــد کــان ســبــز پــرده ســراییکی لشکری گشن پـیشـش بـه پـای
یــکــی تـــخـــت پـــرمــایــه انــدر مــیــانزده پــــیـــش او اخــــتــــر کــــاویــــان
بــرو بــر نــشــســتــه یــکــی پــهــلــوانابـــا فــر و بـــا ســـفــت و یــال گــوان
ز هر کـس کـه بـر پـای پـیشـش بـراسـتنشسته به یک رش سرش برتر است
یـکــی بــاره پــیـشــش بــه بــالــای اویکـمـنـدی فـرو هـشــتــه تــا پــای اوی
بـــرو هــر زمــان بـــرخـــروشـــد هــمــیتـو گـویی کـه در زین بـجـوشـد همـی
بــســی پــیـل بــرگــســتــوان دار پــیـشهمی جـوشد آن مرد بـر جـای خویش
نــه مــردســت از ایــران بــه بــالــای اوینـه بـینـم هـمـی اسـپ هـمـتـای اوی
درفــشــی بـــدیــد اژدهــا پــیــکــرســتبــران نـیـزه بــر شـیـر زریـن سـرســت
چــنـیـن گـفــت کــز چــیـن یـکـی نـامـداربـــنـــوی بـــیـــامـــد بـــر شـــهـــریــار
بـــپـــرســیــد نــامــش ز فــرخ هــجـــیــربـــدو گــفـــت نــامــش نــدارم بـــویــر
بــــدیـــن دژ بــــدم مـــن بــــدان روزگـــارکـــجـــا او بـــیــامـــد بـــر شـــهــریــار
غـــمــی گــشـــت ســـهــراب را دل ازانکـه جــایـی ز رســتــم نـیـامـد نـشـان
نــــشــــان داده بــــود از پــــدر مــــادرشهــمــی دیــد و دیــده نــبـــد بـــاورش
هــمــی نــام جــســت از زبــان هــجــیـرمـگـر کـان ســخــنـهـا شــود دلـپــذیـر
نـبــشــتــه بــه ســر بــر دگــرگـونـه بــودز فــرمــان نــکــاهــد نــخــواهـد فــزود
ازان پـــس بـــپـــرســیــد زان مــهــتـــرانکــشــیــده ســراپــرده بـــد بـــرکــران
ســواران بـــســیــار و پــیــلــان بــه پــایبــــرآیـــد هـــمـــی نـــالـــه کـــرنـــای
یــکــی گــرگ پـــیــکــر درفــش از بـــرشبـــــرآورده از پـــــرده زریــــن ســــرش
بـــدو گـــفـــت کـــان پـــور گـــودرز گــیــوکــه خــوانــنــد گــردان وراگــیــو نــیــو
ز گــودرزیــان مــهــتـــر و بـــهــتـــرســـتبــه ایـرانـیـان بــر دو بــهـره سـرســت
بــدو گــفــت زان ســوی تــابــنـده شــیـدبــرآیــد یـکــی پــرده بــیـنــم ســپــیـد
ز دیــبــای رومــی بــه پــیــشــش ســواررده بــــرکـــشـــیـــده فـــزون از هـــزار
پـــــیــــاده ســـــپـــــردار و نــــیــــزه ورانشــده انـجــمـن لـشـکـری بــی کـران
نـشـســتــه ســپــهـدار بــر تــخــت عـاجنــهــاده بـــران عــاج کــرســی ســـاج
ز هــودج فــرو هــشــتــه دیــبــا جــلــیـلغــلــام ایــســتــاده رده خــیـل خــیـل
بـــر خـــیــمـــه نـــزدیــک پـــرده ســـرایبــه دهـلـیـز چــنـدی پــیـاده بــه پــای
بـــدو گــفـــت کـــاو را فـــریــبـــرز خـــوانکـه فــرزنـد شــاهـســت و تــاج گـوان
بـــپـــرســیــد کــان ســرخ پــرده ســرایبــه دهـلـیـز چــنـدی پــیـاده بــه پــای
بــه گـرد انـدرش ســرخ و زرد و بــنـفــشز هـرگــونـه ای بــرکــشــیـده درفــش
درفــشــی پـــس پـــشــت پــیــکــرگــرازســــرش مــــاه زریـــن و بــــالــــا دراز
چــنــیـن گــفــت کــاو را گــرازســت نــامکــه در چــنـگ شــیـران نــدارد لــگــام
هـــشـــیــوار و ز تـــخـــمـــه گـــیــوگـــانکـه بــر دردر و سـخـتــی نـگـردد ژگـان
نــشــان پــدر جــســت و بــا او نـگــفــتهمـی داشـت آن راسـتـی در نـهـفـت
تو گیتی چه سازی که خود ساخت ستجــهـانـدار ازیـن کــار پــرداخــت ســت
زمــانــه نــبــشــتــه دگــرگــونــه داشــتچــنـان کــاو گــذارد بــبــایـد گـذاشــت
دگـــر بـــاره پـــرســـیـــد ازان ســـرفـــرازازان کـــش بـــه دیـــدار او بـــد نـــیـــاز
ازان پــــرده ســــبــــز و مـــرد بــــلــــنـــدوزان اســـپ و آن تـــاب داده کــمــنــد
ازان پــس هـجــیـر ســپــهـبــدش گـفــتکـه از تـو سـخـن را چـه بـایـد نـهـفـت
گــر از نــام چــیــنــی بـــمــانــم هــمــیازان اســـت کـــاو را نــدانــم هــمـــی
بــدو گـفـت سـهـراب کـایـن نـیـســت دادز رســتــم نـکـردی سـخــن هـیـچ یـاد
کــســـی کــاو بـــود پـــهــلــوان جـــهــانمـــیــان ســـپـــه در نــمـــانــد نــهــان
تـو گـفـتـی کـه بـر لـشـکـر او مـهتـرسـتنـگـهـبــان هـر مـرز و هـر کـشـورسـت
چــنــیــن داد پــاســخ مــر او را هــجــیــرکـه شــایـد بــدن کــان گـو شــیـرگـیـر
کـنـون رفــتــه بــاشــد بــه زابــلـســتــانکـه هـنـگـام بــزمـسـت در گـلـسـتـان
بــدو گـفـت سـهـراب کـایـن خـود مـگـویکـه دارد سـپـهـبــد سـوی جـنـگ روی
بــه رامــش نـشــیـنــد جــهـان پــهـلــوانبـــرو بـــر بـــخــنــدنــد پـــیــر و جــوان
مــرا بــا تــو امــروز پــیـمــان یـکــیــســتبــگـویـیـم و گـفــتــار مـا انـدکــیـســت
اگـــر پـــهــلـــوان را نــمـــایــی بـــه مــنســرافــراز بــاشــی بــه هـر انـجــمـن
تـــرا بــــی نـــیـــازی دهـــم در جـــهـــانگــشــاده کــنــم گــنــجــهــای نــهـان
ور ایــــدون کـــــه ایــــن راز داری ز مــــنگـشـاده بـپـوشـی بـه مـن بـر سـخـن
سـرت را نـخـواهـد هـمـی تــن بــه جـاینــگــر تـــا کــدامــیــن بـــه آیــدت رای
نـبـینی کـه مـوبـد بـه خـسـرو چـه گـفـتبــدانـگـه کـه بــگـشــاد راز از نـهـفــت
سـخـن گـفـت ناگـفـتـه چـون گـوهرسـتکـجـا نـابـسـوده بـه سـنـگ انـدرسـت
چـــو از بـــنـــد و پـــیــونـــد یـــابـــد رهـــادرخــشــنــده مــهـری بــود بــی بــهـا
چـنـیـن داد پــاسـخ هـجــیـرش کـه شـاهچــو ســیـر آیـد از مـهـر وز تــاج و گــاه
نــبـــرد کـــســـی جـــویــدانــدر جـــهــانکـــه او ژنــده پـــیــل انــدر آرد ز جـــان
کــســی را کـه رســتــم بــود هـم نـبــردســرش ز آســمـان انـدر آیـد بــه گــرد
تــــنـــش زور دارد بــــه صــــد زورمـــنـــدسـرش بــرتــرســت از درخــت بــلـنـد
چـــنــو خـــشــم گــیــرد بـــه روز نــبـــردچـه هـم رزم او ژنـده پــیـل و چـه مـرد
هــم آورد او بــر زمــیـن پــیــل نــیــســتچـو گـرد پــی رخـش او نـیـل نـیـسـت
بــــدو گـــفــــت ســــهـــراب از آزادگــــانســیــه بــخــت گــودرز کــشــوادگــان
چــرا چــون تـــرا خــوانــد بـــایــد پـــســربــدیـن زور و ایـن دانــش و ایـن هــنــر
تـــو مــردان جـــنــگــی کــجـــا دیــده ایکـه بــانـگ پــی اســپ نـشـنـیـده ای
کـه چــنـدیـن ز رســتــم سـخــن بــایـدتزبــان بــر ســتــودنــش بــگــشــایـدت
از آتــــش تــــرا بــــیـــم چـــنـــدان بــــودکـــه دریـــا بــــه آرام خـــنـــدان بــــود
چـــو دریــای ســـبـــز انــدر آیــد ز جـــاینـــــدارد دم آتــــــش تـــــیـــــزپــــــای
ســـر تـــیــرگـــی انــدر آیــد بـــه خـــوابچــو تــیـغ از مـیـان بــرکـشــد آفـتــاب
بــه دل گــفــت پــس کــاردیــده هــجــیـرکــه گــر مـن نـشــان گــو شــیـرگــیـر
بـــگــویــم بـــدیــن تـــرک بـــا زور دســتچـنین یال و این خـسـروانی نشـسـت
ز لــشــکــر کــنــد جــنـگ او ز انــجــمــنبـــرانــگـــیــزد ایــن بـــاره پـــیــلــتـــن
بــریــن زور و ایـن کــتــف و ایـن یــال اویشـود کـشـتـه رسـتـم بـه چـنگال اوی
از ایـران نــیــایــد کــســی کــیـنــه خــواهبــگــیــرد ســر تــخــت کــاووس شــاه
چــنـیـن گـفـت مـوبــد کـه مـردن بــه نـامبــه از زنـده دشــمــن بــدو شــادکــام
اگـر مـن شـوم کـشــتــه بــر دســت اوینــگــردد ســیــه روز چـــون آب جـــوی
چـــو گـــودرز و هـــفـــتـــاد پـــور گـــزیــنهـــمـــه پـــهـــلـــوانـــان بـــا آفـــریــن
نــبـــاشــد بـــه ایــران تـــن مــن مــبـــادچـــنـــیــن دارم از مـــوبـــد پـــاک یــاد
کـه چـون بــرکـشـد از چـمـن بــیـخ سـروســـزد گـــر گـــیــا را نـــبـــویــد تـــذرو
بـه سـهراب گفـت این چـه آشـفـتـنسـتهمه بـا مـن از رسـتـمـت گـفـتـنسـت
نـــبـــایــد تـــرا جـــســـت بـــا او نـــبـــردبـــــرآرد بـــــه آوردگــــاه از تــــو گــــرد
هـمـی پــیـلـتـن را نـخـواهـی شـکـسـتهـمـانـا کـه آســان نـیـایـد بــه دســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.