ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 01:54 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــه آوردگــه رفــت نــیـزه بــکــفــتهمی مـاند از گـفـت مادر شـگـفـت
یکـی تـنـگ مـیـدان فـرو سـاخـتـنـدبــه کـوتــاه نـیـزه هـمـی بــافـتــنـد
نـمـانـد ایـچ بـر نـیـزه بـنـد و سـنـانبــه چـپ بــاز بــردنـد هـر دو عـنـان
بـه شـمـشـیر هـنـدی بـرآویـخـتـنـدهـمـی ز آهـن آتــش فـرو ریـخـتـنـد
بــه زخـم انـدرون تـیـغ شـد ریـز ریـزچـه زخـمی که پـیدا کند رسـتـخـیز
گــرفــتــنـد زان پــس عــمـود گــرانغــمـی گـشــت بــازوی کــنـدآوران
ز نـــیــرو عـــمـــود انـــدر آورد خـــمدمـــان بـــاد پـــایــان و گـــردان دژم
ز اسـپـان فـرو ریخـت بـر گـسـتـوانزره پـــاره شـــد بـــر مــیــان گـــوان
فــرو مــانــد اســـپ و دلــاور ز کــاریـکـی را نـبـد چـنـگ و بــازو بـه کـار
تـن از خوی پـر آب و همه کام خـاکزبـان گشتـه از تـشنگی چاک چاک
یــک از یـکــدگــر ایــســتــادنــد دورپـــر از درد بـــاب و پـــر از رنــج پــور
جـهـانـا شـگـفـتـی ز کـردار تــسـتهم از تـو شکسته هم از تو درست
ازیـن دو یـکــی را نـجــنـبــیـد مــهـرخــرد دور بــد مــهـر نـنـمــود چــهـر
هـمــی بــچــه را بــاز دانـد ســتــورچه ماهی به دریا چه در دشت گور
نــدانــد هــمــی مــردم از رنــج و آزیـکــی دشــمــنـی را ز فــرزنـد بــاز
همی گفـت رسـتـم که هرگز نهنگندیدم که آید بـدین سـان بـه جـنگ
مـرا خـوار شـد جــنـگ دیـو سـپــیـدز مــردی شــد امــروز دل نــاامــیــد
جــوانـی چـنـیـن نـاسـپــرده جـهـاننــه گــردی نـه نــام آوری از مــهـان
بــه ســیـری رســانــیـدم از روزگــاردو لــشــکــر نـظــاره بــدیـن کــارزار
چــو آســوده شـد بــاره هـر دو مـردز آورد و ز بـــنــد و نــنــگ و نـــبـــرد
بــه زه بــر نـهـادنــد هـر دو کــمــانجـوانـه هـمـان سـالـخـورده هـمـان
زره بــود و خــفــتــان و بــبــر بــیـانز کـلـک و ز پــیـکــانـش نـامـد زیـان
غــمـی شــد دل هـر دو از یـکــدگـرگـــرفـــتـــنــد هــر دو دوال کـــمـــر
تهمتن که گر دست بردی به سنگبــکــنـدی ز کـوه ســیـه روز جــنـگ
کــمـربــنـد ســهـراب را چــاره کــردکـه بــر زیـن بــجـنـبــانـد انـدر نـبـرد
مـــیــان جـــوان را نــبـــود آگـــهــیبـمـانـد از هنر دسـت رسـتـم تـهی
دو شـیـراوژن از جـنـگ سـیر آمـدنـدهمه خـسـتـه و گـشـتـه دیر آمـدند
دگـــر بـــاره ســـهــراب گـــرز گــرانز زیـن بــرکـشـیـد و بـیـفـشـارد ران
بــزد گــرز و آورد کــتــفــش بــه دردبــپــیـچـیـد و درد از دلـیـری بــخـورد
بـخـندید سـهراب و گفـت ای سـواربــه زخــم دلــیــران نــه ای پــایــدار
بـه رزم اندرون رخش گویی خرستدو دسـت سـوار از هـمـه بـتـرسـت
اگــرچـــه گــوی ســـرو بـــالــا بـــودجــوانــی کــنــد پـــیــر کــانــا بـــود
بـه سستـی رسید این ازان آن ازینچـنـان تـنـگ شـد بـر دلـیـران زمـین
کــه از یـکــدگـر روی بــرگـاشــتــنـددل و جـان بــه انـدوه بــگـذاشـتـنـد
تهمتن بـه توران سپه شد بـه جنگبـدانسـان کـه نـخـچـیر بـینـد پـلـنگ
مـیـان ســپــاه انـدر آمـد چــو گـرگپـراگـنـده گـشـت آن سـپــاه بــزرگ
عــنـان را بــپــچــیـد ســهـراب گــردبـه ایـرانـیـان بــر یـکـی حـمـلـه بـرد
بـزد خـویـشـتـن را بـه ایـران سـپـاهز گـرزش بــسـی نـامـور شـد تـبــاه
دل رســتــم انـدیـشــه ای کـرد بــدکـه کـاووس را بـی گـمان بـد رسـد
ازیـن پــرهـنــر تــرک نــوخــاســتــهبـــخــفــتــان بـــر و بـــازو آراســتــه
بــه لـشـکـرگـه خـویـش تــازیـد زودکـه انـدیـشـه دل بــدان گـونـه بــود
مــیــان ســـپـــه دیــد ســهــراب راچـو می لـعـل کـرده بـه خـون آب را
غمی گشت رسـتـم چـو او را بـدیدخـروشـی چـو شـیر ژیان بـرکـشـید
بـدو گفت کای تـرک خـونخـواره مرداز ایران سـپـه جـنگ بـا تـو کـه کـرد
چـرا دسـت یـازی بــه سـوی هـمـهچـــو گــرگ آمــدی در مــیــان رمــه
بــدو گـفـت سـهـراب تـوران سـپــاهازیــن رزم بــودنــد بـــر بــی گــنــاه
تـو آهنگ کـردی بـدیشـان نخـسـتکسی بـا تـو پـیگار و کینه نجـسـت
بـدو گفـت رسـتـم که شـد تـیره روزچـه پــیـدا کـنـد تــیـغ گـیـتـی فـروز
بـرین دشت هم دار و هم منبرستکه روشـن جـهان زیر تـیغ اندرسـت
گر ایدون که شـمشیر بـا بـوی شیرچـنـین آشـنـا شـد تـو هرگـز مـمـیر
بــگـردیـم شـبــگـیـر بــا تــیـغ کـیـنبــرو تــا چـه خـواهـد جـهـان آفـریـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.