ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـشـنـیـد این گـفـتـهـای درشـتنـهـان کــرد ازو روی و بــنـمـود پــشــت
ز بــالـا زدش تـنـد یـک پـشـت دسـتبــیـفـگـنـد و آمـد بــه جــای نـشـســت
بــپــوشـیـد خـفـتـان و بــر سـر نـهـادیــکــی خــود چــیـنــی بــه کــردار بــاد
ز تـندی بـه جـوش آمدش خـون بـرگنـــشـــســـت از بـــر بـــاره تـــیــزتـــگ
خـروشـید و بـگـرفـت نـیزه بـه دسـتبــه آوردگـه رفــت چــون پــیـل مـســت
کـــس از نــامـــداران ایــران ســـپـــاهنـــیـــارســـت کـــردن بـــدو در نـــگـــاه
ز پــای و رکـیـب و ز دســت و عــنـانز بــــــــازوی وز آب داده ســـــــنـــــــان
ازان پــس دلــیـران شــدنـد انـجــمـنبــگــفــتــنــد کــایــنــت گــو پــیــلــتــن
نـشــایـد نـگــه کــردن اســان بــدویکـه یـارد شــدن پــیـش او جــنـگـجــوی
ازان پــس خــروشـیـد ســهـراب گـردهـمــی شــاه کــاووس را بــر شــمــرد
چــنــیــن گــفــت بــا شــاه آزاد مــردکـه چـون اسـت کـارت بـه دشـت نـبـرد
چـــرا کـــرده ای نــام کـــاووس کــیکــه در جــنــگ نــه تــاو داری نــه پــی
تــنــت را بــریـن نــیـزه بــریـان کــنــمســتـــاره بـــدیــن کــار گــریــان کــنــم
یکی سـخـت سوگند خـوردم بـه بـزمبـدان شـب کجـا کشـتـه شـد ژنده رزم
کــز ایـران نــمــانــم یـکــی نــیـزه دارکـــنــم زنــده کـــاووس کــی را بـــه دار
کــه داری از ایــرانــیــان تــیـز چــنــگکـه پـیـش مـن آیـد بــه هـنـگـام جـنـگ
همی گفت و می بود جوشان بسیاز ایــران نـــدادنــد پـــاســـخ کـــســـی
خــروشـان بــیـامـد بــه پــرده سـرایبــــه نــــیـــزه درآورد بــــالــــا ز جــــای
خـم آورد زان پـس سـنـان کـرد سـیخبــزد نــیــزه بــرکــنــد هــفــتــاد مــیــخ
ســراپــرده یــک بـــهــره آمــد ز پــایز هـــر ســــو بــــرآمــــد دم کــــرنــــای
رمـــیـــد آن دلـــاور ســـپـــاه دلـــیـــربـــه کــردار گــوران ز چــنــگــال شــیــر
غــمــی گــشـــت کــاووس و آواز دادکـــــزیــــن نــــامــــداران فـــــرخ نــــژاد
یـکــی نــزد رســتــم بــریــد آگــهــیکـزیـن تــرک شــد مـغــز گـردان تــهـی
نـــدارم ســــواری ورا هـــم نــــبــــرداز ایــران نــیــارد کــس ایــن کـــار کـــرد
بــشـد طـوس و پـیـغـام کـاووس بــردشـنـیـده ســخــن پــیـش او بــرشـمـرد
بـدو گـفـت رسـتـم کـه هـر شـهـریـارکــه کــردی مــرا نـاگــهـان خــواســتــار
گـهـی گـنـج بـودی گـهـی سـاز بــزمنــــدیـــدم ز کــــاووس جــــز رنــــج رزم
بــفــرمــود تــا رخــش را زیـن کــنـنـدســواران بــروهــا پــر از چــیـن کــنــنــد
ز خـیـمـه نـگـه کـرد رسـتـم بــدشـتز ره گــیــو را دیــد کـــانــدر گـــذشـــت
نـهـاد از بــر رخــش رخــشــنـده زیـنهمی گـفـت گـرگین کـه بـشـتـاب هین
هـمـی بــسـت بــر بــاره رهـام تـنـگبـه بــرگـسـتـوان بــر زده طـوس چـنـگ
هـمـی این بـدان آن بـدین گـفـت زودتــهـمــتــن چــو از خــیـمــه آوا شــنـود
بـه دل گـفـت کـین کـار آهـرمـنـسـتنـه ایـن رسـتـخـیـز از پـی یـک تـنـسـت
بــزد دســت و پــوشـیـد بــبــر بــیـانبــبــســت آن کـیـانـی کــمـر بــر مـیـان
نشـسـت از بـر رخـش و بـگـرفـت راهزواره نـــگـــهـــبــــان گـــاه و ســــپــــاه
درفــشــش بـــبـــردنــد بـــا او بــهــمهــمــی رفــت پـــرخــاشــجــوی و دژم
چــو سـهـراب را دیـد بــا یـال و شـاخبــرش چــون بــر ســام جــنـگـی فــراخ
بـدو گـفـت از ایـدر بـه یکـسـو شـویمبآوردگـــه هـــر دو هـــمـــرو شــــویـــم
بــمـالـیـد ســهـراب کــف را بــه کــفبآوردگــــه رفــــت از پـــــیــــش صـــــف
بـه رسـتـم چـنین گفت کاندر گذشتز مـن جـنگ و پـیکـار سـوی تـو گـشـت
از ایـران نــخــواهــی دگــر یــار کــسچــو مــن بـــا تــو بـــاشــم بآورد بـــس
بــه آوردگــه بــر تــرا جــای نـیـســتتـرا خـود بـه یک مشت من پـای نیست
بــه بــالـا بــلـنـدی و بــا کـتــف و یـالسـتــم یـافـت بــالـت ز بــسـیـار ســال
نـگـه کــرد رســتــم بــدان ســرافــرازبـــدان چـــنـــگ و یـــال و رکـــیــب دراز
بــدو گـفـت نـرم ای جــوان مـرد گـرمزمین سرد و خشک و سخن گرم و نرم
بــه پــیــری بــســی دیــدم آوردگــاهبـسـی بــر زمـیـن پـسـت کـردم سـپـاه
تـپـه شـد بــسـی دیـو در جـنـگ مـننـدیـدم بــدان ســو کــه بــودم شــکــن
نـگـه کـن مـرا گـر بـبـیـنـی بـه جـنـگاگــر زنــده مــانـی مــتــرس از نـهـنــگ
مـــرا دیــد در جـــنـــگ دریـــا و کـــوهکــــه بــــا نـــامــــداران تــــوران گــــروه
چــه کـردم ســتــاره گـوای مـنـسـتبــه مـردی جــهـان زیـر پــای مـنـســت
بــدو گـفـت کـز تـو بــپــرسـم سـخـنهــمــه راســتــی بــایــد افــگــنــد بــن
مـن ایدون گـمـانـم کـه تـو رسـتـمـیگـــر از تـــخـــمـــه نــامـــور نــیــرمـــی
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه رسـتـم نـیـمهــم از تـــخـــمــه ســام نــیــرم نــیــم
کـه او پــهـلـوانـســت و مـن کـهـتــرمنـه بــا تــخـت و گـاهـم نـه بــا افـسـرم
از امــیــد ســـهــراب شــد نــاامــیــدبـــرو تـــیــره شـــد روی روز ســـپـــیــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.